Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αναπλήρωση 53% στις συντάξεις προτείνει η τρόικα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ Το Μαξίμου μετρα
Ξ τα χτυηήματα τΠ8
Ξ «καη8τανισσα8» Ζωή8
ανίκανοι  Η
7 Έ 
1( τω; Γἐ
 ννν 1
|ιΤ°νΜΜ
Μπομπ
ΕΦ0υΥΥαΡάΚη8
Μυρσίνη
Λαμπράκη
ΟΡΕ|(Τ|ΚΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ
ΚΥΡ|ΩΣ |'||Α'|'Α
ΓΛΥΚΑ
49:89 <-- __ ““<¦“9
Μ. ε-τγρσΞ. :στη τ ο 
Ϊ  /· 77 ν κι η; 
Η η 7
ή 'ἶΉιι;ζζΪ 
ΕΑΝΕ ΤΤ 2!
Π ΣΕΛ. 4-6, 8-9
- ῇΓ πηγε μην-Σ
Σ των: ο “Τα ;;;ζὶμἐζΞ”;Ϊ;ΤἰΞ Εντιμη συμφωνία μέσα ζ
στο ευρω η μοναδική
ειτιλογίι του ΣΥΡ|ΖΑ
ΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. '|°
ΞΠΗΖῖΞ!Τ Τ-ΞίἰΕΤΞ_ἶ_
τΟν οικΟΝοΜικΟν Ε|ΣΑΓΓΕΛΕΑ
τον ΣΔΟΕ Σε τΣιηΡΑ - ΒΑΡονΟΑκι-ι
ῦ «ΜΟΝΟ 20 ΕΛΕΓ|(ΤΕΣ 
Γ|Α Τ|Σ Λ|ΣΤΕΣ -~
ΚΑΤΑθΕΤΩΝ ΚΑΤ
ΦΟΡΟΔ|ΑΦΥΓ|·|Σ»
:Τ ΣΕΛ. "δ-"9
ΚΑ| ΤΑ ΣΕΝΑΡ|Α ΑΤΤ0ΤΤ0ΜΤΤ|·|Σ
ΣΤ ΣΕΛ. '|2-'|3
“Ϊ .Τζ[ἶἶ
ι ι Η Η .ΤΤΤΗἶΤΗΤἶΤ Τ ΒΟΜΒΑ ΤΩ" θΕΣΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑ "ΕΝΕ Τ"Σ ΣΥΝΦΩΝ|ΑΣ
Α αηῇήρωση 53%
στις συντάξεις Προτείνει η τρόικα!
Το μήνυμα των θεσμών
Προς την κυβέρνηση είναι
σαφές: «Καμία σύνταξη να
μην ξεηερνό το 53% του
Κυριακής, στις τελευταίες ι ι ς Π 7
ΞΪΗ
συνεδριάσεις του Βτυ5εε|5 Σ “
Τι Η ιι
ΟΓουρ και έχει ηρσκαλέσει
ανησυχία στο Μαξίμου, ηου
--:-χ
@Η ΤΣ Ζ Ξ[ ΞΞΞ ΣΣΣ:: _ἑΞ[“
φαι ι:
Η Η
Ο <<ΛΠΤΑΡ|ΑΣΝΠΣ>> ΒΤΑΖΕ|
ΞἑσΞἔἔ ἔἑΞἱζΕΞἙἰΤΗῖΞἑ ΕΞἔΖῖΞΞἘ8ἔΝΐἔἩΞἔ ΕΝΗΜΕΜΕΝΕΜ
να χρηματοδοτήσει μεγαλυ- στο ασφαλιστικό. Για το λόγο  Η "ΡΠΕΔΡΠΣ ΤΗΣ
τερα Ποσό». Η αηαίτηση τέ- αυτό έχει σταλεί στις Βρυξέλ- Ε Δ  Α"Μο"Σ"κ"Σ ΑΡΧΗΣ·
θηκε, σύμφωνα με έγκυρες λες η εηικεφαλής της Αναλο- "Η" "ΝΟΤΑ ΜΤ"Γ"Ρ9Μ"
Πληροφορίες του «ΕΤ» της γιστικής Αρχής.  Ε  "Α ΜΕΛΕΤΕΣ-ΜΜΜ
Ο ΣΕΛ. 7
“ · 'λ ς;; “ΝΑ|” ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΝΝ0ΗΣΗ. Τ|Α ΝΑ ΑΤ'ΠΦΥΤΠΥΜΕ ΤΑ ΒΡΑΧ|Α ΤΤ ΤΕΑΜ
20.000 ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡ|Α
ΤΩΝ 38[] Ε|Τ|ΣΤΗΜ0ΝΩΝ ΑΣΤΥΝΠΜ|ΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΣ.
ΤΠ ΠΝΑ ΤΗΣ Μ|ΝΡΗΣ ΑΝΝΥΣ.
ΤΑ ΑΤΤΠΤΥ'ΤΩΜΑΤΑ ΤΡΠΜΠΝΡΑΤΩΝ.
Το ΗΒΗ ΤΗΣ <<ΑΑΤΝΑΡΝΤ»
ΤΠ ΠΗΛΠΣΤΑΣ|Π ΤΗΣ «ΠΝ».
ΝΑ' Ο' ΝΤΕΤΕΝΤ|Β-ΡΟΜ|ΤΠΤ
Ρ ή,
ΣΤΑ ΑΔΥ'|'Α Ν Ε
του εῆῆηνίκου 08'
ΤΤ ΣΕΛ. 22-25
Ο 27χρονοε Ελληνα8
σου ερευνΟυσε τη
θεωρία των Παιγνίων
στο Πλω του Τζον Να8
' ἶ ΣΕΛ. 26-27
¦ . ΒΠΠ.ΠΠΠ ΗΡΠΣΝΥΝΗΤΕΣ¦ 
ι 7- ΜΟΝΟ ΔΠΠωΠ£ΠΠ ΑΝΒΤΤ|Δ|Α ΡΑΓΜΑΤΕΥΣ|Τ...0ΑΡΣΑ ή
ι Το κι ΗΑΤΝΑΡ|ΛΠΤΩ...ΝΡ|ΣΗΣ ._
[Τ ΣΕΛ. 20
ΜΠΑΡ ΝΑ' ΝΤ"ΣΤΡΠ ,β ί ' ·
ΝΑΝΠΥΝΤΗΝΤΡΠΥΝ|ΤΑ 'η
ΤΠ <<ΤΝΑΖ|>> ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ·; ε  2
ΕΤ ΣΕΛ. 28-29 .
ΣΤΗΝ Β||(0ΝΒΝ|ΝΗ ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΘΡΟ Ε] ΣΕΑ. 43

Τελευταία νέα από την εφημερίδα