Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τελεσίγραφο επτά ημερών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ήεΠεΙήΡοτίκί.ἔτ
Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Εθνική Τράπεζα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
κΑι τικ 0ΦΕ|ΛΕΣ
Πι>σΣ τΔ ται ιΞιΛ
Μ Λ|μ|ια Μπιτ
[Ειπα Ἡστκίήε θτσιιρ1 Οι εταίροι θεωρούν ότι Πολλά θέματα Παραμένουν ανοιχτά και ΠροειδοΠοιούν ότι ο Χρόνος τελειώνει
Τελεσίγραφο εΠτά ήμε ρών
Τι ζήτήσε ο Αλέξής ΤσίΠ ρας αΠό Αγκελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάντ σε τήλεδιάσκεψή
σήμερα στη Ν
Εσ||ί Εσ||ίε: ί7,8% Πάνω
σ κύκλος εργασιών
Σε Πορεία ισχυρής αναΠτυξης σε όλες τις αγορές
και τους τομείς δραστηριοΠοίησής του βρισκεται ο
όμιλος Εο||ί Εο||ίε, όΠως εΠιβεβαιωνουν οι οικονομικές του εΠιδόσεις στο α' τρίμηνο της τρέχουσας
χρήσης, με ενδεικτική την αύξηση του κύκλου
εργασιών κατά ί7,8%. >22
Εντείνσνται οι διαπραγματεύσεις
για τα Περιφερειακό αεροδρόμια
Μειοψηφικό Ποσοστό στην εταιρεία διαχείρισης των
14 Περιφερειακών αεροδρομίων θέλει να διατηρήσει
η ελληνική κυβέρνηση, Πρόθεση της οΠοίας αΠοτελεί
η ολοκλήρωση της Παραχώρησης, η οΠοία εξαρταται
αΠό τη συμφωνία της με τους δανειστές. >ί 3
ΕΛΠΕ: Αυξημένες εξαγωγές,
ισχυρό Περιθὡρια διύλισης
|σχυρα Περιθωρια διύλισης, αυξημένες εξαγωγές
και βελτιωμένες αΠοδόσεις αΠό όλες τις εΠιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλαδα και στο
εξωτερικό αΠοτέλεσαν τους κύριους Παράγοντες
διαμόρφωσης των ενοΠοιημένων αΠοτελεσματων
α' τριμήνου των Ελληνικών Πετρελαίων. >22
Με Πρόστιμα 300 εκατ. ευρω
κινδυνεύουν σι κτηνοτρόφοι
ΑντιμέτωΠη με ένα ακόμα «Πακέτο» κοινοτικών Προστίμων ύψους 300 εκατ. ευρω για κακοδιαχείριση
στα θέματα βοσκοτόΠων βρίσκεται η χωρα μας, ενω
ελλοχεύει ο κίνδυνος τον «λογαριασμό» να κληθούν
να τον Πληρωσουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. >ί θ
ειδική
εκδοση
μόνο στους
συνδρομητές
ένθετο
μοῦ με τη «Ν»
Οι εταίροι δεν είναι ικανοΠοιήμένοι αΠό
τήν Πρόοδο στις εργασίες του ΒΓΙ188θ18
ΟτουΡ, θεωρώντας ότι όχι μόνο Παραμένουν Πολλά θέματα ανοικτά, αλλά εΠιΠλέον Πως ή κυ βέ ρνήσή με κάΠοιες μονομερείς ενέ ργειές τής έχει ξεφύγει αΠό
το Πνεύμα τής συμφωνίας τής 20ής Φεβρουαρίου. Αυτό ΠροκύΠτει αΠό τή χθεσινή τήλεδιάσκεψή τής Ομάδας Εργασίας
του ΕυτοἔτουΡ, Που ΠραγματοΠοιήθήκε
αργά το αΠόγευμα σε αρ
κετά βαρύ κλίμα για τή
χώρα μας. Σύμφωνα με
διΠλωματική τΠ1γή, αΠό
τήν ενήμέ ρωσή Που έγινε στήν Ομάδα Εργασίας
αΠό στελέχή του ΒτυΞ- 600
Ξθ18 ΟτουΡ ΠροκύΠτει
σαφέστατα ότι υΠάρΧουν ακόμή διαφορές
στα δήμοσιονομικά θέματα, στις συντάξεις, 200
στήν αγορά εργασίας,
αλλά και σε άλλα ζήτή
ματα. ΟΠως τονίστήκε, Ο 5 Ω
διάφορες ενέργειες των 'ΜΜΜ |ΟθνίΟΟ
ελλήνικών αρχών βρί
σκονται σε αντίθεσή με
τή δέσμευσή Που είχε αναλάβει ή κυβέρνήσή στις 20 Φεβρουαρίου ότι δεν θα
Προχω ρήσει σε μονομε ρείς ενέργειες. Με
τα σήμε ρινά δεδομένα μια έκτακτή σύγκλήσή του ΕυτοἐτουΡ στις αρχές τής Προ
(εκατ. ευρω)
305 343
0ιΠλιιρωμέςΠρσς
τσΜτσν|σύνισ
σεχούς εβδομάδας θα ΠρέΠει να αΠοκλειστεί. Μόνον εάν τις εΠόμενες 2-3 ήμερες υΠάρξει σήμαντική Πρόοδος θα καταστεί εφικτός ο στόχος τής κυβέρνήσής
για αΠόφασή τήν Προσεχή βδομάδα. Ταυτόχρονα, τέθήκε «τελεσίγραφο» στήν ελλήνική Πλευρά ότι εάν δεν κλείσει έως
τήν εΠόμενή Τετάρτή ή ΠέμΠτή ή συμφωνία τής ελλήνικής κυ βέ ρνήσής με τους
θεσμούς, τότε το Πρόγραμμα θα χαθεί και
αυτό διότι μετά τις 4 Ιουνίου δεν θα υΠάρχει ο
χρόνος ώστε οΠοιαδήΠοτε συμφωνία μεταξύ
Ελλάδας και θεσμών να
λάβει τις σχετικές κοινοβουλευτικές εγκρίσεις.
Σ' αυΠἰ τήν Πε ρίΠτωσή ή
Ελλάδα θα τεθεί εκτός
343 Προγράμματος και θα
αΠολέσει τα 7,2 δισ. ευρώ των εκκρεμών δόσεων, όΠως και τα 10,9 δισ.
ευρώ του ”ΓΧΣ, Που εΠιστράφήκαν στον ΕΕ8Ε.
Η διαΠραγμάτευσή στις
Βρυξέλλες φαίνεται να
λαμβάνει Πολύ δύσκολή τροΠή για τήν Αθήνα και είναι χαρακτήριστικό ότι ο ΠρωθυΠου ργός Αλέξής
ΤσίΠρας είχε χθες το αΠόγευμα -στις 5.30
μ.μ.- Π1λεδιάσκεψή με τον Πρόεδρο Ολαντ
και τήν καγκελάριο Μέρκελ. >3
ί 6 ί9
|ουνίου |ουνίου
[ξενες εταιρείες] Ζήτούν ρήτρες δραχμής, ρΙαή ί) Πτώχευ σής
Σήμα κινδύνου στέλνει
το ελλήνικό εΠιχειρείν
Εκρήκτικό κλίμα διαμορφώνεται στο εΠιχειρείν, Π1ν ώρα Που ή συμφωνία με τους
δανειστές τής χώρας κινείται, κυ ριολεκτικά, στήν κόψή του ξυ ραφιού. Εταιρείες αΠό το εξωτερικό ζήτούν αΠό τήν ελλήνική βιομήχανία « ρήτρες δραχμής»,
«μΙαή ρ» για το ενδεχόμενο Πτώχευσής ως
Ελλάδας και εγγυήσεις για τήν εκτέλεσή
των Παραγγελιών, διεθνείς ασφαλιστικοί
οίκοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο
μήδενισμού των ορίων ασφάλισής στις
εξαγωγικές Πιστώσεις, οι ξενοδόχοι Προ
χωρούν στήν υιοθέτήσή για τα του ριστικά
συμβόλαια «ρήτρας ΦΠΑ», ενώ οι τουτ ορετετοτΞ αΠαιτούν « ρήτρες εθνικού νομίσματος». Τήν ίδια στιγμή, ο υΠου ργός Οικονομικών Γιάνής Βαρουφάκής δεν δεσμεύεται για τή μή αύξήσή του ΦΠΑ στα
νήσιά αΠό το φθινόΠωρο, ενώ οι βιομήχανοι του ελλήνικού βορρά μιλούν με δραματικούς τόνους, δήλώνοντας αΠογοήτευμένοι αΠό τήν κυ βέ ρνήσή και οι εξαγωγείς ΠροειδοΠοιούν ότι εξαντλούνται
Πλέον τα αΠοθέματά τους. >6-7
Το θτεχίτ δεν ανήσυχεί τήν Λαγκαρντ
Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκαρντ κατέστησε σαφές ότι το
6Γεχιτ είναι ακόμη Πιθανό, αλλα «αυτό δεν θα σημάνει και το τέλος
του ευρώ», ενώ δεν έμεινε ασχολίαστΠ και η έκθεση της ΕΚΕ Που
δεν αΠοκλείει μια ελληνική χρεοκοΠία.
πρέπει ή Βρετανία να Παραμείνει μέλος τής Ε.Ε.;
Στο ερωτημα «ΠρέΠει η Βρετανία να Παραμείνει μέλος της Ε.Ε.;» θα κληθούν να αΠαντήσουν οι Βρετανοί στο σχεδιαζόμενο για το αργότερο
μέχρι τα τέλη του 2017 δημοψήφισμα Που ετοιμάζει η κυβέρνηση Καμερον, καταθέτοντας χθες στο κοινοβούλιο το σχετικό σχέδιο νόμου. >3]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα