Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ν Πρωτο
_:“)π1τ1κὸμΠμίΠ
τΠ1Β).ητ1κη›μφαν10ηκτΗ
κτΙτΨἰς στο “οτρτττΟΠὡοΗ
τω Π›<1ρττ1ίτὁ›'νττφἡνΠ
το ΠΟὁ1 ΠΠΟ το ΥκΠζ1
·ααΜαΕτ“κκακααατΜ     Με Μααντέ
Μ“4593939581ΜΕί!ΞΞΜ“  ΐ  .   και Ματσε
Προς των Παναγιώτη ἶ¦ίίω:.τίιωη τ 7 - 7 < Ι · '  Ρ"ΞΧξἔς 'επαφές Ή?
7 ·< - ° ' · · να κλειοετ η μια μεταγραφη
 η @ἔστι μετὸ;]ἶΞλλοΥἶἘΟυΜἶἶἑν1τΞξ!
Στα νωακαΜα
με αρ6Βλημα καρδιας
ο ααλαἱμαΧας
ΜΜΜ άσος
Στα στόπερ. μαζί Ξ 'τ _ θα αποκτηθεί τουλαχιστον _  · Παραδέχανταί επίσημα στην Αντερλεχτ
ς . ω Ζαμαρανο και Νέτο  ένας ακραίας  τις συζητήσεις για την πώληαή του
“καίω Η ΕΒἶ·ἘΜ
"Κάνει πίσω
θ κ^'^^ΕΞ  κΑ|Μ"Ακ ς Β ΜΜ|ΒοΓΕΒπΣ
η Ιντερ". έγραψα
Χθες οι Ιταλοί