Πρωτοσέλιδο Αγορά:Recognized text:
ημεἶολόγἐο
 '·“Μ“φ: Σ ΕΕ
Άννα: αν “
__ Μ]@ἐ
όλων
Των εΠοΧών γ|ο
Τον Η Παγκόσμιο
Με... φύλλο
Πορείας της ΔΕΗ
01 μεταθέοε ς
Φον Στρατ
Μ ΣΕΛ“ Η
η “ΜΜΜ
“2015
Φρενο*στ1ς ζ ν
8 :Παραγγελίες ` ζ
  ; η : ἐξ
_,“Ο'Πρεσβευτυςμας;:_" 8
φ οτοΑζερμΠαῖτζαν ε1συγὐθτ1Κε μα 'φ να"εκΠ»ροσωΠ11θεί η Χώρα μας
μ σε επίπεδο υφυπουργού λ `
- ` στους¦ΕυρωΠαϊΚουςωΑγὡνες,
 οπουομως θα;παραστοω 
'Πουφ1ν-Ερντογαν Χ 7 Χ
ι) ο' `Γ"ΦΗΜΗ”τ
, *Αρθρογραφουν“;:_ 
 «Αγορά» Ι ' '
μ Ϊ Νίκος?ΠαΠανδρέου
:εςΘ66ωροςῇ - Μ
 ¦ΡουσόΠουλοςΐ φ ο ` ' 
/ Και ο'συπον1σως /|
φτου γραφείου  ν
ΠροϋΠολογ1σμου `
τ . τος/Βουλ1ἰς ο
Ζ Γ ῖ"-Πανσγ1ὡττ1ς  ` 7
Ϊ |“Δ1αργ1ςόβας ῖἶτ ζ 
 ι' ζ π!9ήοο5
9* 77224 7
7 .Έ 
 ωΙςωρω ϊ ^
 ΜΒ ΜΒΜ φπα» 
   ῦ 
 -:;1τοφθ1νοπωρωωγα5«κλειδὡοειω,συμφωνω¦ Η 8 = - Μ '8 Φ
 ΠΡ`οΣ¦θΕΤο Πωσ μέτρωωεί το 
ΔΝΤ 11ρ0Κε1ρἑνουζνα|Κανὲ; Πίσω σας
" αΠα1τΠσε1ς του στοΞασφαλ1οτ1ΚὸιΚαι
στα εργαο1ακα.Πουτ«μΠλοΚαρουν›5τα Ϊ ;
ο συμφωνία. Το Ταμείο συνδέει |αΠολυτως_Έ
ττ1_β1ωσ1μὁτΠτατου Χρέους'με τα ' λ ο
· ήμεὶ_αρρυθμ1συτου ασφαλιστ1κου.ΪΓ1ανα ο
βαθυ! λο1Πόν, να μετατ`εθείεΧρον1Κα9 » 7 
-| |ῇγ1α"το φθ`1νοΠωροασυζΠτυσΠ γ1α το
,ασφαλ1ο;1Κὁ,αΠα1τεί, εδώ κα1 τώρα,
έξτρα δτιμ`οσ1ονομ1Καμέτραυψουςτ2;5 ` · ` `
|δ1σε1ςατομμυρίων ευρω` - ο / μ ο'
Το Ποσό ΠροΚυΠτε1 Μό το ότ1¦το- ΔΝΤ /
ί εΠ1μένε1 σὲ ένα ΠρωτογενέςΠλεόνασμα
κονταἶοτ0 2% γ1ο#το2015,1ότσνστόχος τος 7
`ἶελλτ1ν1Ιαἱς ΚυβέρνΠστ1ς ύμνο συμφωνία» .
_ ι _ :ο να Κλείσε με“Πλεονασμαἶ0,75%. 7 υ_ 7 _ __
οφ 'ΕυρὡΠοκα1`Αμὲρ1Κὐ, γ1α› δ1αφορετ1Κους 'γ
υ_ λογους,|εΠ1Χε1`ρουννα'Πείσουντο Ταμείο ρ λ
` |_ να υυαναΧωρΠσε1 σωστό Που ζΠτεί` ο ”
φ Προ1ξε1μένουνα δΙευΚολυνε1 το κλείσιμο
- τΙ1ς1συμφωνίας; Που θα αΠέτρεΠε ένα φ
αναυαγιο. Η ;Κ|ρ10τἰν- ΛαγΚαρντ¦δέχετα1 
7 ι τεραουὲςΠ1ὲσε1ς αΠό Β`ρυξέλλεςξΚαχ
-Ο_υαο1γ1ςτον, 01 οΠο`ίες Κορυφώνοντα1 φ ζ ο
ζ` στα Σύνοδο των 67 οφ ΔρέσδΠ. ¦` “ 
*ΣΤΟ μεταξύ, υ Κυ`βἑρνΠσαεΠΙδφὡκε1να έχω
άστα Χέρϊα τηςένα"'ΠροΠλασμασυμφωνίας
ζμἑΧρ1;Πν“Κυρ;α1ς@μετΠφ1λοδ`οξίααΚόμα μ! ρ " __ - ο ο -  οφ 
`- ο ἶ1ζα`Ι-`τ:1ν που;" ουγ1<λΠθεί|ένα Ευτοετουρ ο Ϊ ο ο  αν, μυ “ μ ο τ- 
 |υ-“<;γ1α“τΙ1ν-Ελλαδα σας Βρυξέλλες. ` ` ' " ι 
  κ 
ν ^ ` γ