Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Απόλυτο υόόυκετ υπό του Πλυυόπόκό που... σκόρπισε ους ευτό Βόλυυόες τους “κίτρινυυς” κό'
εκόνε το Η] στην ημιτελικό σορό · 45 Πόντους υἶόἩἙφόΜἶἩυόἶἶΠ8:3ΠΙ τω πόλι στο ΣΕΦ
η όευτευη πρόξη · Νότη όμως..¦ "όεν Μωρό νο υεγριυένω3.” :Ντόυυτυν Βγόλυενυς υπό τό...
περσινό με Π Πόντους ΙΜ όίυόνΙυ κό' 5!5 Μες' ἶ“Κόἶτῖός'ἶόότζευἶόἶΙ7 Πόντους κότ ρευ·τόλ
ΛόφόγτὲΙότυ όόόεκόλευτυυπότόΕ.75υ.|Ι2πόυτότ.3όἶίυτ|ἶΣφἶἶόόόόἙλόἶ:ΠλυΜόὲπΜό
ῆ'"Γυβό1υκυνΙυιστοόνεόυυτηςυυόόόςκόιτόΕίχόἶτἶῇΙό ότόνυυόλυϊό ΒυΒυό”!έ  7 ^
οιΜΜωντΑΥΡοΝω16-2ωωΜωΜΜΜό
οτοΠΜο.ωπω1-ΟοωυςΜΜηςΜωΜῆΜη35η ,ΜωΜωυΠωυθηνΜῦ! ·ΑΜΒΜΜ:"αΜ 
ωυΠονοθηνοΞκοῦλΜοοΜΜνυΜ.ΜοΟλΜωἶ Π·
9 @ΜΜΜΜηυωςνοΜωΜΜΜΜ" ΔκΜ
τη Η" καπό τό κοΡττυυ 
· Σήμερα στον Λαιμό [18:30 Ν81. εοντ·05.ετ] κόντρα στη Βουλιαγμένη ό
Δυό τους κορ|οός του Μουρίκη το '93
στην υπόθεση Ζωγρόφου το 2015
ο Σε κολό δρόμο
το Βέμο του
Μτλτβόγεβττς...
 ε Βερόυο γιο
5~ !ἐ όόζορο=
”Πτθανότερος
Ο Εφηβα του θρύλου ΜΝ στο Αντόνιο στον
ΠΡ°°Ρ!°Ρ69 ΜΜΜΜκΠ ΜΜΜ  ΜΝΗΜΗ ΠΠ ΠΕΡ|ΕΓΚΜΜΠΠΚΗΣ ΒΡΜΝΠΣΗΣ
ύ 'Ι ·
ο ολ“ΡΠΝκ°ς "Μ ΓΜΜ[ΠΜ'ΜΜΜ5ωΝΜ Κοτορρέουν οι οκΣυωρἱΕς με την ΚοτόθΣση-ΒόμΒο