Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σε απόσταση αναπνοής για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
28 πύον 2οι5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0085
ΠΑΛΜΥΡΑ
Οι τζιχαντιστέ5
απειλούν τα αγάλματα
Στόκοε του8 τα αγάλματα. όχι
τα υπόλοιπα μνημεία. το
ΜΕΣΩ 'ΝΤΕΡΝΕΤ
Επικίνδυνα χάπια
αδυνατίσματο8
Επικίνδυνα σκευάσματα κατα·
κλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα. Β
ΣΥΓΧΡΟΝΟ' "ΝΤ|ΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ'
Η εαρινή σύναξη
των χρυσοθήρων
Στη Νάουσα το πρώτο ευρωπαϊκό
συνέδριο χρυσοθηρων. π
   ΕΟ Ν ΟΣ
 ~μ··ι““ιι=ι:μ ανω '· ~ ~~
ι: ΜΜΜ' Ἡ ~ἑίίἱ¦Τ¦[!ΝιΗΜΗιΉίιίίἴί||~|ίίἱ|ΙἱΞ¦ΜΕΜΗί[1Εἱ'ί¦|ἱ'¦¦ἰ|ίίΕ¦ί|ί!ίἶΜἰίι|||ί(=ΝΞ!|¦¦1¦|||›ίίΜζι[Ν ΞΙἔζΝίωω Η
0ΔΗΓΟΣ ΕΝΕΚΕΝ! ΕΝ ΟΨΗ ΑΝΑΤΡ0|"ΩΝ
 -----ῇ »44-45  
Η ΑΘΗΝΑ Α|Σ|ΟΔΟΞΕ| ΠΑ ΕϋΠΟθΗΟϋΡ ΕΩΣ Τ|Σ 3 'ΟΥΝ|ΟΥ
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
αναπνοάε για συμφωνία
·τί' ί. ζ ., ι .
# | ί ' 
· ' “ ί · Εμ. . Σ
«Συντελεστη8» το δημοσιονομικό κενό για τον ΦΠΑ
Νεοε γύρω τηλεφωνικών
επικοινωνιών Τσίπρα με
Μέρκελ, Ολάντ, Γιούνκερ,
Ντράγκι και Λαγκάρντ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ"'|ΡΑΣ
ΨυΧραιμία
ΜΕ |Λ|ΓΠΩΔΕ|Σ ρυθμού8 προχωρά τι8 διαπραγματεύσει8 η κυβέρνηση για συμφωνία με τουε
εταίρσυ8, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι οι διαβουλεύσει8 ανοίγουν τον δρόμο για σύγκληση
του Ευτοετουρ έωε τιε 3 Ιουνίου. Φ?
ΜΗΝ ΑΚ0ΥΤΕ
Τ'Σ 'ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ'
και αποφασιστικότητα
ν; ΜΜΜ ιι Η Η'Μ¦ίΐ'“Π
ί'"Η"Μ":|ἰὶ|||¦ἰ|ΜΗΠΜ:Η Η ΜΝΉΜΗ Η ί|ι|||||ιΙί|ί.|,|ί Ν”Η'|¦|"||"|"ι":"¦!“ΜΝ||||“ὶ|Ϊ||:ὶΜ'ί||Ι|ί|ΝΝ" ί!ί'|||||Η|'Ι' Η Ν"ΜΜΜ"Τ'Γ||4Ν|"|||"¦ι"'Ν ΗΜίί|ί|ί|ίΙί'!Ν¦"Ι'|'||ἰί¦||'|'τί' 'ΜΝΗΜΗ¦ι.ΝΞ||||ί|!Η[Μ ι' Μίκη .1
ΣκΛΝΔΑΛο ΔιΑΦΘσἑ` _ οι! `
Στο πΛτκοΣΜιο ·“ῳ“;;ἑ;ιεΗ · Ικα, Εσυ . Η _ γ
γ Ι | ΜΡ" “ ί Χ
Μιτου! ί ε , η
ΝΗΜΑ › “ · Ι ,
ΚΕ η 
ΤΗΣ ΠΜ Δ·
Η ΣΥΛΛΗΨΕ|Σ ΥΨΗΑΟΒΑθΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΖΥΡ|ΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΡΒ' 2τ-23
=- ' ' 'Μαξ
ΕΚΤ^ΚΤΩΣΤΟΣ^ΒΒ^ΤοΜΠΟ κατά. φαω Ταξιδιωτικοί Οδηγοί ·
· μισού ΠΕΠ ΩΟΟΚ ΜΜΜ Α ε
Β ΜΜΜ ΜΜΜ ΝΠ!. , ε Ξ
, . |._¦ / παταω Δ Ι _ ΜΝ ε
' μ :κ Ε Και σουρανόε ι Σ“ΥδἔΥε$ ν ξ
/ζ _ αν σ α'- 1ε/- επεσε σκ) κοτόπουλο
7 _ ζ · κ κ Δ Αν .τ.
-$|Ξ-- ,7 | γ
;_ ·Ξ Δ υ _ 1
κεφάλι τουε