Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στην τελική ευθεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΠεΠιΡστΠάἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.784
Αιεθνές Νομισματικό Ταμείο
ή ιΠιτοατοι
παμε Από
τη ετοιΠΛ
Η Φακοι· - Τίηιε Ἡαιηει στη
σήμερα στη Ν
Σύγχυση με τα Περί επιβολής
τέλους στις αναλήψεις
Αναστότωση και σύγχυση Προκλήθηκε σε καταθέτες και τρόηεζες, αΠό δηλώσεις, διαρροές και
διαψεύσεις, σχετικα με την επιβολή ειδικού
τέλους στις αναλήψεις από ΑΤΝ5 και γκισέ και τη
φορολογική αντιμετώηιση των αδήλωτων καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού. >7
ΟΠΑΠ: Αύξηση πωλήσεων
κατα ί5,8% το α' τρίμηνο
θετική αποδίδει ή στρατηγική διαχείρισης του
κόστους Που εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των
λειτουργιών η διοίκηση του ΟΠΑΠ, όπως δείχνουν και τα οικονομικα αποτελέσματα του α'
τριμήνου 2015. Οι Πωλήσεις του Οργανισμού
έφτασαν το 1,1 18 δισ. ευρώ έναντι 965,5 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένες κατα ί5,8%. >ί 7
Μήτσο θενε|ορηιεητ: Ανοδική
Πορεία και κατα το 2015
Αύξηση κερδών (μετά φόρων) σημείωσε το
Πρώτο τρίμηνο του έτους η Μήτσο 0ενείορηιεητ,
ενώ ανοδική κινήθηκε η κερδοφορία ΕΒ|Τ0Α
(κέρδη Προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) των
τριών εμπορικών της κέντρων. >16
Παραταση έως τις 26 |ουνίου
για τη ρύθμιση των 100 δόσεων
Παρατόθηκε μέχρι και τις 26 ίουνίου η Προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των 100
δόσεων, με απόφαση της αναπληρώτριας
υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη.
Εντονο είναι το ενδιαφέρον, καθώς ήδη
505.000 φορολογούμενοι, φυσικό Πρόσωπα και
επιχειρήσεις ρύθμισαν χρέη συνολικού ύψους
3,5 δισ. ευρώ. >3
Τι μπλοκόρει την αναπτυξη
της κρουαζιέρας
Οι ελλείψεις σε υποδομές και σε οργανωση, σε
συνδυασμό με τη γραφειοκρατία, είναι οι βασικές αιτίες Που κρατούν μακρια από την Ελλαδα
το ησηιε ροη στην κρουαζιέρα. Το μήνυμα αυτό
έστειλαν, χθες, Προς την ελληνική Πολιτεία, οι
εκΠρόσωΠοι της Παγκόσμιας κρουαζιέρας, κατά
τη διαρκεια του συνεδρίου Ροείαοηία 5εα Τουτί5ηι Εοτυηι. >ί 5
Γ. ΣΤΑθΑ|(|·|Σ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ|ΕΣ
ΕΝ|ΣΧΥΣ|·|Σ
ΤΩΝ 0|Κ0ΓΕΝΕ|Α|(ΩΝ
ΕΓ||ΧΕ|Ρ|·|ΣΕΩΝ
[ΕΜΠ ακουω Ξεκινούν οι διαΠ ραγματεύ σεις με στόχο συμφωνία το συντομότερο δυνατό
Στην τελική ευ θεία
Οι εταίροι θέτουν θέμα δημοσιονομικού κενού για το 2015 και το 2016
ΕΠίτευξη συνολικής συμφωνίας σε τεχνικό εΠίΠεδο τις αμέσως εΠόμενες μέρες εΠιθυμούν σι εταίροι και δανειστές, κλιμακώνοντας τις Πιέσεις εν όψει της σημερινής εΠανέναρξης των διά ζώσης διαΠραγματεύσεων στο Πλαίσιο του Βιμ58ε18 ΟτουΡ. Η Πολυφωνία του Σαββατοκύριακου
αΠό την Πλευ ρά της κυ βέ ρνησης και οι ανηφατικές δηλώσεις σχετικά με τη ρευστότητα και την αΠσΠληρώμή δόσης στο ΔΝΤ
έχουν Προκαλέσει δυσφορία στις Βρυξέλλες και σε ευ ρωΠαῖκές Πρώτεύσυσες, Που
θεωρούν ότι αυτές σι ενέργειες δεν συμβάλουν στη διαΠραγμάτευση και την εΠίτευξη
συμφωνίας, ενώ Παράλληλα εΠιδεινώνσυν την
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Οι διαΠραγματεύσεις στο Πλαίσιο του Βτι155ε18 Οτουρ
ουσιαστικά θα ξεκινήσουν σήμερα και έχουν στόχο, σύμφωνα με
τον εκΠρόσωΠο της Κομισιόν, να καταλήξουν σε συμφωνία σε τεχνικό εΠίΠεδο το συντομότερο δυνατόν. ΟΠως αΠοκαλύΠτει σ
Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γ ιούνκερ, οι «θεσμοί» ζητούν σημαντιιαί αύξηση
των συντελεστών του ΦΠΑ εξέλιξη Που θα
Πλήξει νοικσκυ ριά και εΠιχειρήσεις- και
όχι αΠλά «μεταρρύθμιση» του συστήματος
του ΦΠΑ. «Η μεταρρύθμιση στον ΦΠΑ θα
ΠρέΠει να αυξήσει τα δημοσιονομικό έσο
0| θΕΣΝΟ| ΖΗΤΟΥΝ
Σ|·|ΝΑΝ'|'||(|·|
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ
|'|Α ΤΗΝ Ε|Σ|'|ΡΑΞ|·|
1,8 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
δα κατά 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δισ. ευρώ» δηλώνει
ο κ. Γιούνκερ, Προσθέτοντας Πως «δεν είμαστε ακόμα σε αυτό τσ σημείο». Είναι σαφές Πως η αΠαίηιση αυτή μΠλοκάρει την
όλη διαδικασία της διαΠ ραγμάτευσης, καθώς η κυ βέ ρνηοη διαφωνεί με την αύξηση
των συντελεστών του ΦΠΑ, σε σημείο Που
να αΠοδώσει μάλιστα 1,8 δισ. ευρώ Περισσότερα έσοδα σε ετήσια βάση. Επίσης, η ετημονή των δανειστών αναδεικνύει το ζήτημα του δημοσιονομικού κενού, Που «βλέΠουν» για τον ΠροϋΠσλογισμό του 201 5 και
του 2016. Ταυτόχρονα, ο κ Γιούνκερ ζητεί
Παρέμβαση στο «δαΠάνΠρό» συνταξιοδοτικό,
εΠικρίνει τις εισηράξεις
των ιδιωηκοΠοιήσεων και
θεωρεί υψηλό το εΠίΠεδο
των συντάξεων και του
κατώτατου μισθού. Εν τω
μεταξύ, τη μεταφορά σε
τραΠεζικό λογαριασμό
του Δημοσίου στην ΤράΠεζα της Ελλάδος
των υ ΠολοίΠών των αδ ρανών λογαριασμών
1.193 φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης με
υΠόλοιΠο μέχρι 99,99 ευρώ ΠροβλέΠει αΠόφαση του αν. υΠου ργού Οικονομικών Δημ.
Μάρδα. Πρόκειται για το κλείσιμο των συγκεκριμένων τραΠεζικών λογαριασμών, οι
οΠσίοι αΠλά έχουν κάΠοια μικρά υΠόλοιΠα, αλλά η διασΠορά τους, δημιου ργεί Προβλήματα σιην Παρακολούθηση των λογαριασμών του Δημοσίου. >3, 4-5
[δηλώσεις] Οδηγός για τη συμΠλήρώση των εντύΠων
Οι Παγίδες των τεκμη ρίων
και του «Πόθεν έσχες»
Στη συμΠλήρώση του Πίνακα 5 του εντύΠσυ Ε1 οφείλουν να ρίξουν ιδιαίτερο
βάρος οι φορολογούμενοι, καθώς ένα λάθος στους κωδικούς των τεκμηρίων μΠορεί να κοστίσει αυξημένους φόρους. Αιτία το αυστηρότερσ «Πόθεν έσχες» κατά
την αΠόκτηση Περιουσιακών στοιχείων,
αφού σχεδόν όλες οι δαΠάνες για την αΠόκαιση κινητών ή ακίνητων Πε ριου σ·ιακών
στοιχείων, δωρεές και δάνεια, λαμβάνονται
Πλέον υΠί όψιν αΠό την εφορία για τον
τεκμαρτό Προσδιορισμό των εισοδημά
των, σΠότε θα ΠρέΠει να δικαιολογούνται
και να καλύΠτονται αΠό δηλωθέντα εισοδήματα. Διαφορετικά, θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια. Προκειμένου
να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, η
ΙΤ ΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό, με ερώτήσεις και αΠανιησεις, για τα βασικότερα
θέματα Που αΠασχολσύν τους υΠόΧρεους κατά τη συμΠλήρώση των εντύΠων
Ε1, ΕΣ και Ε3. Η Προθεσμία υΠοβολής των
φορολογικών δηλώσεων Παραμένει -μέΧρι νεωτέρας- η 30ή Ιουνίου. >6
Κατέβασαν ταχύτητα οι ανεπτυγμένες οικονομίες
Γερμανία
Βρετανία
ιταλία
Ευρωζώνη
Γαλλία
|αΠωνία
-0.ί 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
' α^ τρίμηνο 2015 Οδ| τρίμηνο 2014
Κατέβασαν ταχύτητα οι ανεΠτυγμένες οικονομίες του Πλανήτη στις
αρχές του 20 ί 5. σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Α ναητυξης ο οποίος υπογραμμίζει
Πως επτα χρόνια μετα την κορύφωση της Παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης η ανακαμψη Παραμένει «αδύναμη». >26
Προσδοκίες αύξησης των κρατικών εσόδων
Ύ _ ε χ ` _
Αύξηση των φορολογικών εσόδων θα προκύψει από τις αλλαγές στη
φορολογία των αυτοκινήτων που Προωθεί η κυβέρνηση. Ο υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφόκης δήλωσε χθες πως το δημοσιονομικό
αποτέλεσμα των αλλαγών στη φορολογία των |Χ αυτοκινήτων θα είναι
θετικό για τα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα