Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το!-0ΜοΜΜ
ΜΔ"·ΣοΜηω.οπθῳὡ
κωΜημο 40Μ
θξΜοΠΜς ΜωΝποοΜ.
ΜΜΜηΒήοςΜςΜ
οΔΜΜ3ομη|ΜΝ]Μ
·μΜΙ6ΜΙΜΝ
Μμη·Μ
ἩΠΉ.°3"08.°'
ο. ιιἔικ0γΛοε
Προς τον κ. 0ωιιοῖῦη
με τις ευαισθησίες!
Υποστει ομοφυλόφιλος
προεδρος ΠΑΕ: Με ποιον
Η "το έχει":
||Ρ0ΣΦ0Μ 0.500.000 0 ΜΗ' ΠΜ' |'|| ΜΡΓ|0 
χρόνιο ο λιοιλιος
Μεγᾶλος οτὁΧος και ο Ζὁνοτος “ ο Ρ = ' κ"Τ°ὡ!'!ω“"_
. , . . τ · Μοοιιιοκη η του Ποτεοο
[14 Υκ°λ στην ΠΡιΡεΡ°] ' ΠΡΟτΠθΠΧδ : :λ ῦ η κοιτοο|οιτωΒοο
κατ ο ΜπομΠΠκὰρ [Π]1οΡΞντἱνο] _ 7 Μελ!""!6Πἱ
· Σίγοορο στον Ολυμπιακο ἑΧοον γ ' Π λ '
τον Ποολἱδο στο Μεξικο!
00Υ ΜΜΕ
Η!... 0000!! ΣΜΣ
ΕΦ|ΜΤΕΣ!
70 ετών γινετο οιιοεοο
οοειΠλοςΣωκΜοτ
λσ·κολος. ιιοσ απέκτησε Ώ
ιισωτο0ληοοτο. 5 Κύπελλο
το ! σώσω οσο σε τον 0οσλο!
· 0 Μειωσα οσο εποε
το ονειοο τοος εφισλτες
τοι εττισε την οπτοηοτοο!ο
οσο σονετἴζει ο Βογγελος
ιιοοιιιιι ολοι τ 3 Ϊ “ο
 " 7' 7' ι'  ιιεοοσοιιετοιι0λσιιοιοκο.
  έ τ Π ο τ " Ι ε Ζ!! οιοτεψοοτιμοοσοοσοοε
· η ι ' · ~ νοφτοοοιιμεστοιι
, η ` ι τελικο",οι]λωοετ0ες
Οι Γολλο1 ¦._ . ο σε ¦ Η 
, , ι  ο η οσοοοονιιτήςτιιςΝττίοοο
για τον ΣσμΠολ1 κτ11  ·σ- “
την τξλε1ωμδνη '37; :ὅ χω κ ως!) ηνοςτοφοοοσεινομειωοειτσ 7, η ἐ Ι
μεταγραφή στον ΘΡὐλο ο τρως οσο το οφειλόμενο γιο Φετιοοτζῶ η