Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-05-2015 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997) ο
Ἐκτός στόχου
|. Ζητούμενο δέν είναι λίγο ή πολύ μνημόνιο. Είναι
αποκλειστικά ή ανάδειξη βιώσιμης οἰκσνομίας.'Ἀν αὐτό
έπιτευχθεί θά έχει .-αὐτομάτως- καταργηθεί (καί)
σἰαδήποτε μνη μονιακή κηδεμονία.
'1. Ἀπὸ 'Οκτωβρίου 1981, κυρίως, τό κράτος διογκώνε
ται. 'Η οίκονομία μας ύπερχρεώνεται. 'Η ανταγωνιστικό
τητά μας ύποχωρεί. «Έχουμε περίπου τό διπλάσιο προσωπικό ἐκείνου πού απαιτείται για να παραγουμε τίς
απαιτούμενες δημόσιες ύπηρεσίες>>. 'Η διαπίστωση είναι
πρωτοσέλιδη, στό κυριακάτικο <<Βήμα>> τής 25.10.87. Καί:
ανήκει στόν Ανδρέα Παπανδρέου. ,Εκεί ὐποσχέθηκε
άποκατάσταση τής κεντρικής αύτής άνισσρροπίας.
Αὐτό μάλιστα, τό αργότερο, μέχρι τού 2002. Οὐδέν έγινε. Τό κακό συνεχίσθηκε. Τό δημόσιο κατέστη -κατά
κοινή συνείδηση- ὐποκατάστη μα τού κόμματος.
111. Πτυχή τής παθσγονίας χαρακτηριστική είναι
(καί) τό κοινωνικοασφαλιστικό. Δέν αὐτοσυντηρείται.
"Εχει άνάγκη κρατικής χρηματοδότησης (ί).'Ἡδη από
δεκαετίας ή, τότε, κυβέρνηση είχε προσπαθήσει έξυγίανση. 'Επιφόρτίσθηκε ὁ καθηγητής Γιάννης Σπράος. 'Επισήμανε άδιέξσδη τήν έξέλιξη. Τό κρατικσδίαιτο κατεστημένο έπαναστάτησε. °Εργατοπατέρας, διάσημος τής εποχής, κραύγαζε, επιδιώκοντας συνέχιση
κρατικής χρηματοδότησης: «Πρωτα Θα πτωχεύσει τό
κράτος ύστερα ή κοινωνική ασφάλιση». 'Η ζωή δικαίωσε διπλά τόν δημεργέτη. Πτώχευσαν -τελικάκαί τά δύο. Καί τό κράτος, καί ή ασφάλιση!
ιν. 'Η ένταξη στήν Ευρωζώνη μας βρήκε μέ κράτος -ὁμολογουμένως- ύπεράριθμο, καταχρεωμένο
καί άντιπαραγωγικό. 'Επίσης μέ κοινωνικές ασφαλίσεις έλλειμματικές, στα πρόθυρα τού άδιεξόδσυ.
Κοντολογίς ή οίκονομικά καχεκτική Ἑλλάς αποφάσισε νά συμπορευθεί μέ ό,τι τό ρωμαλαιότερο είχε νά
έπιδείξει ή 'Ενωμένη Εὐρώπη.
ν. 'Η τότε κυβέρνηση πήρε ένα στοίχημα. Ζήτη μα
είναι ότι τό έχασαν οἱ"Ελληνες. Μετά τήν είκονική εὐημερία τών άφθονων δανεικών πτωχεύσαμε. Καί διατηρείται
ή κατάσταση τπώχευσης. Ἡ από 28.4. έπιστσλή τού Στέφ.
Μάνου στήν <<Καθημερινή» έμεινε αναπάντητη. ,Εκεί έξηγείται (καί) ότι στην <<πενταετία (-) 2010 έως 2014 ξοδέψαμε 91 δίς περισσότερα άπί όσα είσπράξαμε>>. Αποκαλύπτεται έτσι πόσο λάθος είναι ὁ έπιδιωκόμενος κύριος
στόχος. Σε πόσο έπικίνδυνη κατάσταση βρισκόμαστε. 'Η
' απόδειξη είναι μαθηματική. Πενταετία σημαίνει 80 μήνες.
Καί 91 δίς στήν πενταετία ίσούνται πρός 1,5 δίς -περίπουάνά μήνα. Μετεκλογικά κάθε προσπάθεια έχει αφιερωθεί
στήν είσπραξη τού υπολοίπου τών μνημσνιακών αξιολογήσεων. Ἀνέρχεται σέ 7,2 δίς. Έτσι, λοιπόν, καί άν όλο
είσπραχθεί, αντιστοιχεί (τό ποσό) σέ κάλυψη μηνών τεσσάρων καί μισού ύπερεξόδων. Τίποτε άλλο. ”
Κατά συμπέρασμα, έξαντλούμεθα σέ ζήτημα καθαρά
καταναλωτικής σημασίας. Σέ ζήτημα, άρα, πού έξωραίζει ένα σύμπτωμα (ταμειακό). Δέν λύνει, όμως, τό πρόβλημα. Οὐδείς μιλά για τήν άμεση άνάγκη ανάδειξης
άνταγωνιστικής οίκονομίας. Αὐτός, όμως, είναι ὁ έξ όρισμού μοναδικός στόχος. Καί δέν είναι στυγνά οίκονομικός. Είναι αύτόχρημα έθνικός. Τά εὐημερσύντα κράτη
πληθύνσνται καί αναπτύσσονται. Τά δυστυχούντα συρρικνούνται. Τελικά χάνονται. Τά στοιχειώδη αὐτά παραβλέπει ὁ Σύριζα. Ζητά χρηματοδότηση τού χρεωκοπη
_ Γ ράφειὁΓ. Κ. Στεφανάκης* _,
Τεράστια  ζημια
στόν τουρισμό _
Μία χώρα τουριστική ὁφείλει να προσέχει ώς κόρην
ὁφθαλμού τίς παραμέτρους πού έπηρεάζουν τόν αριθμό τών
ξένων πού θα τήν έπισκεφθούν."Ενα έξωτικό νησί λ.χ., πού
έξαρταται αποκλειστικώς από τόν τουρισμό, είναι αδιανόητο να δημιουργεί συνθήκες έσωτερικής ασταθείας τήν έποχή πού περιμένει να τό έπισκεφθούν οἱ τουρίστες. Θα πρόκειται για έθνικό αύτοχειριασμό. Διότι οἱ ξένοι τουρίστες
` έπισκέπτονται μία χώρα μόνον όταν τα πράγματα σέ αύτήν
είναι ήρεμα καί ασφαλή.°Ἀν πληροφορηθούν ότι έπίκειται
οίκονομική ή πολιτική αναταραχή, πιθανώτατα θα αναβαλουν τήν έπίσκεψή τους καί θα προτιμήσουν για τήν συγκεκριμένη περίοδο έναν άλλο προορισμό.
Ἡ «βαρεια βιομηχανία»
Ἡ 'Ελλάς είναι χώρα πού έξαρτάται σέ σημαντικό
βαθμό από τόν τουρισμό. Κάποιοι, όχι αδίκως, χαρακτηρίζουν τόν τουρισμό ώς τήν σημερινή «βαρειά βιομηχανία» τής Ἑλλάδος. Καί πράγματι, σύμφωνα μέ τίς έπίσημες έκτιμήσεις, περίπου τό 1/5 τού έτησίου ΑΕΠ προέρχεται από τόν τουρισμό. Μάλιστα οἱ έκτιμήσεις αύτές
δέν αποκλείεται νά δπολείπονται τής πραγματικότητος,
χ αφού ύπαρχουν πτυχές τής συνεισφοράς τού τουρισμού
στήν έγχώρια οἱκονομία πού δέν μετρώνται εύθέως.
°Βκτός από τό ξενοδοχείο καί τό φαγητό τους, οἱ ξένοι
θά μετακινηθούν καί θά χρησιμοποιήσουν μέσα μεταφοράς, σε ψωνίσουν σέ μαγαζιά πού δέν είναι κατ° αναγκην τουριστικά καί θά ξοδέψουν χρήματα για ύπηρεσίες
πού δέν απευθύνονται αποκλειστικώς σέ ξένους. Σ
°Βπομένως ή τελική έξάρτησις τής χώρας μας από τόν
τουρισμό μπορεί να είναι αρκετά ύψηλότερη από τό 1|5
τού Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος. Στό κέντρο τών
Ἀθηνών λ.χ. κυκλοφορούν κατά τούς θερινούς μήνες παρα πολλοί τουρίστες.'Όλοι αύτοί καπου σε φάνε, θα χρησιμοποιήσουν τό μετρό καί τα λεωφορεία καί θα πλη ρώσουν εἰσιτήριο, θά μπούν σέ καταστήματα καί κάτι θα
ψωνίσουν, θα καθήσουν καπου νά πιούν έναν καφέ.
Είναι παγκοσμίως μετρημένο ότι οἱ ανθρωποι ξοδεύουν
πολύ περισσότερα κατά τίς διακοπές τους πού έχουν
έλεύθερο χρόνο, παρά κατά τήν καθημερινή ζωή τους
πού πηγαινοέρχονται στήν έ ργασία τους. Μαλιστα όταν
έπισκέπτονται ώς τουρίστες μία ξένη χώρα, ή διάθεσίς
τους νά ξοδέψουν αύξανεται ακόμη περισσότερο.
 λοιπόν, είναι αποδέκτης τής διαθέσεως αύτής
τών ξένων νά ξοδέψουν. Καί αν έσκέπτετο ώς πραγματική
τουριστική χώρα, δέν θα έπρεπε κάν νά συζητεί τό θέμα
τών ανοικτών μαγαζιών κατά τίς Κυριακές. Ἀκόμη καί στίς
αργίες αύτά θα έπρεπε να παραμένουν ανοικτά, τουλαχιστον έκεί όπου ύπαρχει τουριστική πελατεία. Άλλα καί γε
    Κλονιΐζεταιή έμπιστοσύνη τών ένα
νικώτερα, σέ μία χώρα τής ὁποίσς ή οἱκονομία έξαρταται
σε τόσο μεγαλο βαθμό από τούς ξένους πού θα τήν ἐπισκεφθούν καί από τα χρήματα πού θα ξοδέψουν καί θα εφήσουν σέ αύτήν, κύριο μέλημα έπρεπε νά είναι τό πώς οι μεγιστοποιηθεῖ καί δέν θα διακυβευθεί ή μεγάλη αύτή πηγή
είσοδήματος. Μέ αλλα λόγια, «ὁ τουρισμός καί τα μάτια
μας»."Οχι μόνο στα νησιά καί τα παραδοσιακά θέρετρα,
αλλά σέ όλη τήν έπικράτεια ή ὁποία μπορεί ένα πάσαν
στιγμήν νά δέχεται τουρίστες καί)τό είσόδημά τους.
°Εκείνος πού θα έπρεπε νά μέριμνα πρώτος για τήν διασφάλιση τού τουριστικού προϊόντος είναι ή ίδια ή Κυβέρνησις. Καί ή κυριώτερη μέριμνα είναι ή μή διατάραξη τού
κλίματος έμπιστοσύνης καί ή ρεμίας, πού είναι απαραίτητο
για νά πάει καλά ή τουριστική περίοδος. Τήν παρελθούσα
διετία έπετεύχθησαν θαύματα στόν χώρο τού τουρισμού. 'Ο
αριθμός τών ξένων πού έπεσκέφθησαν τήν χώρα μας ξεπέρασε τα 20 έκατομμύρια. Αύτό δέν έγινε τυχαία. Ἀφ° ἑνὸς
ήταν οί συντονισμένες προσπαθειες τού 'Υπουργείου Τουρισμού,  παράλληλα έπαιξε ρόλο καί ή εύρύτερη συγκυρία. Ἀσταθεια στήν ύπόλοιπη Ἀνατολική Μεσόγειο,
σταθερότης στήν Ἑλλάδα."Ολοι μιλούσαν για επαθε εισαι
καί για (Παρόντες, δπότε οἱ ξένοι εἶχαν κάθε λόγο νά έπισκεφθούν τήν χώρα μας. Καί πρώτοι οί Γερμανοί.
Καθημερινός διασυρμός
"Ομως στίς 25 °Ιανουαρίου έγιναν οἱ πρόωρες έκλογές καί
έξελέγη ή Κυβέρνησις τού Σύριζα, ή ὁποία θεώρησε σκόπιμο να έλθει σέ σύγκρουση μέ τούς ξένους, όπονομεύοντας
έτσι τόν τομέα τού τουρισμού. *Η στα πού έπήλθε κατά τό
τετράμηνο αύτό είναι ανυπολόγιστη. Σχεδόν καθημερινώς
ή *Ελλάς βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα τού διεθνούς Τύπου.
σε πτωχεύσει; σε λειτουργούν τα ΑΤΜ τών τραπεζών; Θα
ύπαρχουν εύρώ; Αύτά ακούνε οἱ όποψήφιοι έπισκέπτες τής
χώρας μας καί ώθούνται νά προτιμήσουν αλλους προορισμούς. Είδικώς δέ οί Γερμανοί, μέ όλα Με πού ακούνε από
τούς κυβερνώντες καί τα έλληνικα ΜΜΕ, έχουν πρόσθετο
λόγο να αποφύγουν έφέτος τήν χώρα μας.
Ἡ ζημια πού έχει προκληθεί έφέτος στόν τουρισμό
δέν έχει ακόμη αποτυπωθεί σέ αριθμούς. :αλλά θα τήν
βιώσουμε όλοι κατά τούς θερινούς μήνες. Καί δέν θα περιορίζεται μόνον στήν απώλεια έσόδων σέ ξενοδοχεία,
καταλύματα καί τίς κατ° έξοχήν τουριστικές δράστη ριότητες. σε έπεκταθεί σέ ὁλόκληρο τό φάσμα τής οίκονομίας, πού σέ μεγαλο βαθμό έξαρταται από τόν αριθμό τών
ξένων πού έπισκέπτονται τήν Ἑλλάδα. Ἡ ζημια θα είναι
αδιανόητη. Καί θα φέρει στό ακέραιο·τήν σφραγίδα τού
Σύριξα, πού μέ τήν σταση του κλόνισε τήν έμπιστοσύνη
τών πελατών τής «βαρειας βιομηχανίας» τής χώρας.
Θετικός ό Γιούνκερ
για την (Ελλάδα
μένου συνταξιοδοτικού συστήματος. Ἐπίσης καί χρηματοδότηση όρίσυ μισθοδοσίας άνω τών δυνατοτήτων
τής οίκονομίας. Ζητείται, άρα, από τούς έτάίρους, χρηματοδότηση δημαγωγικῶν έξαγγελιών (111). ~
νΙ. 'Οχρόνος κυλά σέ βάρος μας. Ἡ κρίση έχει φέρει ύπογεννητικότητα. Πολλοί ἰκανοί γοργά Φεύγουν.
Ἡ χώρα κατακλύζεται άπό οίκονομικσύς μετανάστες.
Κατά πλειοψηφία είναι Μουσουλμάνοι. Θρησκευτικώς
αίσθάνονται έγγύτητσ πρός τήν Τουρκία. Μάλιστα δέ
τήν έντονα ίσλαμική τού κ. Εταοςεπ Ἀλλ' ή Τουρκία
είναι ἰστορικός ανταγωνιστής καί έπίβουλος. Καραδσκεί, ασφαλώς, νά έπαναλάβει έδώ τά τής Κύπρου. Καί
αύτά, άλλωστε, κατά μίμηση, τών τής Πόλης καί Σμύρνης τού 1955. Αὐτό εὐθύς ως βρεί κατάλληλη εύκαιρία.Ἐτσι έχουν όρθολσγικά τά πράγματα. 'Ο Θεός νά
βάλει τό χέρι του. Καί ...ὁ νοών νοείτω.
*Μ.£ΙωίοίεΜΜεἔτ
 Άλλωστε καί ὁ συντηΜ_._ φ ρητικός Άντρα Ντούντα, πού
κέρδισε τίς .εκλογές έχει έκφραΕίΔΗΣΟΥ^Ξ σει τήν αρνηση του στήν ένταξη της χώρας στην Εὐρωζώνη
ΠΕΡ|ΕΡΓ Α στό ἄνεσο μέλλον.
Π :Από ότι φαίνεται οι' Πολωνοί ακούνε εύρώ καί τρέχουν
μακρυά! Αύτό τουλάχιστον
προκύπτει ἀπό δημοσκόπηση.
σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό
70% Πολωνών -τό ύψηλότερο
ποσοστό μέχρι σήμερα- άντιτίθεται στήν έγκατάλειψη τού
έθνικού νομίσματος ζλότι καί
στήν υίοθέτηση τού ένιαίου
εύρωπαίκού νομίσματος. Μόλις
τό 25% τάσσεται ύπέρ τού
Π 'Εως, τό τέλος τού έτους
σχεδόν ό μισός πληθυσμός
τής Γ ής θά χρησιμοποιεί τό
διαδίκτυο, τά δύο δίς έξ
αύτών στόν αναπτυσσόμενο
κόσμο. Σύμφωνα μέ έκθεση
τής Διεθνούς Ἐνώσεως Τηλεπικοινωνιών, πού επικαλείται
τό ΒΒ(?, τό 2000 ύπήρχαν
μόνο 400 έκατομμύρια χρήστες τού'|ντερνετ παγκοσμίως.
'Επίσης έως τό τέλος τού 2015
οί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας θά είναι πάνω από
έπτά δισεκατομμύρια!
Τήν συμπαράστασή του
πρός όλους τούς "Ελληνες
εξέφρασε χθές ὁ Ζάν-Κλώντ
Γιούνκερ, ένώ διετύπωσε τήν
άποψη πώς ενισχύεται ή
αἴσθησις ότι ή χρεωκοπία τής
'Ελλάδος μπορεί να αποφευχθείζ <<Οἰ"Ελληνες πρέπει
νά ξέρουν ότι δέν είναι μόνοι», εἶπε ὁ πρόεδρος τής
Κομμισοιόν σέ συνέντευξή
του στό γερμανικό πρακτορείο ΜΝ'. <<Τό ἑλληνικὸ
έθνος πρέπει νά γίνει σεβαστό. Δέν. είμαι στό στρατόπεδο ἐκείνων πού ανοικτά θέλουν να ταπεινώσουν τήν
'Ελλάδα. 'Η 'Ελλάδα δεν είναι
μιά χώρα πού μπορεί νά ταπεινωθεί>>, ὐπεγράμμισε. ,Επα
νέλαβε ότι είναι <<σύμμαχος>> τής χώρας μας καί θά
κάνει τά πάντα γιά να ύπαρξει συμφωνία τήν πρώτη
έβδομάδα τού Ίουνίου, διότι
τυχόν Οκκά θα έπηρεάσει
καί τήν Εὐρώπη.ί
'Ο κ. Γιούνκερ ήταν
' όμως καί αὐστηρός, λέγον
τας ότι πρέπει νά γίνουν
μεταρρυθμίσεις, ότι συντάξεις καί κατώτατος μισθός
είναι ύψηλότερσι από ό,τι
σέ άλλες χώρες καί ότι
_. έχουμε ένα άναρχσ σύστη
μα στόν ΦΠΑ. Τέλος είπε
ότι μερικές Φορές οἰἘλληνες κάνουν δύσκολη τήν
ζωή τών φίλων τους... (Λετπομέρειες σελ. 2, 8).
 “Σημερινάζθέματα
Ώ 'Η νομιμοποίησις
~ άδήλωτων καταθέσεων
Τήν νομιμοποίηση αδήλωτων
καταθέσεων έξωτερικού καί
εσωτερικού μέ τήν πληρωμή
φόρου 15% καί 80% αντιστοίχως εξετάζει-ή Κυβέρνησις.
Σελίς 2
' Μονόδρομος
τό μνημόνιο
'Η διοίκησις τού ΙΟΒΕ κατέθεσε στήν Ἐξεταστική 'Επιτροπή
για τό Μνημόνιο. Αναπόφευκτη ή απαγωγή στόν μηχανισμό στηρίξεως ύπό την πίεση
' τών διεθνών αγορών.
Σελίς 8
Η Σημαντική συμφωνία
Γαλλίας-Γερμανίας
Γερμανία καί Γαλλία συνήψαν
συμφωνία για μια μεγαλύτερη
ένοποίηση τής Εύρωζώνης
χωρίς τήν αναθεώρηση τών
συνθηκών, κάτι πού αποτελεί
πλήγμα για τόν Κάμερον.
ι ιι ιι 
9 Τί11Πθ ίθ113ί ή
€ὴ·€;ΤηεῖΒνἐΜῖ
'Εχει διαπιστωθεί ότι ύπάρχει από
την ΜΜΜ ΜΜΜ μιά στη κακοδιαθεσία στούς πολιτικούς, οἱ ὁποίοι
έχουν γίνει ανεξήγητα ὁλιγομίλητοι.
Πολλές φορές κάνουν ότι δέν ακούν όταν
κάποιος,συνάδώφος τούς απευθύνει τόν
λόγο για νά μή χρειασθεῖ να απαντήσουν. 'Επίσης αποφεύγουν συστηματακά να έπισκέπτονται γραφεία ουναδέλφων τους όπως καί νά δέχονται έπισκέψεις τους στα δικά τους γραφεία.
ίίδιαίτερα σιωπηλοί παραμένουν σέ περίπτωση πού μετέχουν σέ διάφορες
έκδηλώσεις ή όταν κάθονται νά πιούν
ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό στό καφε
νεῖο τής Βουλής. Δέν τούς παίρνει δέ
κουβέντα ούτε ὁ συνήθης κουρέας τους
πού μέχρι προχθές συζητούσε μαζί
τους όλα τά πολιτικά προβλήματα καί
σχολίαζαν οί δυό τους έλεύθερα ακόμη
καί από έπίσ·ημα πρόσωπα!
Μετά από μια έπίπονη φωνα στήν
ὁποία έπιδόθηκα, κατάφερα νά μαθω
τούς λόγους για τούς αποίους παριστάνουν σχεδόν τούς κωφάλαλους οί πολι
Τό σύνδρομο τής Ρίγας
τικοί μας, κυρίως δέ οἱ ανήκοντες στά
κόμματα πού μας συγκυβερνούν. 'Η κατάσταση αύτή τής κοινώς αποκαλουμένης «Μότσαρτ» έχει την όπως
νική ανομασία «σύνδρομο τής Ρίγας». Οἱ
ρίζες τού συνδρόμου ξεκινούν από τήν
αποκάλυψη τής καταγραφής τών διαπραγματεύσεων πού είχαν γίνει παλαιότερα μέ τό Γιουρογκρούπ στήν πρωτεύουσα τής Λεττονία, τή Ρίγα.
.Τά συμπτώματα πού παρουσιάζει
τό ατομο τό ὁποῖο πάσχει από τό σύνδρομο τής Ρίγας είναι ή δυσπιστία πού
τό καταλαμβάνει κάθε φορά πού συζητάει μέ κάποιον έπειδή έχει τήν έμμονη
ἰδέα ότι καταγράφονται τά λόγια του
καί ότι μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει ὁ
συνομιλητής του όπως θέλει καί νά τόν
έκΘέσει. Πρέπει νά σημειωθεί ότι στίς περισσάτερες περιπτώσεις συμβαίνει να
πάσχουν καί οἱ δύο συνομιλητές από τό
σύνδρομο Τα Ρίγας, ώστε ὁ μόνος τω
πος για να συνομιλήσουν θα ήταν νά
χρησιμοποιήσουν τό αλφάβητο τών κι
νήσεων μέ τό ὁποῖο συνεννοούντο οἱ·
έχοντες προβλήματα ακοής. Τό μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι πρέπει να διαθέτουν καί τήν απαραίτητη έκπαίδευση,
πράγμα πού δέν αει έπιπυχθεῖ τουλάχιστον έπί τού παρόντος.
Αὐτοί πού βρίσκονται σέ ἰδιαίτερα
δύσκολη θέση είναι οί ατάρίω<επτοι συνομιλητές πού έξέφραζαν τίς απόψεις
τους παλαιότερα χωρίς να γνωρίζουν
ότι τούς κατέγραφε ὁ έγκαινιάσας τήν
μέθοδο τής κασέτας. Τό χειρότερο είναι
ότι δέν θυμούνται τί ακριβώς είχαν πεί
καί πώς τό είχαν πεί έπειδή έπίστευαν
ότι δέν είχε καί τόση σημασία αφού Τα
λόγια είναι φτερό στόν άνεμο. Μπάλη
κατάθλιψη ὰει πέσει στίς ὁμάδα αύτών
τών πολιτικών πού αφησαν μέ περισσή
απερισκαμία τίς απόψεις τους να διαφύγουν από τό έρκος τών όδόντων τους.
Πώς θα αντιδράσουν στήν περίπτωση
πού θα καταστούν γνωστές στό πανελλήνιο οἱ κατά καιρούς σκέψεις καί έκτιμήσεις τους για πρόσωπα;
'Οπως πληροφορήθηκα καί από
συνάδελφο τών Βρυξελλών, φαίνεται
ότι ύπάρχουν θύματα τού συνδρόμου
τής Ρίγας καί μεταξύ τών ξένων πολιτικών καί τών θεσμών πού διεξάγουν
τίς διαπραγματεύσεις μέ τούς δικούς
μας έκπροσώπους. Διόλου παράξενο
αφού μέ Το δικά τους λόγια ξεκίνησε
τό σύνδρομο τής Ρίγας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
1- 0 ΚΟΣΜ ΟΣ
Αύριο
ή ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.06' - Δύσις 8.39'
Σελήνη 11 ήμερών
Εὐτυχούς ἐπισκόπου Μελιτινής. Ἑλικωνίδος μάρτυρας.
Μνήμη Α| Οίκουμενικής Συνόδου έν Ναυτία.
Σεβασμός σῦ ένα αστρο
τού Χριστόφορου Χ. Ματιάτου
9 γ πάρχουν γεγονότα πού σε ήθελε κανείς νά μή
συμβαίνουν. 'ιδιαίτερα στήν πατρίδα του.
Αὐτήν, πού ακόμα καί στό δύσκολο σήμερα, τή θέλει
απαλλαγμένη απ° ότι μπορεί ν' άμαυρώσει τόν πολιτισμό της, νά τήν έκθέσει, νά κλσνίσει τή συνοχή τών
πολιτών της, νά πληγώσει τά αίσθήματά τους, νά ξυπνήσει τραγικές μνήμες, νά φέρει ντροπή καί λύπη.
Πρόσφατα, ένα τέτοιο γεγονός διαδραματίστηκε
στήν Καβάλα. 'Επρόκειτο νά γίνει τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου προσρισμένου να διατηρήσει ζωντανή τή φρικτή μοίρα τών 'Ελλήνων 'Εβραίων τής πόλης. Ἡ δημοτική αρχή αποφάσισε νά αναβάλει τήν
προγραμματισμένη έκδήλωση, προβάλλοντας άντιρρήσεις γιά τή χάραξη τού άστρου τού Δαυίδ πάνω
στό μνημείο. 'Αφησε νά εννοηθεί ότι αὐτό θά μπορούσε νά προκαλέσει αντιδράσεις. Δέ φαινόταν δέ
διατεθειμένη νά τίς αντιμετωπίσει.
Παράδοξη αντίληψη αὐτή πού θέλει νά στερήσει,
νά άκρωτηριάσει ένα μνημείο άπό βασικό στοιχείο
του. 'Εκείνο πού τό συνδέει μέ αὐτούς στούς οποίους
αναφέρεται, ἰστορικά καί θρησκευτικά. Παράδσξη
αντίληψη αὐτή πού έπιθυμεί νά έξαλείψει από ένα
μνημείο πού έχει καί παιδευτικό χαρακτήρα, την ὐπενθύμιση ότι εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώθηκαν να
φορέσουν ένα άστρο γιά νά διαχωριστούν από τούς
άλλους καί νά ὁδηγηθσύν μ° αύτό σ ένα δρόμο μαρτυρίου, όδύνης, θανάτου. Παράδοξη αντίληψη αὐτή πού
θέλει ένα μνημείο κατά τού αντισημιτισμσύ νάτλαβαίνει ότι όψη του αντισημιτικές εὐαισθησίες. Γεννάται
βέβαια τό έρώτημα άν οἱ αντιλήψεις αὐτές είναι μόνο
παράδοξες. 'Ενδεχομένως, άλλοι χαρακτηρισμοί,
αὐστηρότεροι, νά ήσαν καταλληλότεροι, περισσότερο
ακριβείς, καθιστώντας πιό έμφανή καί πιό αίσθητά φαινόμενα νοσηρά, έπικίνδυνα, εξσβελιστέα.
,Πρίν από τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ζούσε στήν
Καβάλα μια έβραίκή κοινότητα πού αριθμούσε 2.100
ψυχές. 'Άνθρωποι φιλόπσνοι, προκομμένοι, καλλιεργημένοι. Καμάρωναν γιά τό καλό καί ωραίο σχολείο
πού είχαν. Ήταν περήφανοι γιά τόν σοφά ραββίνο
τους. Οἱ σχέσεις μέ τούς 'Ορθόδοξους συμπολίτες
τους ήταν ήρεμες καί αγαθές. (Αν έξαιρέσει κανείς
ένα θλιβερό περιστατικό, στίς αρχές τής δεκαετίας
τού τριάντα. "Οταν παρανοίκές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες πού έπρεπε να είχαν εκλείψει ή ξερριζωθεί
προκάλεσαν έπεισόδια σέ βάρος τής κοινότητας).
"Οταν ήλθε ό πόλεμος, ή κοινότητα έκανε τό
καθήκον της. (Γυρίζοντας τίς σελίδες εκδόσεως τής
Διευθύνσεως '1στορίας Στρατού συναντά κανείς τόν
Ροζάλες °|ακώβ τού Μωίς: <<Γεννήθηκε στήν Καβάλα
τό 1919, τού 250υ Σ.Π. Φονεύθηκε στό Μάλι Σπαντάριτ (Β. Κλεισούρας) στίς 80 Μαρτίου 1941.»
Ακολούθησε ή γερμανική είσβσλή καί ή κατοχή.
"Οπως είναι γνωστό, μετά τό πέρας τών πολεμικών έπι
χειρήσεων, οἱ Γερμανοί προσκάλεσαν τούς Βουλγάρους νά καταλάβουν ελληνικά έδάφη τής Μακεδονίας
καί τής Θράκης. Αύτοί άποδέχτηκαν εὐχαρίστως, μέ
τήν πρόθεση νά μετατρέψουν τήν κατοχή σέ προσάρτηση. Έλαβαν σκληρά, σκληρότατα μέτρα για τόν
άφελληνισμό τών περιοχών αὐτῶν. Οἱ έβρα'ίκές κοινότητες δέχτηκαν ίσχυρότατες πιέσεις ν° άπαρνηθούν
τήν Ελλάδα, να προσανατολιστούν πρός τή Σόφια καί
να συνεργαστούν σέ όλα τα επίπεδα μέ τή βουλγαρική
διοίκηση. Αρνήθηκαν απόλυτα καί κατηγορηματικά.
Σώζεται ή απάντηση τής κοινότητας τών Σερρών, αντιπροσωπευτική τού τί υπήρξαν καί οἱ άλλες: <<Στήν
'Ελλάδα γεννηθήκαμε. Ἡ 'Ελλάδα είναι ή γή τών πατέρων μας. ΕίμαστεἙλληνες. Δέν αλλάζουμε τήν έθνικότητα μας γιά κανένα λόγο, μέ καμιά αμοιβή.»
Σέ πρώτη φαση, τό αποτέλεσμα τής γεμάτης κουράγιο αὐτής στάσεως ήταν για τούς 'Εβραίους τών βουλγαρσκρατουμένων έδαφών αὐτό πού λακωνικά, αλλά
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα
'Η “Βυτία|καθε πρωί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνη μα
στό 210 322 7670