Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Αγώνας επιβίωσης για τα νοικοκυριάRecognized text:
Ε κ ΤΑ κ Τ Π Σ ; ε η ΔιΑηΡΑΓΜτΕνΣΕιΣ εσοΡιλ
30  Μ τ=“ιΞὅἔΞἐ»
ΖιιτιιΣτΕ το στοπ μη + [Π Α κ Ε Λ Ο Σ για συμφωνία λογικών
Ο Μ Ο Ρ Η] |Α · . .
ινιΕτοιν
ΑττΕΑιοωοΡο τι=ιΣ κνΡιΑκιιΣ & Υ Γ Ε 'Α Π κυβερν"σ" δ"ἔἘΞῇν
νννννν.εςε|ἰοἰονοεΩτ
ΦΛννεΜσφόρσς
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2οι5 Ι ΕΥΡΩ
__. μ η! Η] “ρ [ρ Τ__ ι “ ]_ η; ι
'νσ5¦
εηιΒιωσηἐ
για το νοικοκμρι
ο :_.;ι._ι;.;._::ιΕ;ς σε μεγαλο ηοσοστό ηιο, γιο νο οντιμε- ενδιοφέρον ηορομσιοζομν το ευρημοτο τηε έρεμνο5 σε
τωηισομν τιε κοθημερινέε βιοτικέε τομε ονόγκεε μηοχρε- σχέση με τη δονοτότητο των μισθωτών νο οντοηοκρίνοώνοντοι ειτε νο τροβοθν οηό το έτοιμο ειτε νο δονειζοντοι! ντοι σε δόσει5 δονείων κοι κορτών: μόνον το 22% δηλώ
 'ξ ι ΔΗῇΑΒΕῳ .κ
' . ._. _ 
' ~ Πολύτεκνοι στο
χαρτια για... εηίδομο
200.000 ευρώ!
Ο σελ. 7
Νέοε μητροηολίτη5
ο αρχιμανδρίτη5
'ομοτίνοε Μηαρὁακαε
Ο σελ. Τ
Το 47% των μισθωτών στηρίχτηκε σε ονοληψη κοτοθέ- νει ότι μηορεί ηοντο νο οντοηοκρίνετοι. ς
σεων, ενώ το ι6% ονογκοστηκε νο δανειστεί. Εξοιρετικό ι:ι σελ. ι3 «Φΐἐ5» Υπ] λυση
· ς σε μερεει:ι σελ. ιι
οΕΣΣλλοκικιι ΟΓΜΠ00τό0Π5
. εηικεφολη5
"°Ρ8||β°σ" εκλογικού
εισογγελεσ για 0“ν09Π'σμ0“
. κομμοτων (:) ¦ ¦
το |2ο ΔΠ|.|0ϊ|Κ0` ο Με Βοθιο ανασα.
Προκαταρκτική εξεταση οιαταχθηκε' ΠΠρε 0980
απο τις εισανγελικεςαρχες,ηρσκειμενου γκι ΣουΠερ ^|γκ
να αποδοθουν οι ενδεχομενες ποινικες ¦ ¦ ¦
ευθύνες για το περιστατικο η0ιὲ σ|ημειώ- ΠΟλΟ$ ελξη5 «ΟΧ|» στο ραβε Π σελ. 25
θηκε στο 120 Δημοτικο Σχολεί θ σαλο- Ι _ Ι
νίκηςΙ οπου πριν απο μερικές εβ@έΒαδες Π θεσσΟλον|κΠ° ξΠλῳνε Ι Ι
αποκ8λλήθηκε τζαμι απο το κο'ϋφἶμα του με στον τομεα ἙΠ5 Τεσσερι5 ογωνιστικεε ΚΟ'
παρα υρου και επεσε μεσα σε σχο δικη Ι Ι ¦
αιθουσα εν ώρα μαθήματος Π σελ. ιο μετα Πτυχ|οκο! ΠΟ|ὁε|05 ευρω στον 
Π σελ.8 Π σελ.9 Π σελ. 26