Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
!οεοεηεΜοωπετσ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 855' - ΕΤΟΣ 3Ίο · Τ|ΜΗ Ί ευρώ · ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 20Ί5
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑ Τογ ΔΗΜοΣιογ
ΡϋΒ'_|Ε |55ϋΕ
Μαιεύουν και
Ντι Να μην υποχωρήσει η
Με μία "εξαιρεπκώς επείγουσα"
απόφασπ. που δπμοσιεύθπκε χθες Ι Ι Ι
το απόγευμα, ο ανασλπρωτιίς
υπουργός Οικονομικών, κ. Δπμιίιρπς Μόρδας μεταφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό τα υπόλοιπα
1193 λογαριασμών που διατηρούν
φορείς του δπμοοίου σας εμπορι- ΣΕΒ 2
κές τρύπας και οι οποίοι είτε δεν
έχουν καμία κίνπστι εδώ και πέντε
χρόνια είτε περιέχουν ποσό μικρότερα των 100 ευρώ.
Πρόκειται για λογαριασμούς που
ανήκουν σε δεκό8ες φορείς του
8πμοσίου, όπως υπουργεία, ΚΤΕΟ,
Διευθύνσεις Μεταφορών, Εφορείες Αρχαιοτήτων¦ ακόμα και
...ΚΨΜ και οι οποίοι ω.
καν από το Γενικό Λογισττίριο του
Κράτους στα μέσα Μαρτίου 2015.
Η απόφασπ του κ. Μόρδα επικαλείται 'μιν ανόγκπ κλεισίματος λο·
γαριασμών ως Κεντρικής Διοίκπ·
σας με πμερομπνία τελευταίας κίνπσπς μέτρι και στν 3Ιπ/ΙΜθθ9
ανεξαρτήτως υπολοίπου ποσού και
των τραπε2ικών λογαριασμών που
παρουσιόΖουν στις Ι5/θ3/2015 | ι | 
υπόλοιποαπόθ,θθέως99,99εύ   Τ ν ν 
ρώ με πμερομπνία τελευταίας κίνπ- 9
στις τα έπί 20!θ-2θΙ4 και μέσο
ετήσιο χρπματικό υπόλοιπο του _ Ί
έτους 20Ι4 'σο ή μικρότερο των 9- "Τὸ ¦ ἡ Ν
99,99 ευρώ". ὶ|ἑ ` ·
+7- `
ΆντεκαιναδούμεΠῶ0ξύσιμσ     
Μι ο πάτος του Βαρελιού! ὶ   ω 3
Ο λογικός