Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Το τιεγόλο ιιρωττΒλιιμσττι τελειώνουν, τι κέρδη όμως με τιν «απο» στοεχίζοντιιι...
24" ΜοΜοτο
||'"ὁ 8 ΜοπΜΜΜ
"Μ με?  ΜΜΜ2 .Μ› ιπ2 τω.
4,22 ωεο υῶοτη κι” Μήπως
.Τροι,ΜωΜ“Μ“.“6.“ι““ςΜΜ““Μ“Μμω Ϊ" Ρ!" ΜειΜιοΕΜΡιπ πο Νεο κοντιοΝι
σκορ 1-2 τος'εῆφσμοοργκ (7.50) κοι το ομίχρονο-τεῆικό Χ/1 του Πονοθονοϊκοο · 3 - ό ο η Β ή ό Π
(4.00) κοιΧ/2 ως Σέρο Πορτἐνιο ι4.3οι Μεγόῆο κέρδη κοι σού τις Μόδα.  6“νστω α ο ι» στ ν σου( "ρ τοῦ '
· 4 μεγὸῆο φοΒορί με μικρό και μεγόῆο σκορ.
' . ·ΤοΜΜομιΜ0.50ω$1ωοωῳΜ·ωμιτΜΜο
` '- ·ΜκομΜμΜΜ2-03ωΠΜοΜὐμΜΜώΜ
ατο““ω ο Βο·Μ·π 'Μ
με 25,22 απόδοπωΜ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ| Ο
 ι το... ιιιιι>τιιιιι
= τον τιιΒιιιιιιι
πιο ιτιιι>τιιιιιιι
«Νοε τιἑοο τους
ιτιτοιοιιτοοοο»
Τι στοττοοε το ωστικό
του ΠΑΟΚ οτιο τον ΓΧ.
κοτοτττ | υ
οιορκειο του ξ·
ογὡνο με τον Με
Δοτὲρο
' Μο στο βοιωτική
 ι;7.ἶ' [Μ.  _=`
Ψ;" “η “ 
 ι Η; ι  ·· “  ττιιΕιοιιΕι
ΜΜΜ, ειιιστρἑφειοιόον ΜσμότωοτιιΜΜ·“7' Το" ΜΜΜ!!!
ΈειΜΜιΜιι
Μ πόσο Μάτ· ιι ΜΜ οι· το τον ΜΜΜ· · 
.  ε.. . .. ο . 4 Ω. Πορνο «Μαιο»
ΜΜΜ ΓΚΑΡΣΙΑ:
ΜΜΕ «ΜΜΜ» τον Πόρτο της Εθνικής "ΜΜΜ Ψοχνετοι γιο τον οονὁφιβο Φονοέκο Ποια Βο εινοι ο νεος τους του
ΜΕΡΑΣ Δεύτερες σκέψεις γιο Μιτονομοονγκο ΑΜ Το ονοτγμο στον Μελιοοονίδο ΜΜΟ · ΗεΠιΒεΒοΜι της απο
 ΜΒΜ· 80· «Μωνοι»το Μ  ΜΗΝΩΝ" Ξ
μ το Μιτιιτπτι · Μ ωο- Με κεΡποο 
ᾶ ωοὁοωβΜ σωσωοωω@ς Η Μ Μ Μ ΜΜΜ. ΜΜΜτιτΞΜ“:τιτΜτσΦωτο :16