Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ΜΜΜ Με ιτκ 77 
τεΠειωαε.ιιηιαΜς 
ο οικω τους σπαει...
τον στο". εδειξε
ο κοσμος τιις Η"
γ θ Μαρ
. ο”  Μ""ΠΜ
τι· ΜΙ(
καΒΠμεοινΠ ιι88ιιτικΠ εωΠιιεοιοιι
Τριτη 26 Μαιου 2ΟΊ 5 / Φυλλο 892 (2092) / € Ί.3Ο
ο ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ με... το ματι να γυαλίζει, χθεε ιιροε τουε διοικούντεε τον ΠΑΕ: 2 η
«και τώρα εμπρος
για υΜΜΠΜ»!
. ανρωΠοε Που Προσε · Ο ε 000
κανενα5 Ο 05 οτΠν Π Ο οσΠα ¦ εια
για να αΠοκτΠσει τΠν χα ενη
τΠε υΠοστασΠ και α ιοΠρεΠεια “8
Πα νωσΠ»,ε ει ετον
με το τε σε του αγωνα
Παρα ἄνω μέτρια εμφανισιι, |
τον Ηρακλή να κανει Πολλα γκολ
και τον να κ@δυο μεγαλἑε
Δ· ατιοιΜσειε=ιῖΕΚἶιῆαε Η)
με γπουἈναδγἴου“στο 59: “
Μ"ΡΠΒ_0 ΣΕ ΜΟΥ!!
Η ΔΕΚ Πέρασε χωρί5
αναταραξει8 και χωριε
Ι ο. ΣΥΓΚ|ΝΗΣΗ. να δώσει Ποτε δικαιωμα
Πλω ΜΜ- ¦  ε ΧΕ|ΡΟΚΡΟΤΗΜΑ, -< ° να τΠν αμφισβΠτΠσει κανετε,
εξορί°· ΕΞοΡΜΗΣΗ ρ - 7 ' τ' ^Π0θΕΩΣΗ ΟΠ) ΟΑΚΑ' > μ ` ολΠ αυτΠ τΠν ΠεριΠετεια
στελεχΠ του Ποδοσφαιρικου
οι κλεφταρα6ε8 ” Με ΕΛΛΑΔΑΣ στΠν Πιο έ έ | Μ τμῇμω05
 ϊ ο όυσκολΠ διετια Π ει - . 
η 7 “ στΠν ιστορια τΠ5 . ε :Μ  “Ϊ
ΜΜΜ τους ιιιιιιιιιοιιι!
τῷρο γω Ψ . Μό ΦΥ Κόσμο ζ ; ~ Π · ΣυγχαρΠτΠρια σε διοικΠσΠ,
παρουμε Πισω οσα  Που ΠΠρ|ξ£ ΠΝ , . ΐ”': κοσμο, τεχνικό τιμ, Παίκτε8,
μα5 έχουν στερήσει > ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ Δ “ 
το αιιιιωαε και...
“ ή ΜΜΜ “ειετ.:Ψ.ΠΠε:=ε:υ ο "σπασιμο
. ._ 6|°Μγω8 ο Προεδρο8 Με ΕΠΣ Καρ6ἱτααε και
“Δεν θα Πρθδω°ω "Με Ιον Παραττιριιτιι8 μια Με ειιο στο Αεκ-οπο
ΜΜΜ Που με στήριξε»! (σου δεν είδε τιποτα απο Κασαμι και
 κ . ι ι Περειρα...› Με και το Σαββατο με εσυ".
χ · «Δεν °κ°"ω"κε απο μενα στα... εαινἰκια Με ομα6α8 του Πειραια
Π λέξη δ|ΠΦωνἱΦ› στα μΠουζουκια μετα τον τελικο!