Πρωτοσέλιδο Έθνος: ΙΧ αλλαγές σε φόρους, τέλη κυκλοφορίαςRecognized text:
ΤΡ|'|Ἡ
26 ΜΜΜ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0083
|.30€
Ξ Μαι. "ιιΝιΙιΜ!ίΜ ειπιτιν.ιιι¦ιιιι4·“ιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιωιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι;ιιιειιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΗΜ.ιιιιιιιΜι"ιιΜιμί:Μι"ΗΜιμίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιΜιμίΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΝινμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιι·ιιιιιιιιιιιι
ΑΡΧΕΣ |ΟΥΝ|ΟΥ
Ο' Α|ΤΗΣΕ|Σ ΠΑ
14.978 ΘΕΣΕ|Σ
ΚΟ'ΝΩΦΕΑΟΥΣ
ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
))|9·22. 35·38
ΝΕΟ ΠΟΛ|Τ'κΟ ΤΟΠ|Ο
Πυρετόε
Ροαεηιοε
στην 'σηανία
Νέοε ησλιηκόε χόρτη5 μετά τα
ηεριφερειακέ5 εκλογέε. 42-43
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡ|ΣΤΑΤΜΑ
ΜΕ ΠΡ0Δ|ΜΡΛΦΕΣ
ΤΜ Η” ΤΠ ΕΚΑΒ
ΚΔ' Π' ΕΦΗΜΕΡ|ΕΣ
Ο καλύτεροε
” φίλοε μα5 στο
.“αηόσηασμα
»Τα 39
Χ ΓΜρόΜ Λιγκ με ηαρότω..
έ .ι _#·" '
ΜΝΗΜΗ ι ι ` η ¦ιιιιιιιιιιΗ·ιιιιιω Η οι ύ ιι
Ο' ηιΝΑκεε ΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ. Διοικητικό ΚΔ' ηΑΡΑ'ΑτΡικο ηΡοεηηικο
με  906 ηροσλήψει5 μονίμων
Ἡἔἶἔ“ήεἩήμηνε5 σου
 και 2.852 συμβασιούχων στην Υγεία
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥτΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ οικοΝοΜικΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΟΥ
ΧΜΛΛΛ|ἙΣ
σε φόρουε. τέλη δι τεκμήρια
ΝΑΤΡ0ΠΡΣ σε φόρου8. τέλη και τεκμήρια για τα
αυτοκίνητα φέρνει το σχέδιο του υηουργείου Οι·
κονομικὡν. Με το νέο καθεστὡε η φορολογία θα υπολογίζεται με βαση τη λιανική τιμή και όχι τον κυβισμό.
όηωε ισχύει σήμερα. 05
|||||||||||||||'|||||'|Ι||ί|||||Τ||ί'||||'ί|||ί||!||ί|||Ν||||'|"ΗΝΤΙΜΗΝ"||ΗΙ||||'ι|||||ίΝ|||||Π|"Η"|'||||"'|||||ί||||||||'|||||Η||||||Τ||||||||||'|||||"ι|||||||||||||'|||'|'||||||Ι|||||'|!|||||Τ|||||||||||||'"||||||'"|||||||||||Ε|||||"||||||||'Ι|||||||'|||Μ"ΜΗ!"ἰΜΝ"'|'||Ξ||!||!|ΙΝ|||ἰΜΜΜ:
ΑΝΑκΡιΣΗ · Σ|Ρ|ΑΛ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Του8 έκανε τη Ζωή
μαρτύριο για την ΕΡΤ
Καταιγισμόε ερωτήσεων από τη Ζωή κωνσταντοηούλου
στην ακρόαση για τη διοίκηση τη8 ΕΡΤ. 8
` ί των: ιιιιιιιΞιιιιιιιιιι
Τέλοε ταξινόμηση8 με βαση τη λιανική Ι
τιμή και όχι τον κυβισμό ' Καταργείται η
αηόσυρση και αντικαθίσταται με εΠιδότηση
ΕΛΕΓκτικο
ΣΥΝΕΔΡ|Ο
ικιιικιιι ιιιΦΒΡ^
ΕΝΤΟΛΗ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Κλείστε το ταχύτερο
ολε8 '[Ι8 εκκρεμοτητε8
«Ενιαία. ηλήρη8 και σαφή5 συμφωνία μέσα στα εηόμενα
Μωρό». η απόφαση ΤΠ8 κυβέρνηση5. 6·7