Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Πρωτοποριακή
περιβαλλοντική ῦΟρθοδοξία
Γράφει ὁ Γ .-Σ. Πρεβελάκης
σθώς ή παγκόσμια διάσκεψη για τήν κλιματική αλλαγή
θα διεξαχθεί στό τέλος τού 2Οί5 στό Παρίσι, ή Γαλλία
όργανώνειπροπαρασκευαστικές έκδηλώσεις."Ετσι, σέ ένα
πρόσφατο συμπόσιο στήν Γαλλική Γερουσία συζητήθηκε
<<τό κλίμα: διακυβεύματα για τίς θρησκείες». Σε μια χώρα
όπου ὁ συσχετισμός θρησκείας καί πολιτικής συνιστά ταμπού, ή κίνηση αύτή αποκτα ίδιαίτερη σημασία.
'Η σχέση ανάμεσα στήν Οίκολογία καί τήν Θρησκεία
δέν είναι καινούργιος προβληματισμός. Αμέσως μόλις
συνειδητοποιήθηκε ή έκταση τής οίκολογικής απειλής, ή
θρησκευτική παράμετρος απασχόλησε τούς έρευνητές.
'Ήδη τό ίθθ7, στό περιοδικό Βασικα ὁ Σπιτι Ψ111ιε, Καθηγητής τής Μεσαιωνικής "ίστορίας στό Ρτίιιοετοιι, αναφέρθηκε στίς <<ὶστορικές ρίζες τής σίκολογικής μας κρίσης».
Καθώς τοποθετούσε τά αίτια τής κρίσης στόν άνθρωποκεντρισμό τής χριστιανικής παράδοσης, τό αρθρο αύτό
προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις. Λίγο πρίν από τό τέλος τού ψυχρού Πολέμου, ὁ Οίκουμενικός Πατριάρχης
Δημήτριος έλαβε τίς πρῶτες πρωτοβουλίες για τό περιβάλλον· ὁ διάδοχός του, κ.κ. Βαρθολομαίος, έχει χαρακτηριστεί <<Πράσινος Πατριάρχης».
Αύτό τό ρεύμα έπισκιαστηκε στό εγγύς παρελθόν από τίς
τεχνικές προσεγγίσεις καί, κυρίως, από τα οίκολογικα πολιτικά κινή ματα."Ομως, καθώς οί ανησυχίες για τα περιβαλλοντικό προβλήματα έπιτείνονται, αναδεικνύονται καί τα όρια
τών προσεγγίσεων αὐτῶν. 'Η τεχνολογία, δημιουργός τών
οίκολογικών προβλημάτων, ασφαλώς μπορεί να συμβάλει καί
στήν αντιμετώπισή τους."Ομως, οί <<πρασινες» τεχνολογικές
λύσεις υπάγονται σέ οίκονομικές καί πολιτικές λογικές οί
' οποίες αποδεικνύονται εξαιρετικα προβληματικές.
26-05-2015
, ναέξασΦαλιστεί, θα δημιουργούσε τεράστιεςζκοινωνικέςς .
Οἱ στόχοι για τήν προστασία τού Περιβάλλοντος, τούς
ὁποίους θέτει ή προηγμένη Δύση, έρχονται σέ εύθεία
αντίφαση μέ τίς επιδιώξεις τών από ανάπτυξη κοινωνιών.
Ἡ μεγάλη απειλή για τήν κλιματική αλλαγή προέρχεται
από τήν Ασία, τήν Αφρική καί τήν Λατινική Αμερική, δηλαδή από περιοχές μέ πολυάριθμσυς σύξανόμενσυς πληθυσμούς, μέ ίδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ένεργείας κα`τα κεφαλήν. Δύσκολα θα πεισθούν οἱ κοινωνίες αύτές να
στερηθούν τα αγαθά μέ τα ὁποία εύημερούν έως σήμερα
οί κοινωνίες τής Δύσης. 'Η τεχνολογία, ή οίκονομική έπιστήμη καί ή οίκολογική πολιτική κινητοποίηση δέν έχουν
λύσεις γιά τέτοια προβλήματα. Ἡ Ανθρωπότητα είναι σέ
τροχιά σύγκρουσης μέ τό Περιβάλλον, όπως συχνα άναΦέρει ὁ Γενικός Γραμματέας τού ΟΟΣΑ.,
Βρισκόμαστε, επομένως, μπροστά σέ εφιαλτικό διλήμματα. Ἡ επιβολή περιορισμών στήν κατανάλωση ενεργείας στίς αναπτυσσόμενες χώρες, ακόμη καί αν μπορούσε
καί γεωπολιτικές εντάσεις, απειλώντας τήν διεθνή εἰρήνη. Ἡ πολιτική τού ΙαἰεεεΖ-ίαίτθ προμηνύει επίσης τεκτονικούς γεωπολιτικούς μετασχη ματισμσύς, καθώς οἱ φτωχοί
πληθυσμοί τού Πλανήτη θα ύπσστσύν τίς σοβαρότερες
συνέπειες από τήν κλιματική αλλαγή.
Στήν έως τώρα ακαρπη αναζήτηση διεξόδων αρχίζει να
έξεταζεται ή συνδρομή τής θρησκείας. 'Ερευναται πώς ή
στάση μας απέναντι στό Περιβάλλον καθορίστηκε από τίς
θρησκευτικές μας αντιλήψεις καί κατά πόσον οί θρησκευτικοί θεσμοί μπορούν να βοηθήσουν στήν καλλιέργεια μιας
περιβαλλοντικής ηθικής. τα συνεπαγόμενα έρωτή ματσ
προκαλούν νέες συζητήσεις σέ βάθος, μέ συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Απέχου με ακόμη από τό σοΠεσιιευε,
παρα τήν διάθεση όλων τών εκπροσώπων τών θρησκειών
να συμβάλουν ενεργά στίς διεθνείς προσπάθειες.
'Η συμβολή τής 'Ορθοδοξίας στήν νέα αύτή Φάση τής
Διεθνούς Πολιτικής είναιπρωτοποριακή.Ἡδη έχει δημιουργηθεί ένα σοβαρό κεφάλαιο αξιοπιστίας, χάρη στήν έγκαιρη
εύαισθητοποίηση καί τήν κινητοποίηση τού Οίκουμενικού
Πατριαρχείου. Οί πρωτοβουλίες αύτές δέν είναι συγκυριακές.
'Η όρθόδοξη παράδοση είναι ή λιγότερο <<ανθρωπσκεντρική»
αναμεσα στίς ὁμολογίες τού Χριστιανισμού καί, γενικότερα,
στίς μονοθεϊστικές θρησκείες."|σως εκεί πρέπει νά αναζητηθείή ἰστορική ύστέρηση τού όρθοδόξου κόσμου στήν πορεία
πρός τήν Νεωτερικότητα. Σήμερα, όμως, ή Ανθρωπότητα
βρίσκεται αντιμέτωπη μέ τίς συνέπειες τής Νεωτερικότητας.
Ἡ σταση ή ὁποία έχει θεωρηθεί δομική αδυναμία τής 'Ορθοδοξίας, εξελίσσεται σέ πλεονέκτημα.
Μέσα στήν εύρωπαϊκή οίκογένεια, ή ελληνική 'Ορθοδοξία
διαθέτει τήν μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξιοπιστία, γιά θεολσγικούς καί ίστορικούς λόγους. Καθ' ήν στιγμήν ἐντὸς
'Ελλάδος ή ορθόδοξη παραδοση βάλλεται καί ύΦίσταται
<<έκσυγχρονιοτικές» επικρίσεις καί <<όρθολσγικά» πλήγματα,
εκτός τών τειχών αρχίζει να αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος
  Στα πρόθυρα
τού συμβιβασμού
    στο?
Οί αντιδράσεις στό έσωτερικό τού Σύριζα για τήν τυχόν
συμφωνία μέ τούς δανειστές καί οἱ πως πού έκτοξεύουν
ακόμη καί ύπουργοί για σταση πληρωμών, δείχνουν ότι
μαλλον πλησιαζει ὁ συμβιβασμός."Εχουν καταλαβει τα
στελέχη τού Σύριζα, ότι ὁ Πρωθυπουργός προσανατολίζεται πρός αὐτό πού έπιτασσει ή λογική καί προσπαθούν να
τόν αποτρέψουν. Είναι μία μαχη για «τήν τιμή τών όπλων».
Ἡ ὁποία όμως δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τό κλίμα
' για τήν χώρα μας στό έξωτερικό. Τα πρωτοσέλιδα μεγάλων
έφη μερίδων προβάλλουν τίς δηλώσειςἘλλήνων ύπουργών
ότι δέν θα αποπληρωΘούν οί δόσεις πρός τό Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο καί έτσι δίδεται ή αἴσθησις ότι ή 'Ελλάς '
προτιμά. να πτωχεύσει καί να καταστραφεί! 'Οπότε δέν
απαρχει λόγος να βοηθηθεί από κανέναν.
Μοναδική λύσις
Ό συμβιβασμός είναι απολύτως έπιβεβλη μένος, αφού
αλλη λύσις δέν ύπαρχει. 'Η τυχόν στασις πληρωμών καί τό
συνακόλουθο Οκτώ θα ὁδηγούσαν στήν μεγαλύτερη οἱκονομική καταστροφή τής μεταπολεμικήςἘλλόδος. Καποιοι δέν
Φαίνεται να συνειδητοποιούν τί ακριβώς θα συμβεί σέ μία τέτοια περίπτωση καί μέ περισσή Μρότητα προτρέπουν τόν
Πρωθυπουργό να προχωρήσει σέ ρήξη."Ομως ή έξέλιξις θα
είναι δραματική. Στό άκουσμα καί μόνον τής στάσεως πληρωμών, θαπρσκληθεί γενικός πανικός. Οἱκαταθέτες θα σπεύσουν να αποσύρουν τα χρήματα τους από τίς τράπεζες, ὁπότε
μοιραία θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί, καί δή αμέσως.
Παράλληλα, οἱ νεοέλληνα, μέσα στόν πανικό τους θα σπεύσουν να αδειάσουν τα σούπερ-μάρκετ, τα βενζινάδικα καί τα
Φαρμακεία, ώστε να έχουν απόθεμα για τίς δύσκολες μέρες.
“Επομένως θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί καί ἐκεῖ. Δηλαδή
δελτίο τροφίμων, καυσίμων καί φαρμάκων! ί
"Οσοι θεωρούν ύπερβολικα τα ανωτέρω, προφανώς δέν
γνωρίζουν πώς έπενεργεί ή ψυχολογία σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἀλλα ακόμη καί αν αύτα δέν συμβούν από τήν πρώτη
ήμέρα, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κλιμακούμενα.
Διότι ή χώρα μας δέν έχει έπαρκεια ούτε στήν παραγωγή
τροφίμων, ούτε σέ καύσιμα, ούτε σέ φαρμακα. Καί ὑπό κα- ,7 η
θεσίώξ πτωχεύόέώς, “απατών τεράστιες έλλείψεις. Κανένας ξένος δέν θα δέχεται να στείλει προίόντα στήν των
δα αν δέν έχει προηγουμένως έξοφληθεί σέ «σκληρό» νόμισμα. Καί τέτοιο νόμισμα δέν θα κυκλοφορεί πλέον. Διότι
από τήν πτώχευση μέχρι τό (εδώ ή ΜΜΜ είναι πολύ
μικρή .Όσοι νομίζουν ότι μία χώρα ή ὁποία θα έχει κηρύξει
σταση πληρωμών, θα μπορέσει να διατηρηθεί στήν νομισματική ένωση τής Εύρώπης πλανώνται. Τό πιθανώτερο
είναι ότι θα καθιερωθεί παραλληλο νόμισμα. Στήν καλύτερη περίπτωση ένα δεύτερο εύρώ, αποκλειστικώς για έσωτερική χρήση, καί στήν χειρότερη μία δραχμή μέ πολύ χαμηλότερη ίσοτιμία από ό,τι κατα τήν ένταξή μας στήν
Εύρωζώνη. Καί όλα αύτα, έν μέσω τής τουριστικής περιόδου πού θα σημανουν καί τήν δική της καταστροφή.
Οἱ ύπουργσί καί τα κομματικα στελέχη τού Σύριζα πού
προτείνουν τήν σταση πληρωμών, αύτα δέν τα λένε στούς
πολίτες. Μαλιστα μπορεί να συμβούν καί χειρότερα. Ό Μετἰο Βίαια, διοικητής τής Κεντρικής Τραπέζης τής Ἀργεντινας τήν ἐποχή της δικής της πτωχεύσεως, εἶχε γράψει πρό
τριετίας στούς Φαίνανσιαλ Ταίμς ότι αν συνέβαινε κατι αντίστοιχο στήν Έλλαδα οἱ συνέπειες θα ήταν πολύ πιό δραματικές. Διότι ή :Αργεντινή όχι μόνον διέθετε έγχώρια παραγωγική έπαρκεια σέ τρόφιμα καί καύσιμα, αλλα εἶχε καί δικό της νόμισμα, τό πέσο, τό ὁποῖο απλώς ήταν συνδεδεμένο
μέ τό αμερικανικό δολλαριο καί αποσυνδέθηκε. Ἐνώ σέ περίπτωση ἑνὸς θα;" -έγραφε ὁ ΒΙε]ετ- για καποιο διαστημα
δέν θα ύπαρχει καθόλου νόμισμα! Καί αν ή Κυβέρνησις δέν
κατόρθωνε να έλέγξει τήν κατασταση, δέν θα μπορούσε να
αποκλεισθεί ακόμη καί έμφύλια σύρραξις.
ῦΕφιαλτιπό σεναριο
Τό σεναριο είναι έφιαλτικό, Με αύτή είναι ή πραγματικότης. Άν κηρυχθεί στασις πληρωμών καί ὁδεύσουμε
πρός τήν έξοδό μας από τήν Εύρωζώνη, τα πραγματα θα
έξελιχθούν κατα τρόπο καταλυτικά για τόν τόπο. °Εντός
ὁλίγων έβδομαδων, αν όχι καί ήμερών, θα έπέλθει πλήρης
καταστροφή. Τίποτε δέν θα είναι όπως ήταν πρίν. Καί ειναι'
ὁμολογουμένως απορίας άξιον, ότι ύπαρχουν στελέχη τής
Κυβερνήσεως πού, ανεξαρτήτως τών ἰδεολσγικών έμμονών
τους, δέν τα βλέπουν αύτα. °Εκτός καί αν τα βλέπουν καί τα
αποκρύπτουν, έπειδή θεωρούν ότι έξυπηρετούν τα απώτερα σχέδια τους για τό καθεστώς πού θέλουν να έγκαθιδρύσουν στήν 'Ελλαδα. Δηλαδή έπενδύουν στήν καταστροφή
τής οἱκονσμίας, ώστε να διαλυθεί ὁ ίδιωτικός τομέας της
καί να καταστούν τα παντα κρατικα. Άν είναι αὐτό στό πίσω μέρος τού μυαλού καποιων μελών τής Κυβερνήσεως, ὁ
κ. Τσίπρας πρέπει να τούς απομακρύνει αμέσως, διότι θα
προκαλέσουν τεραστια ζημια στόν τόπο. Στόν βαθμό πού
έκείνος βλέπει τα πραγματα διαφορετικα.
.Ἀκριβώς ἐπειδή είναιἑτόαρἑφιαλτικα πωπω ακολουὴ
θήσουν σέ περίπτωση  καί (πως θεωρούμε πιθανώτερο τόν συμβιβασμό. Δέν μπορεί ὁ Πρωθυπουργός να
μήν γνωρίζει τί έπεται, σέ περίπτωση πού αποφασίσει να μήν
πληρωθούν οἱ δανειστές τής χώρας. Καί τήν εύθύνη για τίς
συνέπειες δέν θα τήν φέρουν τα στελέχη καί οἱ ύπουργοί πού
τόν ώθούν πρός τήν σταση πληρωμών, αλλα ὁ ίδιος. Ἀρνούμεθα να πιστέψουμε ότι ένας πολιτικός πού ανέδείχθη στό
αξίωμα τού Πρωθυπουργού σέ ήλικία μόλις 40 έτών, θα τα τινάξει όλα στόν αέρα καί θα θέσει τήν προσωπική του σφραγίδα στήν καταστροφή τής χώρας. Οἱ αντιδράσεις στόν Σόριζα κατα τήν προχθεσινή Κεντρική °Επιτροπή δείχνουν ότι
μαλλον βρισκόμαστε στα πρόθυρα τού συμβιβασμού.
,Έκλεισε χθές
το «Πεντελικόν»
ί σία στήν Εαρώπη αύξάνεται
Μ Με.. αλλά καιει,...
όλο καί πιό άνισα. Ἡ Αύοτρία
 κρατάει Τά πρωτεία, ακολουθοι7ν Γερμανία, Γαλλία, Ελβε
τία καί οί πιό πτωχσί είναι σέ
ή Π£ΡιΕΡΓΑ'
Ο Τί γίνεται; Γεμίσαμε αφομιιυρΙ0ιαους στήν ΕΜ; Πρό
ήμερών γράφαμε ότι στην
Βουλγαρία ύπάρχουν έκατσα
τάδες έκατομμυριούχοι -έστω
μισοεκατομμυριούχοι λόγω ίσοτιμίας- καί τώρα μαθαίνουμε
ότι καί στήν Αύστρία αφθονοι7ν οί δισεκατομμυριούχοι! Οί
100 πλουσιώτεροι Αύστριακοί
έχουν περιουσία 170 δίς 
Τάδέ108ἀπόαύτάτάἀουν
μόνον 10 ανθρωποι! Ἡ περιου
Ἐλλάδα 'Ολλανδία, Βρεταννία
7ταλία ίσπανία.
Ο Τώρα τά παιδιά σε πιάνουν καί ψιλή κουβέντα μέ τήν
Βετόἰε! Ἡ περίφημη κούκλα
,Τῆς ΜΜΜ, θά... συνδεθεῖστό
Διαδίκτυο, θά λέει ανέκδοτα
καί θά συζητεί μέ Τά παιδιά!
'Οπως ανέφερε τό ΒΒΕ έπικαλούμενο ανακοίνωση τής έταιρείας, ή ΗσΠο Βέτα, πού
όταν κυκλοφορήσει στήν αγορά θά στοιχίζει 68 εύρώ, σε
παίζει καί διαδραστικά παιχνίδια μέ τά παιδιά.
Μία δυσάρεστη εῦίδησις:
"Εκλεισε χθές ξαφνικα το
ἰστορικό ξενοδοχείο <<Πεντελικόν» στό Κεφαλάρι τής
Κηφισιάς. Καί είναι αγνωστο
έαν καί πότε θα επαναλειτουργήσει."Οπως ανακοινώθηκε, τό ξενοδοχείο έπωλήθη λόγω οίκονομικών προβλη μάτων σέ πλειστηριασμό
καί αλλαξε ίδιοκτησία. Χθές
οί πελάτες ένημερώθηκαν
καί απεχώρησαν όπως καί τό
προσωπικό. 'Ενδεικτικό δέ
είναι ότι ούτε ή ἰστοσελίδα
τού ξενοδοχείου λειτουργεί
τιλέον για κρατήσεις. ,
Τό περίφημο νεοκλασσικό κτίριο τού ξενοδοχείου
<<Πεντελικόν>> αρχισε να κτί
ζεται τό ί924 σέ μία καταφυτη έκταση ιι στρεμμάτων καί έγκαινιάσθηκε τό
ίθ27. Αμέσως προκάλεσε
αίσθηση λόγω τής πολυτέλειας τών χώρων του, συμπεριλαμβανομένων τών κήπων του, αλλά καί λόγω τών
ύπηρεσιών καί παροχών
πού προσέφερε. Στά δέ
προσεχή χρόνια τής λειτουργίας του τραβηξε έπανω του τα φώτα τής δημοσιότητος, καθώς συχνα φιλσξενούντο εκεί σημαντικές προσωπικότητες από
τόν χώρο τών γραμμάτων,
τών τεχνών καί'τής πολιτικής, τόσο από τήν 'Ελλάδα
πόρος, μέ κρίσιμο ρόλο στόν διάλογο για τό Περιβάλλον.
ι Ση μερινα θέματα ή
Αλλαγές στήν φορολόγηση
τών αυτοκινήτων ,
Τήν κατάργηση τής Φορολογήσεως τών αύτοκινήτων
βάσει κυβισμού καί τήν φορολόγησή τους μέ βάση τήν
εργοστασιακή αξία προωθεί
τό ύπουργείο Οίκονομικών.
Σελίς 2
Αποκλείεται
ένα ωραια εοιιιι“οΙ`
'Η Κυβέρνησις αποκλείει τό
ενδεχόμενο ἑνὸς ερωτώ οστιιτοΙ τίς έπόμενες ήμερες.
Θέλει να είναι συνεπής στίς
ύποχρεώσεις της στό έσωτερικό καί εξωτερικό.
Σελίς 8
τα αποτελέσματα
σέ '1σπανία-Πολωνίσ
Διπλό μήνυμα από τήν '1ταλία
για αλλαγή στήν ΕΕ μέ
αφορμή τα αποτελέσματα
τών έκλογών σέ '|σπανία καί
Πολωνία.
θ ίίίίΠθ ἴθίίΞΠ
Σελίς 8
όσο καί από τό εξωτερικό.
Τί θα ήταν ή ζωή μας αν δέν κέρδιζε
τίς αλογα τό κόμμα τού ΣΥΡ|ΖΑ καί αν
δέν είχατε σήμερα ἄριστα αθέατη
Να έξετασουμε Τα πραγματα μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκαταλήψεις. Να
παραθέσουμε κατ αρχήν Τα αρνητικα
στοιχεία. 'Η παρούσα κυβέρνηση δέν
μας μείωσε τούς φόρους, ούτε καν τόν
καταρωιένο ΕΝΦ|Α πού έφαγε τήν συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας καί ΠΑΣΟΚ καί/ πού συνεχίζει να κατατρώγει
τίς σάρκες τους καί μετσ<λογικα Τό χειρότερο είναι ότι ή παρούσα κυβέρνηση
τα μας χρεώσει καί μέ νέο φόρο λόγω
ένα Με 'Επίσης ή Μακρή μας
κυβέρνηση δώ χορήγησε αύξήσεις σέ μισθούς καί συντάξεις, όπως είχαμε όνειρευθεῖ. Ούτε περιόρισε τό ποσοστό τής
ανεργίας προφανώς έπειδή δέν μπορεί
να διορίσει ἑναμισν έκατομμύριο απαλλήλους έπιπλέον στα Δημόσιο, καλα-καλε ούτε Τα δικα τους παιδια έχει κατα
φέρει νὰ βολέψει μέχρι τώρα.
Οἱκονομικα δηλαδή, δέν μας ἱκανο
^τι ςωή μας χωρίς ΣΥΡΙΖΑ
ποίησε ή αριστερή κυβέρνηση. Βέβαια
μας μοίρασε γενναιόδωρες μερίδες αξιοΤκώστας, τουλάχιστον μέχρι τι στιγμή
πού καναμε τό φάουλ μέ τήν μαγνητόφωνημένη κασέτα τών διαπραγματεύσεων καί γελαει είς βαρος μας τό παρδαλό
κατσίκι απασών τών Βρυξελλών. 'Αγνωστο πότε θα κυκλοφορήσει ή κασέτα
στήν 'Ομόνοια, όπως γινόταν παλια μέ
τίς κασέτες τών ἱδιωτικών τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων τών πολιτικών. 'Εχουμε
παραδοση στίς ύποκλοπές.
Να μήν έπιμείνουμε στα αρνητικα
στοιχεία τής κυβερνήσεως έπειδή θα γεμίσει ὁ χώρος τής στήλης καί δέν θα
προλάβουμε να αναφερθούμε στα θετικά
στοιχεῖα, τα ὁποῖα είναι τό έξής ένα: Τό
μέγα απαιτώ τής ἀριστερής κνβερ
νήσεως πρός τόν Λαό είναι ή διατήρηση σέ Νέα Μόνωση καί πανεύπνηση τών πνευματικών του ίκανοτήτων! Τίποτε δέν είναι σημαντικότερο
για τήν ζωή τού ανθρώπου από τήν
πνευματική του ύγεία, από τήν δυνατότητα να σκέπτεται λογικα καί' να
λαμβάνει τίς σωστές αποφάσεις καί από
τό να διατηρεί τή! μνήμη του μέχρι Τα
βαθεια γεράματα. Μέ ποιόν τρόπο
όμως έτπτυγχανει ή κυβέρνηση να κανει
Τό θαύμα της στόν τομέα αὐτόν;
'Η απαντηση είναι απλούστατη. 'Η
κυβέρνηση καταφέρνει να τονώνει καθημερινά τό ΜΜΜ μας γιά τις ἑξελίξεις
στόν πολιτικο-οίκονομικό τομέα. Παλαιότερα τήν έιτομένη τών έκλογών έπιστρέφαμε στίς δουλειές μας καί αφήνομε
τήν έκαστοτε νέα κυβέρνηση να κανει τή
δουλεια της. Δέν είχαμε ούτε περιέργεια,
ούτε αγχος για τήν κατασταση. Μέ τήν
ἀριστερή μας Μωυσή όμως κάθε με
ρα είναι κρίσιμη καί δέν ξέρουμε ποτέ
ποια έκπληξη μας περιμένει τήν έπομένη! Μας τρώει ή περιέργεια να δούμε τί
αλλο μας έχει μείνει να δούμε! 'Εκεί πού
. νομίζουμε ότι έχουν τελειώσει οί έκπλή
ξεις καί ότι τό ψωμί θα έχει 6% ΦΠΑ
μαθαίνουμε ότι θα τό μετέθεσαν στήν
κατηγορία τού 9% ή καί τού 11%
έπειδή τίποτα δέν είναι σίγουρο. 'Εκεί
πού νομίζουμε ότι ύπουρΥόΞ Οίκονομικών είναι ὁ κ. Βαρουφάκης, φεύγει
για τή Ρίγα μέ τό Ο-130 καί τόν
πρωθυπουργό ὁ κ. Εύκλείδης.'Ετσι
διατηρείται ή σωστή λειτουργία τού
ὲγκεφαλσυ μας καί δέν πέφτουμε στήν
αφασία τής ρουτίνας μιᾶς ζωής χωρίς
έκπλήξεις. 'Η κυβέρνηση δηλαδή μας
έξασφαλίζει ότι όσο παραμένει στήν
ἐξουσία, δέν πρόκειται να παθουμε ποτέ Ἀλτσχάϊμερ. Λίγο τόχεις;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οί Πύργοι τής Πίζας
Άπρ τα βιβλίο
«Ἐδώ να Ἐκεῖ»
τοῦ Κύρου 246. Κύρου
__ Ο .ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.07' - Δύσις 8.38'
Σελήνη 10 ήμερῶν
Έλλαδίου ίερομαρτυρος. 'Ιωάννου ὁμολογητού τού Ρώσου.
Άνερματιστη πολιτική
.τούΠακατιώτηΜποκοβοῦ .
ό Μαξίμου έκπέμπει αίσιόδοξα μηνύματα, ως
πρός τήν εύτυχή καταληξη τών διαπραγματεύσε
ων μέ τούς δανειστές, ένώ αύτοί δέν παρουσιάζονται
τόσο βέβαιοι για κάτι τέτοιο, ὁ Γερμανός ύπουργός
Οίκονομικών Β. Σώύμπλε, συνεχίζει τόν πόλεμο νεύρων κατά τής χώρας μας, θυμίζοντας συνεχώς ότι
πρέπει να προηγηθούν ή αξιολόγηση καί ή έγκριση
τού Ευτοςτσυρ καί μετά ή έκταμίευση εύρώ καί παράλληλα έκδηλώνονται ὑπὲρ ημών, οί σταθεροί ύπο- .
στηρικτές μας, Καγκελλάριος Α. Μέρκελ, Πρόεδρος
Φ. ίΟλλαντ, Πρόεδρος Ζ.-Κ. Γιούνκερ. 'Ο Πρωθυπουργός κάνει τό λάθος να ζητα πολιτική διαπραγμάτευση γιά τήν έπίτευξη συμφωνίας, όταν γνωρίζει ότι
δέν προβλέπεται από τούς ίσχύοντες κανονισμούς
της ΕΕ. Πολιτική διαπραγμάτευση είχε ζητήσει στό
πρόσφατο παρελθόν καί ὁ συνήθως καλα πληροφορημένος Ε. Βενιζέλος, όταν τόν ζαλισαν οἱ έξωπραγματικές απαιτήσεις τής τρόίκας, πλήν είσέπραξε
κραυγαλέα άρνηση από τίς Βρυξέλλες.
Τήν κατήΦεια μας, για να μήν πώ τήν καταθλιψή
μας, διασκεδάζει μέ τα καμώματα του ὁ ύπουργός
Οίκονομικών μέ τίς ένδυματολσγικές εμφανίσεις
του, τίς προκλητικές δηλώσεις καί συνεντεύξεις του,
ό ὁποῖος κατάντησε περίγελως για τόν διεθνή Τύπο
καί πρωταγωνιστής χλευαστικών έκπσμπών στα
εύρωπαίκά καναλια. 'Η αντικατάστασή του ως διαπραγματευτή από αλλον ύπουργό, δέν τόν συνέτισε
καί για αὐτό συνεχίζει ακάθεκτσς. Προφανώς τό
ύπουργείο Οίκονομικών χρειάζεται ύπεύθυνο ύπουργό καί όχι αίθεροβάμονα διαλεξοποιό. Θα μπορούσε μαλιστα ὁ Πρωθυπουργός να τόν ρίξει σταμαλακα, άναθέτοντάς του τό ύπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης, πού έχει μόνο ύφυπσυργό καί στερείται
ύπουργού, όπως διδάσκει μία παλαιά πρακτική. στα
νουν τόσα πρωτοσέλιδα καί σατιρικές εκπομπές, πού
διασύρσυν τήν Ελλάδα. Αύτός, βέβαια, ως αριστερός
ί;) περιπλανώμενσς διεθνιστής, δέν αντιλαμβάνεται
τό κακό πού κανει στήν πατρίδα (;) του.
'Εν τώ μεταξύ, στελέχη τού ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζουν
τόν λαό, για τήν κυσΦορούμενη <<άναστροφή» καί τή
νέα φοροκαταιγίδα. Π.χ. ὁ ύπεσχημένος ίθος μισθός
στούς συνταξιούχους, θα καταβληθεί αργότερα, γιατί
τώρα δέν βγαίνουν τα νούμερα, ό τρισκατάρατος ΕΝΦίΑ πού θα καταργούνταν αμα τή είσόδω τού ΣΥΡ!ΖΑ
στό Μέγαρο Μαξίμου, θά ίσχύσει καί γιά τό 2Οί5 γιατί
~λεφτα δέν ύπάρχουν καί έν καιρώ θα αντικατασταθεί
από τόν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας -τρομάρα μας-, πού κανείς δέν ξέρει πώς ορίζεται τό <<μεγαλης>> σέ εύρώ, τό αφορολόγητο τών ί2.000, έχει πρό
πολλού παραπεμφθεί για τό μέλλον, ένώ κανείς δέν
μιλάει για τή ναυαρχίδα τών ύποσχέσεων Τσίπρα, για
αμεση αποκατασταση μισθών καί συντάξεων, στα πρό
μνημονίου καί τρόίκας επίπεδα.
Παράλληλα, αλλά στελέχη τού ΣΥΡ|ΖΑ, πού αποτελούν τήν αριστερα τής, Αριστεράς, πιό απλά φανατικοί
παλαισκομμσυνιστές, αίθεροβάμονες καί μια ζωή
εκτός πραγματικότητας, απαιτούν πλήρη καί λεπτομερή έφαρμογή τού προγράμματος τής Θεσσαλονίκης, κρατικοποίηση τών τραπεζών, κατάργηση τών
ίδιωτικοποιήσεων -καί όσων έχουν γίνει στο παρελθόν- έξοδο από τό ΝΑΤΟ, τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση καί
'Η συνέχεια στην τελευταία σελίδα