Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Μαθηματικά... για δυνατούς λύτεςRecognized text:
50 9(
Υ". οικοκοηικηη
Αλλόζούν όλα στη
φορολόγηση των |Χ
σελ. Ι5
·ΟΟΟΟΟΟ'·'·ΟΟΟΟΟ·"ΟΟ·ΟΟΟ"00000·
ιν::.'“κ
.φ,»-.:.
νννννν.εςε|ἰοἰοτοεΩτ Ες”
 78€;
°=Ξ` ι
ΤΡ|Τ|·| 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Ι ΕΥΡΩ
ι]| ό ό ό λ ι_], Η', _' _Σ ι]
 _ ὶ_ μ) [Ωω “Μ ω_ έἐ_Δ _!ῳ __ _ἐι;ι_ι4
 Πολιτικηλύση
για το μετρό,
ηού θα μα5
γ'ο δϋνΠῖ005 λύτε5 
Π σελ. 5. Τ
“αιμῦῖιΞξῖιι:ι ;ΐ;Ξ_.ι;;ας_των τελευταίων χρόνων εξετόστηκαν χτε5 οι ιιηηρχαν ιδιαίτερε5 δύσκολιε5. Τα δύο μαθηματα, δηλαδη τα Μαθηματικό
ιιηοψηφιοι στα Μαθηματικό θετικη5 και Τεχνολογικη5 κατεύθυνση5, ενώ κοιτα Αρχαια Κατεύθυνση5, θεωρούνται βαρόμετρο για τη διαμόρφωση των
το τρίωρο δεν εηαρκούσε για την Πλήρη και εηιτύχη διαηραγμότεύση τού5, [λύσεων εισαγωγη5 στην τριτοβόθμια εκηαιδεύση.
σύμφωνα με την Ελληνικη Μαθηματική Εταιρεια. Το αδιδακτο κειμενο στα οι ΜΠΕΣ κηκιιτιιΣΕιΣ τα ΣνιιτητκΣικ για τκ οΡοητιττιιηικ Σντκηοηο οτΣτκλοηικιιτ
Αρχαια Ελληνικό κρίνεται αηαιτητικό, ωστόσο στο διδαγμένο κειμενο δεν ι:ι σελ. ιο- ι2
. ι<ἑἑῖ ο!. Χα ΕγκλΠμο το
 «ιιόγωμα» τη5 6η5
έξ; ε ιιροβλήτα5 του
Όι· _ ._ λιμανιού
. χ τι ω Π σελ.9
'Η ΔΗΜΟ
“ ι=.ιιιιιιιιτι·τιιιτιτιιιιιιιιη ;ι·ιτιτιι·ιαιτιιΠαη-· ·ιιιιιτιιιιι=ι€·· ρωταν ιι!ιΠ
ιιηιι.|._ _. . · η γ “την °
, [ιιιιι|ἴ¦"ι|μανιαιι' Μαννα μιαν .Μη
ι .ιιιιιι και η “ΜΗ
«Ρ"μ"ε"ν» Ρ"ρ|ν85 Ιανό στην Τούμιια,
σε Χαλκιδικη Ι «σήκωσεμανίκια»
και Αγιοκαμηο Λαρισα5 ο Παρολο ΜΜΜ
Π °ελ·9 Π σελ.Ζθ
.ε . .. .. ο, @Μό ε_Εηικινδύνο για τοσο
' Ι Ϊ ι .> - _ Ι ' Ι Ι ¦ Ι Ι
αμΜ.ααΜιιΞἔρἑἩωἔιἑἔἩδ& |Μθ|π88.τθ '20 Κινητοτιοιιισει5 ιιροαναγγελλούν Λιγη αναμονη ακομη
το λ@μενο κτίριο κρίθηκεῦοκατόλληλο.για χρἡ- Δ ε ._- τ “ Ι:' “ Ξ Ι ετό την ΜΒ]
ι απατατω@ΞΨΜ@@Ψ- -ε_ . γ Δ"μ°"!9Σχ°λΗα Οι φαρμακοιιοιοι μ
"Π Με ο - με» τα Μια (Μό την ΑΕΚ αι σελ.2|