Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεοεπεν@οω“οτ.ετ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'ΠΜ ΔΩ. ΕγρΩ“ΤΟΜΠἱΓ  
_ ω “64
>€,. ,
· Κ ..9 . 4
 τ α φο ρολο
ή `¦“.Μ`~ γ Δ
Μ· μ να Λ · “ κ ,ξ ` ' Ν τ
ΒΚ]5|ΝΕ55 |Ν5|[)ΕΗ
 Τ έ Β ο ς “ ο μ ή ν α ς τ Ο Η
ναι φορέας ως γενικότεριις Ι Ι
απαισιοδοξίας γύρω από ων τύ
 μεῆιτας» για τον Τσιπρσ
σε συνέντευξή που παραχώρησε
στην |ιιαερεπαεπτ, αναφέρει
πως αυτή πι στιγμή υπαρχουν
50% να υπαρξει ένα θι·εχἱι.
Ο Νομπελίστας οικονομολόγος αναφέρει πως π Βασική αιτία γι' αυτό το αυ€πμένα πασοστό είναι τα γεγονός ότι ιι Ελλή8α ξεμένει από χρήματα. "Αυτό
που με ενοχλεί περισσότερα είναι ότι ιι Γερμανία και αι όλλοι
το έχουν πουλήσει σαν μια πλήριι αποτυχία".
Τπν ίδια στιγμή. α Στίγκλπς
εξήρε· τις προσπαθειες ως Ελλαδας να κάνει περικοπές στον
προϋπολογισμό ως ακολουθώ- ς
ντας τις πολιτικές λιτόωτας που ` . ' `_ · -··
επιΒλήθπκαν από ων ΕΚΤ ο ένα _ “ "χ
π:::::::::::π:: ἀω @πω Ρε τα ί.
ήδπ, κατα 1/4. Μόλιστα, ο Στίγκλιτς καταφέρεται εναντίον ως
ΕΚΤ για τις προΒλέψεις που
έκανε τα 2010 (και τα καταπινό
χρόνια) για ων Ελλό8α.
Ο λογικός
αναφέρει και ων έχει μειώσει,