Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οί] ΜεαΜνΤεΜ Μ©ΓΠΞΨΜ όλῖΠΜΜ  `ἴιἩΞ .©©©ιΞιιώΞ  Ι
ΤΙΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.644 ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 και σΤο ιι·ιτεΤΠετ Μω_ΜκιΜΜτ
Σ|Ἡ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑιι>ογΣ «ΚΟΛΛΑΕ|» Η ΕΥΡΩΒΟ|-|ΘΕ|Α
ΣΤο... Περίμενε
130.000 απορρι
Αν δεν δώσουμε τα χέρια με τους δανειστές, δεν έχει κονδύλια
Γ κ  η ῖή7
- ἩΜ›ἔμεε;γ@Μ¦@: θ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΜΑ
κρίνεΤαι ανεπαρκής
ΣῖΠἩΜ Πε©Π@ἑ©εΠ@ ε αναμονή θα συνεχίσουν να βρίσκον- Τευξη συμφωνίας Της χώρας με Τους εΤαίρους.
φ ή , Ται για μεγαλο χρονικο διασΤημα οι δι- “ΑΜ Την ει·ιίΤευξη συμφωνίας για Το ευρωι·ια·ι'[ΚΩ Μ@[¦ἔΞδ©ΜΠ@ς καιούχοι Του νέου ι·ιακέΤου ευρωβοή- κό ή οχι μέλλον Της χώρας θα κριθεί η υλοι·ιοί_ σ θειας. σΤο οι·ιοίο θα έ ουν Τι ασ ασ σ Του Τι ο α αΤο .καθώ Τα κονδύλια εί
@ ὅΠ@ῖΞ©@Μ ©Ξ Χ ί) β η η η ί) γρ μμ ς ς
χιλιαδες φΤωχα νοικοκυρια. ι·ιου διαβιούν σε ναι μέσω Του ΕΣΠΑ" Τόνισε μιλώνΤας σΤη "Θ" ο
@Π ῖ@ @@Μ@ΖΜ Κ©ῖ συνθήκες ακραίας φΤώχειας ή αι·ιειλούνΤαι αιΤο ανΤιι·ιεριφερειαρχης Κοινωνικής Συνοχής και
π αυΤήν. Και αυΤο καθώς Τα κονδύλια. συνολικού Αλληλεγγύης. ι·ιροσθέΤονΤας Πως Το υι·ιουργείο
 εΚ@ἶ= ε@©©@ ύψους 343 ειςαΤ. ευρώ. δεν ι·ιρσκειΤαι να εκΤα- Εργασίας υι·ιοσΤηρίζει οΤι Το Προγραμμα θα
μιευθούν ααα Τις Περιφέρειες Πριν αι·ιο Την ει·ιί- Τρέξει σΤα μέσα καλοκαιριού. ΣΕΛ_ 9
ι οικω ; η 
ΑσυἩόν|ωος . ι ς. .  Χωρις αγχος σΤο ΟΑΚΑ
ο  “ 7 ξ “  “ ; ΣΤο νΤέρμι·ιι με ΤηνΑΕΚ(18:ΟΟ)οι κυανὸλευκοι
καλούνΤαι να αμφισβηΤήσουν ξανα Την ιιρωΤια
Της'Ενωσης. και ίσως να εξασφαλίσουν αι·ισ
σήμερα Την ανοδο. ΣΕΛ_ 25
Το εορΤασΤικο κλίμα η
για Την ει·ιισΤροφή
Του ΠαμΤιλο Γκαρσία σε ρολο
Το γύρο Της Ελλαδας ῇϊἔἔΐΞῇσΩ°;: Ι ΤρΑΜΜΕινοΣ
με ΠοδηλαΤο κανει μετονΑσΤὲροΤρίΠολης. - «Εκλογες σΤην ΕΠΟ»
Που έφερε Τον Δικέφαλο
σε αι·ιοσΤαση Τεσσαρων
ο 68χρονος
' βαθμών αι·ιο Την ι·ιρώΤη ομοσι·ιονδία ζηΤα με συνένΤευξή Του σΤη "Θ"
Γ- ου53ιἑν|δης θέση Των ι·ιλέι οφ. ο Προεδρος Της'Ενωσης Ποδοσφαιρικών
' Σελ- 12-15 ΣωμαΤείων Μακεδονίας. ΣΕΛ_ 27
ΠαραιΤήσεις και νέα ι·ιροσωι·ια σΤην ελληνική