Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24 05
Ανανεῶνει
ο |'|ρἱΦῖης με
Ο Κορίτσια γι“α φἰῆημα
_. :316 | κγΡιΑκΗ 24/05/2015 'ΤΙΜΜ 1.30€ ^-)) Ιἐ)Ξ  Η ΜΝΉΜΗ εΦΗΜεΡ|ΔΑ
Ό Περἔιρα “  ' ζ' Ἡ ι κ
για γκοῆ | Δ Μ: γ _Γ ϊ [ #` 1 ) ῇ έ Γ Η
σήμερα ·
ΜΔ 'ΜΗΝ 
Μ ιι 6 ¦
·©ἔτοιχΗΜ ' `
Στην Αθήνα για τα νό ματς,ἐἡ
αῆῆα β¦ι για ση ες επαφες
ΝικοΑογ9ΗΣ¦
Ε Χ;ῳαις 
α ΗριακΔῇεῖ Μια ΑΕΚ
Ο ΕπιαΕτικΑ ._
η ο «ΔικΕΦΜοΣ›»
χ Με Στοχο 
' τα τΕιτιοΝτο
ἐεόνῖρἔιόστἐί τΕΡΑΣτιΑ ΕπιτγχιΑ Στο
«τΡΕΞΕ χΩΡιΣ τει· ΑτιΣΜ0»
94 έ η, _ _ «Δ Ο
4 ,Ι ” . | | ξ
πΓκ^ΟΝ|ΣΤ|·κ%ῖ9ῇ|^ΜΒΟἑΙ
Τε ΜἘΜηρ^”Π^Ε| 
”σε παίξει
=·. ΣΕΑ.3-7
ΕτρεξανΜαιἔ'
Η συντεῆεσἐς4
έτοιι «ΜΕΝΑ τη·
4 ` 7 /
'εω9Μ
αόδηςΜπ€κιαβηΉατ ΑΙΜΑ Η ¦. .Ο  Α >   · | ΟΔΕ Γ^|ΪΩΝΕ|
τ - η ι 7 ¦ 4 ~ " Χ ι
η.  στα, Διπῆόρα 23-23 επί~Δι.αμήδ Η ο ^ΣῖΕΡ^Σ· 7 
 Π Ἡ-Ξ:Β-'ι-ἑ!-ιοΜΞ| τογΣ τεΞἑἩι(1<6€ ›γ - 4 ' ο ΠΑΟΚ θΞΛΕ|ἔ
'Μ ΤΕ“Ο|ΜΑ'ΣΤΗΝ ΤΟΥΜ Μ·  ' ,οικω νΜ ΜΟΝΟ ΪΡ||'|ΟΝΤΟ
ι Ο Χ “ “ Η ϊ κ _ Δω. κι Η Ζ
Η ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΑ' ΟΑ Ε ΝΑ' «κΑΖΑΝι» Ο ΟΑ ΑΠΟΟΕΩΟΕ| ΚΔ' Ο Λ|ΝΟ
“Δ . ι_ _··
Η ΞΑΝΘΗ ΕΧΑΣΕ
/ το κΥτιΕΜο ΑΠΟ
 ·=` ~  ΜΚΑ ΤΗΣ ΛΑΘΗ
Ρε(σιταῆ'ΠΜποαῆοα -> 7- 75' ' ή
ι και Παικτών 
ῇ ο., , Ο Η Ο· ΟΣΕΛ.8,9
 | · 4· < = ἑΒκ°Σ·» ¦ κ  
:,·Νικι-ι Β? κΑι|οΦι-ι κ < `
_ Ο; ~ ' Σαντανίζει αΧατζηιωαννααΓἐ ά _ . ι
ΕΔΕ θΕΛΕΤΕ“. κοντα ο Λαζαζα_ςἶ Η κ Η"= Γ ΗΕΘΝΙΚΗ 
ύ Χ 7 η “
ΧΜΒ4 .Δ ν /4“ · Ζ Ι / - ·ΣΕΛ.15-17,48 _
 κΑι Ο' ΗΑ|κΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΞΕΑ|ΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟ |'|Α ΑΝ0Δ0
Γ|^ΝΝ|Ρ"ΣΑ.Ε.
 Ο ΜΒ 
Ο ΣΕΛ.34,35
 Μι ,Ι ΜΜΜ @Μῆ©ό@Μ©ς ©ΠΤἩ©ίΞΝ 5- 7
@Μ©ΜΜῆΜΜ ©ΠΙΡ©ἔΜ @τη Θ€@@Η©ΜΜ Ε©©Ν@ΜΨ -χ^ ' :4
Ἡ = Ξ Η =  Ο '
έ Μοναστηρίου 196. Θεοοαῆονίκη. ΤΜ.: 2310 546400 Ξ;ΠΜΠ©© Κ 
|Ραχ: 2310 514685 | ε: ΠηΓο@αἱ8ηΜΓἱ5.αΓ Μ@Ν@ Με ^“ 5/

Τελευταία νέα από την εφημερίδα