Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φορτώνουν μέτρα για να κλείσει η συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- . - _ _ _ ' ¦ η · ι ι·
 Π ¦
“Ρ > Τ©ΑΝΑΝΕΩΜΕΝ©
 ΠΝΑικΕιο
- Η: ιτΕΡιοΔικο
Ύ  μεέξυηνεςιδέες
 ¦ γ καιλυσειςγια
'· καθε μέρα!
ΑΣΤΡΟΛΟΉΚΟῖ οΜεΤ- Χ Ή γγ
ΕΡΩτ%£› ·;: τΣ@@γ
καλοκαιρι 1015
ΚΩΣΤΑΣ
ΛΕΦΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΟΔ0Γ|ΗΟΣ
“ . σΔητσΣ
·  ΕΡοτικο
κΛΛοκΑιΡι
Μ.ε-τγροΞ.:οΜ
[ΚΝ 2έΟ ΜΑΝΟΥ ΖΩΟ 5
ή Ο στα ΚΜρι7αΜἔσ
καν =
ΑΩ ΥΜ©Υ Η ΤΟΜΗ ἑ€ (ΝΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ. ΤΟΞ ΠΞθΕΞ @Θ
ΑΔΕ|ΑΖ  ,
Π του «κ0ΥΝ||'|ΑΡΑ»
του ινιΕΜοιντικΩιν
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
το <<Σ|(0Υ|'||ΣΜΑ» ΤΩΝ Α|'|ΟΟΕΜΑΤ||(ΩΝ
ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ Τ|ΝΑΖΕ|
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ το ΑΣΦΑΛ|Σ|'||(Ο
Π ΣΕΑ. 8-9
Νίτσε φιλια η” Ο
Δεν υηαρχουν βουλευτεΒ 
του ΣΥΡ|ΖΑ ηου 22- 
θα καταφηφίσουν
τη συμφωνία
[ΠΠ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΑ. Τ5
ΕΠΙΚΟ
©|] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Τ©Υ
ΜΕ Τ©ΥΣ «ΑΗΣΤΕΣ
Τ©Υ ΔΠΣΤ©Μ©Υ»
Ο' Ε|'||ΑΕ|(ΤΟ|
ΤΗΣ ΕΛΑΣ.
ΣΤΑ |ΧΝΗ ΤΟΥ
|'|ΑΑΑ|Ο|(ΩΣΤΑ
Π ΣΕΛ. 26-27
[ΕΠΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡ©Γ©ΝΑΝθΡΑΚΩΝ
Επενδυτέ8 στη
Βενεζουελα φαχνει
ο Λαφαζανη8!
Η' Ο|κΟΝΟΜ|Α
 = ν Υ Ο ἶζΤΨ/
78ΊΟΖ
77ΊΊΠ8
ΜΕΤΑ ΤΟ" ΒΑΡΥ Φ"Α. ΧΑΡΑΤΣ| ΣΤ|Σ ΤΡΑ'|Ε2||(ΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑ| ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΟΟ Ε'||ΧΕ|Ρ||ΣΕ|Σ
Φορτώνουν μέτρα
για να καείσει η συμφωνία
Οι κυβερνητικές μηλόφες για στις τραηεζικές συναλλαγές
σταδιακή συμφωνία με τους Πανω αηό ένα Ποσό, αλλα και
εταίρους ή διαηραγμότευ- η εηιβολη έκτακτης εισφοράς
ση με ηολιτικοός όρους δεν στις 5ΟΟ μεγαλύτερες εηιχειέηιασαν και τώρα το Μαξί- ρήσεις. Τα χρονικό ηεριθώρια
μου ετοιμόζει σχέδιο με νέα στενευουν ενώ το ΔΝΤ θέλει
μέτρα για να ηετυχει το τελι- αηό την κυβέρνηση συγκεκρικό ωθεί». Συμφωνα με ηλη- μένες δεσμεύσεις για αλλαροφορίες του «Ε.Τ.», εξετό- γές στο ασφαλιστικό και την
ζεται η καθιέρωση φόρου αγορό εργασίας.
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΕΠ|ΜΕΝθΥΝ ΣΕ
ΠΑΚΕΤΟ 3,5 ΕΩΣ 5 Δ|Σ.=θ, ΕΝΩ
ΤΩ ΔΝΤ θΕΔΕ| ΔΕΣΜΕΥΣΕ|Σ ΤΩΡΑ
ΠΑ λΣφλλιΣτικο, ΕΡτλΣιλκλ
ΤΑ ΤΕΝΤΑ ΗΤ]©ΔΠΤΜΑ ΣΕΝΑΕΠΑ ΓΠΑ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ [ΚΑΠ (ΟΠ κοτντρεΣ
ΤΣΠΠΡΑ ΜΕ ΖΩΗ - ΜΑΜ/ΜΗ
Π ΣΕΛ. 4-7, 9-'|4
τ ΣΚΕΨΕ|Σ ΠΑ ΣΥΝΕΔΡ|Ο ΤΗΣ Ν.Δ. ΤΟΝ |ΟΥΝ|Ο ΤΟΥ 2ΟΤΟ || ἔἑ^'Δ^
Ες ζ   ›_ κι_;ε·_'=-.τ "  _ "$·'...7'¦ι!Ξ¦':¦;ΜΪ · 
γ ο ΑΓΩΝΑΣ Ε|'||Β|ΩΣΗΣ ΡΑΧ0Ϊ - Σ0Σ|ΑΛ|ΣΤΩΝ
_' Ρ! 2 ; η) Γ ι α “.¦ .Ξ Π? .-.
ΕΡΤΟΓίΚ© ΣΜΣ ΥΠΕΞ
Από Ξι-ιΡο, Μια κΑι
ΑΝΑτΑΡΑΞΕιΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝ|Α
ΣΝΜΕΡΑ©Ο ΝΕΡΟΕΡΕΠΑΚΕΣ ΕΜ©ΤἙΣ
ΚΑ| Η ΜΑΧΗ Ρ0|)ΕΜ05 - 0|Ν|)Α|)ΑΝ05
αγωνία γω
 τις καῇηες
 'στην |σηανία
Το Παρασκήνιο ϊΠ8
«ηόρταε» των ΗΠΑ
και οι «τσαμηουκαδεε»
Τουρκία8 - Αλβανία8
Π ΣΕΑ. 32-33 Π ΣΕΑ. 22-23
εντεκα κονιντονιελ ΝΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ Ματσε κνρλΝλκιιΣ
Η Ο|κΟΝΟΜ|Λ ΧΡΕ|ΛΖΕΤΛ| ΜΜΜ ΜΕΤΡΑ ΒΑ _ Η ΝΕΛ [ΕΝΑ ΟΛ ΒΑΛΕ' ΟΡΕΝΟ Ρ
› -ΟΥΡ|ΣΜΟ ΤΖ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ "ΜΜΜ" ΠΟΝΟΥ" ΣΕΠ" · ' ΣΤΟ ΛΛ|Κ|ΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ ' . _ ΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0|κ0Ν0Μ|Α ΑΡΘΡΟ Π ΣΕΑ. 43 “ ΠΠ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΑ. Ι9 Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα