Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΘΡΟ
7 4' > · ^· _ ' _. ·
. 88 · - κ . .. > ·
Μ νννννν.8χιορΙυ5.οτ ΤΜΕ|σ
 Η Η Η αν ω¦
κι οι οι· |
. ο ο'. ο Η Εφιοῆοκἡ ο μοχῆουοο. κρουουν
Ϊ"' Μ Ο Μ ων κώδωνο που κινδύνου οι
Στο στοκοοτρο ιι <ιοιρο1ογοε Ζωή» Η ΟΙΚΟνΟμΟῇύγ0ι Μ 2
ιΜΜωω 
ΜΜΜ Μι· · _ _ _ _ 4 .
· στημενο ·, του ο -›
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α . ο , ω . · ο “'“ “ 
Μ Ἡ :  Ξ ΤΜ: Οι οριθμοί δείχνουν ω μέγεθοε
Μ : ΠΝ Μ ΠΕ ΠΜ ϊ Με... κοοοοοοοφοε ΕΛΠΕ.: Δοκιυο28ι νέο
›Δ~ΕκΙΜΦ"<Θε . . ΠΜΣ μ8ΦΧέ5 80 Μ5ωΜ ΒΜμ'κο μα' Κ “ ' ΗΗΕἘἑΗἑἘ:ρ:ἔοιωνίΖοποι οομο=κή ι
Π¦ωε¦8 νο 600 οι ουμφωνίο με ωυο ΠΜ ' Ε.Ε.¦ ΕΚΤ κοι “4-5  Ξ @080 ω @ΠΜ ΜΗΝ* γψΠῇό
Μωἶ|#" › οο γ|ο το οΒΜθ ΜΡ σε ἔ" 37 · μω|ομο κο' Προοδοκίο γ|ο νέο ΜΕΝ Μ°.7
”ΞΕΝΟΣ ΟΡ'ΣΤ|ΚΔ Το (ΜΕΧΡΗ Η ΜΕΡ||(Η ΣΥΜΦΩΝ|Α¦ Ο Μ. ΤΣ||'|ΡΜ ΚΔ' Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ!
οι '(0|(|(|ΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. Το ΧΡΕ0Σ ΚΔ' Η ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΛΝΩΝ ΚΔ' ΜΥ ΔΝΤ!
43 ΚΜ... ΣΗΜΕΡΑ
οΠΜω Τἑῆοιωοον το Μισο. οι μιιῆοφοε¦ οι οοέιφοε¦ «
ο· ΜΒ οι ΜΜ¦ οι οροοιΒκνιοιιοι κοι οι ι8Πιιψιοο
οδοιοο
Π 0 ΜΜΜ Μισο ονομὲνοιοι οπο
μινοοκοιοιιιο, οπου ιιοΠοιοι κοι νέοι  Πρ08 [Β 8ῆῆΠν||(έ3 φήΠΒΖΒΒ
· Στο Ποοο ενο γΠυιωοον οΠ' Ιο κοιιοειιο ιο εν£χοοο Που εκδίδουν το Πιοιωιικο ιδουμοΙο
ιιοίκιοο 8ο κονιοοοκτοιιιιΒοον γιο το
τοῆοοιπικέ8 ΜΜΜ ΕΜ·
'Π Π:Πο:ιΜν . . _ . _ “ . Μ
· «Χοοιουκι>> οΠο Μωαβ. Π οΠοιο ΠροειδοΠοιΠοε γιο ενδεχοο£νο εῆ£γκο οΙΠν κινΠοΠ κεοοΠοιων
Μ ΕΒΔοινιΛΔΔΣ
η >Ριμ<',ι馦 ἴΜΡ
μμ _. ι ι κ
,ιωο¦
ΣΕΛ. "ΓΠ
Ν ΡΜ ΚΔ' ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ Γ. ΜΝΉΜΗ
Ο Ποσο κοκό ἑκονε στην κυβέρνηση, οῆῆο
κυριω5 οπο χωρο η υτιερὲκθεοη στο ΜΜΕ,
κοθὡ5 κοι οι κονι:ρεε Βου με κορυιοοιου5
ΕυρωΠοιου5 Πορογονο85...
ΕΤΜ ο Μέχρι κοι τον Τ2οιμ5 Μοονο μιμοθοκο,
Προτόοε¦5 ηχογροφὡνΕο5 μυστικο οου5 ομοῆογου5 Βου
υΠερβοτικέ5 κοι στο Ε0Ρ09ΓΟυρ
@Με Μ ιι
Π ΔΒΔ κοι ΜΜΜ οο Μικτή
γοοιιιιῆ γιο οι ουγκὡν8οοιι
ΜΜΜ Ϊ Η· *Δ Η' . ο ἔΜΠΜ
Ξ Ε ῇ · “ η Βυ·ιι·ι··· 
- ___ οιβ οβο8
. (Ισά ωἈνοιξΜκοι
ι -- φειο γ ,
 Μ ¦ ΜΑ απο 7
Γιο κοΘε ΛΕΦΙσυΠσρΧ0υν Χι«σωω3" '~ , ι
χρημοτιΟτηριοκη κινηση.  
ἔμνἑι|στΖυθειἘε το ἶἴἀνωΜὁἐ3ῶα η ο _ ι ΠΠ  · 0ργ6νὡεὅ£ἑχω [ο 
ε ι σ ς χερι. ο.εισὲπρα ο Ι η ι ' ,. ' · ο! Ρ
οικωοΠΜωπο %Ρἔἔ° ο! ύ ω ονοιιο ειιῳνιιμο3ῳ_~ ΕΜ
@ι δυοδποοπροσιε$ π0υλῇθ”κ" ὶ° _ 
ἶ - απὐτ0υ3$0Μεὑ|8 που ἔΨ“ἔἔΒνω ΜΜΜ Μ Μ Η Ι
νννννν. Θ υ ι Ο ΧΧ . οι οκολοῦθπσονμε380Μ.Ε 0ιΑσιάΙ80ιωῦιεροι 6 ο ω" Μ 'Ξ 
Ξ Να ΜΜΜΜ πεΜΙ8ιωνοῖκων6πμοΜωῶν Με Ψ πρ" Η" Σ __ κ·