Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Πέφτειιι αυλαία σε ισπανια. Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία Ν; ϊΜ^Μ° ΤΜΕΠ ΤΗ" "Μ""" Π
μ ¦ αΜεα
¦ · . των ααα
_ μ. . (ΜΜΟ Ψ αιοωυιι η ΜΜΜ·
.· :ι Φ α ανω στο σιιοταιο για.
?Α Η " έδωσε ιι πρωι με αν Παω και ονα “ “
Ο Ο ' 
ΜΒΜ αια φιναῆα! · 
Ι 32 «Με» κα Ι «απ» από αν Μιρκα χεωΜαα στην βαωαἰ αρότωα
. γατα
ΗΜεΡΗΣιΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ
Δυνατἐς εΠιῆογἑς με μεγαῆες αηαὁὸσεις για να αὐνοῆο των
Ια 'Η
γκοῆ και τον Πρωτο σκόρερ του αγωνα ΟῆυμΠιακου-Ξανθας
ᾶ ΠΑΡΑΣκΗΝιΜΗ εΦΗΜεριΔΑ
Μαιο 23 Μαιον 201 5 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2433 - τιΜΗ 1.2ο€
ΜΜΜΜαΜέοναονΜκΜΜωανΜ
«ΜΜΜ» ϊ
στον ΠΜ γ `
με αν ΕΠΟ   -> Ξ
και ταν ΚΕΔ :Ἡ  Ι
Ν ' -. ΐἑ^ἑἶβ: ¦ _
° Ν Ξ  β ζ· . ¦ἐ.ἶ
··. ` 4. '3: 43. 
Λ ἔ ·ζ.“·. . Ϊ
μ “3: 
Γ' "" .α ω! Η ¦· Η; 
ΛΒΠΠΒΗΚΕΗΒΕΜΛ η 
ἙῳΜἔ#' "Ι · _ὲ 
"=ἔτπἰωἔἶ'ἔα · Οι Μιας σκέψεις τον γνῶναι σαν Τούμπα για τον ΑΒανααόδιι ,3 
ΕΠΟ-ΜΜΜ ' Η,θἩθνμιο να· 89ΜΙΠ για Παραμονα και Ποιες ωμά??
. ΜΜἔ%Ἡω ειναι οι ιιροιιιια εσεις για να Παρα μετογροιρη ' 
Ι "ω ο
ΚΜΑ= «Ρένια» για τον Γκαζαριαν "Μ ΓΜΝ|ΝΛ=Όλα ανοικτα για τον Ντασια Η" Μ
"ΜΑΜΚΜ Στον «αέρα» ο Μωἑλε "Φ"= Αγωνία για αιν έκτακτα ΓΣ “αν Η Μ
ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΔ ΤΟΝ ΠΟΡΤΟΓΔΛΟ Ο ΤΕΛ|κΟΣ 
 -ἶ ά ά
 Τα ΜΜΜ Μακαμπι τα" καναιι
Ρ κηρωηω ¦ η.
Η τον "8 8' Π' “τα 
- Μα3ἑσκω. “
, , . , ¦ οι Μανος
ῖι ω κερδισει με ταν ΜΜΜ ται· κυπελλο" α τεχνικας του ΠΜμιιιααυ 5 για Μια