Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜοΝΑΔικεΣ τιι>οΣΦοΡΣ
τα· πωαιιιΣιιιια ΜακιιΜτιιτα οι·ιιιιιτ υιιιιιγγιιαιιιτ ““
Λαό το ετιἱοομο ορχείο του Οικουμενικού Ποτριορχεἱου ' “
` ___Μ___________ 7 ιι “8: > κ' κ Δ η Η. Με? '
ΜΜΜ ΜΒΜ: ι _ Η ο _. .μ Ξ τ Π ζ στην Πονορχοιη κοιτίδα 7
. ι....“.....“...“ γ ; Ρ .γ ο; _· ι Δ· “ του Εῆῆηνιομου ο
 ν τ . ΜΜΜ ε...
Η ἔτ.;“`.ἴο·γ ' .1 
ρ | Δ 3- ς
Τενι·τεμεν τομ. ο Η
ΐ*ἰ.£
'594 Ι790-7Μ0
79016400
Φι)ῆῆου 475 · Τιμῇ: 3,50 € Ο νννννν.ρ8ι·85Κῇηιο.9τ
Στον... αέρα
Πίστα - φωτα
με ΦοΜυγόῦεε
Γιατι 500 υποθέσω δεν
προκειται νο εΠεγΧθοὐν
Σελ. 16
Ρυθμισιτ-σοκ
ιθαγένεια σε
200.000 απανω
Τ. ΧΡ'Π0Δ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Υ ΠΟ «ΠΜ
«ΠΟΝΟ το ΝΟΜΟΣΧΕΔ|0·
Σελ. 20
Βα:ουν...
Σελ. 4·5. 59
γκι στεγαστικά 
"ΗΜ"ρέ"' π: Διτοῆυττι Προοτοοιο θο υγιορχει μονον γιο του5 μοκροχρονιο
γα Μαθε | ονεργου5 δονειοῆιιΠτε5¦ γιο οτομο με ειδικε5 ονογκε5
8ιαακΙοαυγεδριο» κοι γιο οσου5 ὁιτῆωνουν ειοοὁιτμο κοτω των 6.000 ευρω
Σελ. 10
ΜΜΟΜΜΗΜ“"Ν - Φρένο στο κυβερνιττικο σχεδιο οΓιο του5 ειςΠροοωΠου5
 τικ ΕυρωΠο”ι“κιτ5 Κεντρικιι5 ΤροΠεζο5
<<Ριιξιι με _·
του; μ 
εταιρου5“ 
. ο ' ·Σ ο κ Μ είναι «αδειαε»
Ο Ε ~ 'Ι :τι Ι Ι
του ι ι - ΜΜΜ “γωγω 
 ..   “ “τα αιτέσαερι5
 ··  Δ μεγαῇεε ·
ιδιωτικοποιήσει8
Ποιοι ψηφίΖουν
Σελ. 22-23
Ι Ι Η: Σ  Ρ! ;·Ϊ' 7 ἐκ τετ: 3-1' .η η η; η 3 Δ Μ  η' τ  
«Δωρο στον Τσιιιρα μ . Ο ο τι · ι τ ι  - ~· ' » ΟΧ| για τη
κανει0Σ0μ°ἔἶ“ :· γιο τη οιοἶἄἄθέῆουννο θέσουν εκτοε τη Φώφη Γεννημοτο ' 7 _  Σελ· 6η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα