Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΗΗλ Η) 23 λ|λΙ()Υ 2“|5 ΔΗ'. ΦΥλλ()Υ Η” ΤΙΜΗ: Ι.3=- Το ε|χ^Με ΑΠΟ γωΕ|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
γγ Μ “ .ΡΠΜ_ωΜ.·ω ' ΜΒΜ Ωω τον Βοορο. Το ονειρο της <<Μεγολης Αλβονιος>›
ο“εΑγΡ·ΖογΜ το ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ): - ποιοι ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝ0ΥΝ
«|σΧυροί» στα Ι Ι
κυκλώματα Ν
της αρηαγής  ' “ ο ε 
των αρχαίων
 · Η προσφατη
έ: υηοθεση με τον
“ή Χ ο ΦΠΑ θα τινάξει ξανα στον αέρα
και οι ερευνες
των αρχων
 τη μεσαία ελληνική οικογένεια
εκείνους που
λυμαίνονται τον
 ο ιΞΝΦιΑ κΑι οι Αλλοι Φοροι ηον ΕχονΝ «ΚΛΕ|ΔΩΣΕ|»
ς τ! ἔ“;..:ζ ....................................... .. Τ'    
ΜΗΚΗ ΜΒΝΕ! “Μ ηλειοτηριασμοὐς, την εισφορα
· αλληλεγγύης και το τέλος εηί
ΣΤΟ ελε°Β των τραηεζικών συναλλαγών
του θεου
Και το χειρότερο!
τα νησία 3 Δ
Ασφολιοτικο και
Σ έ εργασιακό θα
· το μπα της ¦
τουρισηκης περιοδου. ἔκ συμ"ὁη ρωσ09ν
χωρίς γίατρους, η ΤΟ «νεο μνημονιο>>
συγκοινωνίες και είδη χ › Σελ. 26
βασικής αναγκης ί
θα περάσουν τα νέα μέτρα;
20 αντάρτες σηκώνουν κόκκινο
ΔΡΟΜΟΛΟΓΟγΝΤΑ| ΠολιτικΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ'Σ!
Μας γύρισε
Ι . ι γ ¦ ._γ __ . Η.
  · Ολο το τιοοοοκτινιο των ζυμωοεων στο εοωτεοικο τοο ΜΜΜ οΜ.ο κοι στο οΜο κοιωοτο
ο Ομηαμα
κιΝι-ιΣι-ι ΑΝΘΡΩΠ|ΑΣ › :εκ το
ΠΑΡΑΜΕΝΕίΑΚΛ9ΝΗΤ0Σ .  με; _, | Ι ,
Γιατί «χτύπησε» τρέμει «κύμα»   ε°ω°ε Ι ' η
και ηαλι _Μ°γωγών 7μελη οικογενεια   `
ο Γ'Μς "Μ " · ωΜωΜ Μιτωςι.ιω φρουρούς-Φιλιππινἐζεςι · Ηἑνκυος πρὸσφυνσ<.τσ Μο Παω Με 
και τα δυο ανήλικα αδέλφια της
· Σάλος με την αηοκσλυψή του
έ:ιι:;Ξι:°τ:ετ:::::: Το ΚΚΕ δεν θα έχει Πιο επιχειρήσεις!