Πρωτοσέλιδο Έθνος: Συναγερμός για τα "κόκκινα" Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΜΑῖον πιο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0080
ι.3οε
~1ΜιιἘ;!~!Μ|ι ΜΜΜ ΜΜΜ:καιωΜΜΜ: ΜΜΜ ΜΜΜΗΜ"~|“||||Η||Μ||ΞΜΗ·¦ΜΜΜιΜΗΝ|Η1ιΝΜΜΜΜΙ|||Ν “ιιιιι““ηι““ι ιιιι:ιηιιιιι·Μη“ι ΜΜΜ ιΜΜ||ιιιΜΜΜΜΜτωνΗ"και"Μειιιιιιι··|ΗΜΜΝτωνΜΙ!και!Μικομματι·ειωνιυηιιιιμενω 3 η Η τ η  τ
ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΩΝ 3445
Μετά την Παλμόρα
οτόχοε η Δομοοκόε
Στο ΦΩΣ τΑ '
ΜνΣτικΑ Αρχεια 6· Ρ ,3
τον ΜηιΝ ,, Ν
ΛΑΝΤΕΝ 33 Δ
ογΑΣιΓκτοΝ
Το ΡΒ' βρήκε τον δολοφόνο των ομογενών
Εκδόθηκε ένταλμα ούλληψη5 για
τον Ντόρον Ντίλον Γουίντ. 37
ι ο #'| . ω' β· '= Η
` οι Γ ?86) , υ.μ/·›““Ύ
Μ”Ἡ -Λ·Μὶ~ Ό(
ο κ Ξ π κ ^ΣΔ
7 ν 4.- ”Δ Μάο 0Ά· έ
ι _ἑ(- 4»  ο., “μ
7 Θ-ΜϋΜ Η ·
; . 'Μ|Λ:ὡ“ · (β
ι εεε. ει εκ· “
. ώ'. ΥΜ~
. .2 .¦(..· “ΤΑ
ΣκιΑθοΣ
Το όγνωοτο χειρόγραφο του Παπαδιαμάντη
Πολύτιμο κειμόλια επιστρέφουν
στο νησί του. 39
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο κοιΝΩΝικΩΝ ΑΣΦΑΛ|ΣΕΩΝ ΠΑ Τ|Σ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τα «κόκκινα» Ταμεία
Ε αναζήτηση ρευοτου για να ανταΠοκριθουν ο·ιι8 υποχρεώσει8  ΑναζΠΤούν 3 δισ. μέχρι -[ο τέλο8 ῖου
του8 βρίσκονται τα Ταμεία. Η μαυρη τρόμο οτουε φορέα κυρι-  , . ,
αε ασφαλισηε υηολογΚεται φέιοε στα 2 δισ. ευρώ. Ανόγκε8 900  εῖου8 για να καλυψουΥ το Κενο Ι
σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και Ταμεια Δημόσιου
εκατ. έχουν επικουρικό, μετοχικό και ταμεία Πρόνοια. Β. 3!
η,μ;ηηω ¦μ 1 1μ
ΜΝΗΜΗ 'Μ ἑίΞτ'ὶ`Μ'Μ 'Ι ΜΝ" Ἡ Ι! Η 'ΜΝΉΜΗ Η Η' ΜΜΜιιιιιιιιΗιΜΜ Η Η ΜΝΗΜΗ" ||~||”"||!ἩΜῖΝ Η Ἡ :ΜΝ Η!! Ἡ Η Μ¦|¦!Η||||`¦|"|ι||||"ΜΝἱ !Ξ ἴΞ πιο: ' 'Λ '. "Ν'“·'ἴ1"
83 ” `·  :Φ
 ΣΓΙ@Ρ£ΣιιΕκιτκΕι-ΜΜΜτη  . 
ΠοιΞΠτηΡι8Μ :ι
Πι Μαν: ·
Πρόε έκτακτο
Ευτοοτουρ του
Αν. Πνευματοε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 4·9
θετικό τα μηνυματα
από την τριμερό ουνόντηοη. «Αγκόθι» η
τελική σταση του ΔΝΤ
χ Η ι
ΜΝ" έ ` “ η: ι: ΜΝΗΜΗ Η Ξ! ιιἩἱ·ΜΜΝ [Π 'Ἡ ΜΝΗΜΗ Μ Ξ! ΜΜΜ Η) Η "` Ι των 1:' 'ι τι ]' νι Σ ι 2" 'Μ
ΑΒ, Ν “ο κ "
Ι; των κνΡιΑκι-ι Με τοΜ
, / Ι ¦ , ε·κνκΛοε
. - , /# (/ ιΜω
› _ κ ὅ / ¦ Οογὡνα5 ..
/“-`““1/° των αρχηγών ”