Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τρία ηχηρά μηνύματαRecognized text:
*Λιν-Μ   Σ ΙΑ ννννννιιιιειι3ιααι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ί)Ι|(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20033 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
Ο ΥΠ0ΥΡ"0Σ ΠΑΡΑΔΕΧ0Η|(Ε ΣΤ0ΥΣ ΝΥΤ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε|'|ΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
θύελλα στην κυΒέρνηση από πε δηλώσει5 Βαρουφακη
«Είμαι τρομοκρατημένοε και εμΒρόντητ05 με την ελληνικη οικονομία»
Αντιπαροχή προκάλεσε η ωνεντευξη του οικονομία και τις επιπτώσεις. εξαιτίας της αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη στο σκοπούσε τη θυελλώδη συνεδρίαση του
Ε ΒαρουΦάκη και οι δηλώσεις του γιατην πολύμηνης διαπραγμάτευσης. Ωστοσο. Νανα Υστκ Ἡιηεε Μεαετίηε ότι μαγνητο- Ευτοαι·ουρ στη Ρίνα > σελ. 33
Στοιχεία Μαρτίου Ανοικτά όλα τα μέτωπα στο Βιμ55ε|5 (Μαρ παραδέχεται η κυβέρνηση
Πτώση 2,9% ί | ί
 τΖίρο ως Τρια ιιΧηρα μηνυματα
βιομηχανίας
Προειδοποίηση Ντρογκι Εκθεση Μοοαγ'ε Πιέσειε στην Αθηνα
Ο Παρα την αβεβαιότητα οι εξανωνε|ς ' | ' ' | ' | |
εννοω αισιόδοξοι να το 2015 Μολι5 ΖΟΟ εκατ. Πιθανοι ακομη Δεν αποκλειει
ο :ΧΑ 2 · Ι ρ | | |
ω:κ::%ΐ:ΞἩΞἩ$ἩἩ αυξηοε η ΕΚΤ και οι ελεγχοι στην τη χρεοκοπιο
παρουσίασε οριακή άνοδο Ιβ% > σελ. 7 Ι | | |
τη ρευστοτητα κινηση κεφαλαιων ο Β. Σοιμπλε
, ς ο ΑπεΦεύχθη, προς ὅ ο Υποβάθμιση · ί . ο ΣανέντεαξηΣε εξι τραπεζες τα παρόν τα «καύ- =-_ των ελληνι- ι_ Θ` ' Φωτιά
Π όστ1 (1 5 6 61σ ρεμα» στα ενέχα-   = κών τραπεζών η γ _ 096 Ο «Δεν μπορώ
ρ μ | ι · ρα των τραπεζών =¦ ν¦ = Ο Εκρσές - ' - να ενναηθώ ότι
γ1α «Πα1Χν161α» Ο Στα 80,2 δια. ¦ = ¦ ¦ καταθέσεων η Πλαδα δεν
, ο δανεισμός Τ_· 30 δισ. εαρω θα χρεοκαπημε τα  μέσω ταα ΕΜ Ψ τα πενταμην0 σει» › σελ. 3. 5
Ο όΡΜοι·αεα¦ σίτίαι·0αρ, Μπι( οΐΑηιε- Ι | Ι | Ι ο
οσο αεε, Με και Βεια|εν5>σελ. ο Ραντεβου Αλ Τσιπρα με Αγκ. Μέρκελ και Φρ. Ολαντ στη Ριγα ΣΕ ΕΥΡΩ Το 957 ώ
Σπναντη| σει κο υφή Στα312'7δ'ῦ°
ΙΙζαμπέλ Ρ ρ Ρ το ΧρεΟς στο
ΜΜΜ για πολιτικη συμφωνια θα ΜΜΜ
` Η εμβλἘιατικι! σηγγραφἑαε της Ο Μόλις 796,5 εκατ. ήταν τα
. ατινικι έ . Η: 'Κ' ζ. ενα; `(ι)"Τ(1ν0ζ _ 4 σε ε _
μυθος ἔκ πΞι·ι'ἐοσ=παα ).ονοτεχνίαἑ ή Λ ζ έ ~_ Ϊ 
ΚΑΘΕ 1 ή" | Ο Το α' τριμηνσ του 2015
ΣΑ ΒΒΑΪΟ ΜἙ:ἔΦλησε χρέος
ι σας σ., περισΔΩΡΕΑΝ ψ ρ°ζσντας τις συνολικές
λ ΙΕ ΤΗΝ της οφειλές στα μενω.
η . ¦  έναντι 324,13 δισ. που
ηταν στα τέλος ται 2014
Ο Η μεγαλύτερη ΗΜ,
Μήλα από την επιστροφη
φωτών Μα κατειᾶε τα
Ταμεία χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
Ο Τα ομόλογα Μ Μαν ιδιώΤΟ Σἀββαῖο το τρίτο ΜΜΟ Ο Αγώνας σε διπλό μέτωπα μια την καβέρνηση. Να εξασΦαλίσει τη στήριξη 'ες "Μ' ω 6378 δ”°
Η πύλη των θηρίων των Εφαπιαἰων και να κόψει τις αντιρρησες στα εσωτερικό ταα ΣΥΡΙΖΑ Ο Μ:::έ%Τ:εἩἶ%
._ ι Ελ? μυθ"ῦΪὸΡΨΨ `ἴΨ]'Ϊ"ἔφἡ"Π; Καθορισπκήγιατηνεπόμενπ σημερινη ημέρα. Ο πρωθυ- απὁτπνΑγκ. Μέρκελκαιτον δια στα τέλος Μαρτιρα¦
το Πε'”βσ“ω Μ” του: “ρ^“ωυῖ “ωωσμουῖ ημέρα των διαπραγματεύσε- πουρνὁς θα επιχειρήσει να Φρ. ΟλαντστηΣὐνοδο Κορυ- Μπι 14,5 δισ. στο τέλος
ων αναμένεται να είναι η αποσπάσει πολιτικη στήριξη φης σαι Ρίγα> σελ. 4 τομ 2014> σελ. 6