Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μισθολόγιο νέου τύπου στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
2' ΜΑΪΟΥ 20"·
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0079
|.30€
€θΝΟΣ
..Τηλ
Σοκ με. Δ
ΔΗΜ0Σ|0 · ΔΕΚΟ · ΤΡΑΠΕΖΕΣ
»44-45
Τ' ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ θΕΣΕ| ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ το 20%
Σταδιακή περικοπή τη8 προσωπική8 διαφορα8 · Ειδικό καθεστώ8 για όλεε τι8
οικονομικἑ8 υπηρεσίεε · Ανοίγει η ψαλίδα νεοεισερΧομένων και διευθυντών
ΜΠΟΜΠ"
νέου τύπου στο Δημόσιο
505 ΠΑ ΤΑ ΑΡΧΑ|Α
οι Τζ|χανΤ |σΤέ 8 ΤΟΥΣ ΑΞ0ΝΞ τούνεσυ μισθολογίούτων δημοσίων υπαλληλων, ρικοπη τη8 προσωτπκη8 διαφορα8 που λαμβανουν 66.000 δημο, που αναμενεται νατεθεί σε ισχύ αποτο 2016, επεξεργαζεται η κύ- σιοι ύπαλληλ0ι και καταργηση των μη μισθολογικὡν παροχών
καΤε λα βαν βερνηση. Το νεο σχεδιο προβλέπει, μεταξύ αλλων, σταδιακη πε- που αποδίδονται σε ειδικέ8 κατηγορίε8 εργαζομένων. Η Μ
Την  ρα ιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Ανησυχία στη Δύση για την
επέλαση του Με. τ :20. 29
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ 7346
Η προκήρυξη για τι5
Σχολε5 Αστυνομια5
ΑΠΑ|ΤΗΤ|ΚΑ ΤΑ θΕΜΑΤΑ ΣΕ
Β|0ΛΟΓ|Α κΑι ΜΑΘΗΜΑτικΑ
Η ν “ 'ϊ  Ε / |
ού.-  // _ Δ
ι Ε|ΨΑ ΟΥ
Τα θερμό επεισόδια και οι λειττέ5 ιοορροΓιίε5
ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣ|ΠΡΑ
ΝΕΟ ΣΕΝΑΡ|0 ΠΑ
Με ΗΕΡκΕΛ κΑι ΟΛΑΝΤ ΦΠΑ 23% _ "Μ, _ 7%
Η Ι Απόψε. στο περιθώριο Με
Συνόδου Κορυφή5. θα γίνουν οι
 συναντήσει5 του Αλ.
Τσίπρα με Μέρκελ
και0λαντ. 1;6-7 ·
στη Ρίγα