Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡοΥ
(1974-1997)
. Ϊ _ζ
_ Ο Κ ΟΣ Μ ΟΣ , ί
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.10' - Δύσις 8.34'
Σελήνη 5 ήμερών
Βασιλίσκου μάρτυρας. Δημητρίου καί Παύλου νεομαρτ.
Με; έπεβλή θη
«τεχνικό» κρατος
τού Α. Π Δημόπουλου
Είναι, λίγο ή πολύ, γνωστό το αφήγημα πού επέτρεψε
στόν ΑυτοΠἰο $εΙεΖετ, να έγκαθιδρύσει στήν Πορτογαλία
τό μακροβιότερο δικτατορικό καθεστώς τού 2000 αἰώνα. Καθώς ή χώρα παρέπαιε έντός τής σοβαρότερης οἱκονομικής
κρίσης τής ἱστορίας της, οἱ όπαδοί του παρουσίασαν τόν θεΙειΖει ως τόν σίκονομολόγο-καθηγητή, πού διέθετε τήν τεχνογνωσία, να βγαλει τήν χώρα από τήν κρίση."Ετσι, γεννήθηκε μια αμιγής <<τεχνο-δικτατορία»."Ενα <<τεχνικό» κρατος.
'Εδώ, ή κύρια μέθοδος τής έπιβολής δέν ήταν τα όπλα, αλλα
οἱ τεχνικές συνταγές ενός οίκονομολόγου-αλχημιστή. Στήν
πολιτική σκέψη ὁ όρος <<σαλαζαρισμός» παραπέμπει,
ακριβώς, σέ αύτό."Ενα καθεστώς, πού έπικαλείται τό οίκονομικό δέον, για να έπιβαλει πραγματα, πού, σέ μια δημοκρατία, δέν μπορούν, εύκολα, να γίνουν αποδεκτό.
Τώρα, μέχρι πρότινος, στήν Δύση, ή ἰδεολογία τού <<τεχνικού κρατους» ήταν απούσα. Λογικό. Πρώτον, για λόγους
φιλοσοφικούς. Πολύ απλα, τό πραγμα θεωρείτο ασύμβατο
μέ τήν δημοκρατική μας κουλτούρα. Στίς συνθήκες διαχυσης τής πληροφορίας καί τής εύημερίας, πού έξασφαλίζει
ὁ καπιταλισμός, δέν υφίσταται πολιτικός χώρος, για <<πεφω
η τισμένες» δεσποτείες. Στήν Δύση, μπορούμε να κρίνουμε
2ί-Ο5-2Οί5
μόνοι μας πότε ή οίκονομία πηγαίνει καλα καί πότε ή ζωή
μας πηγαίνει καλα καί μέ βαση την κρίση μας αύτή, να παρου με τίς πολιτικές μας αποφασεις. Αφ' ἑτέρου για λόγους
πρακτικούς. 'Εντός τής εύημερούσας Δύσης ή έκαστοτε
προτεινόμενη οίκονομική πολιτική δέν είχε, παραδοσιακό,
τελεσιγραφικό χαρακτήρα “δέν ήταν σύμβαση προσχωρήσεως. ,Εντός τού πλαισίου τής μεταπολεμικής δυτικής
εύημερίας, ό πολίτης έκκινούσε από μια γενική παραδοχή,
ότι ή οίκονομική πολιτική έχει σκοπό να ύποβοηθήσει τήν
εύη μερία του, όχι να τήν ανταγωνιστεί. Τό ίδεολόγη μα τού
<<τεχνικού κρατους» ήταν απλώς περιττό.
Μέ τήν έννοια αύτή, μέχρι πρότινος, στήν Δύση, οί <<σαλαζαρικού» τύπου λογικές ήταν μόνο για έξαγωγή."Ετσι ή
λογική τού <<τεχνικού» κρατους καί τής δήθεν <<πεφωτισμένης» οίκονομικής πολιτικής, πού χρήζει έπιβολής, αν καί
απούσα στήν έσωτερική πολιτική διαδικασία τής Δύσης, κατεύθυνε, παντως, σχεδόν έπίση μα τό τυοαυε ορετειιαί
διεθνών οίκονομικών θεσμών διαχείρισης κρίσεων, όπως τό
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. *Ηταν μία λογική ανομολόγητα
αποδεκτή για δικτατορίες καί για λαούς, πού τούς θεωρούσαμε <<έξωτικούς»."Οπως έχω καί αλλες φορές πεί, ὁ πλέον
ύποδειγματικός έκτελεστής τών οίκονομικών συνταγών τού
ΔΝΤ.ύπήρξε ὁ κομμουνιστής δικτατορας Νίοοίεε θειιεεεου.
Φυσικα. το <<τεχνικό» κρατος είναι ασύμβατο μέ τίς δυτικές
δημοκρατίες. Θέλει (Ξευεεεου. Θέλει Μπες
"Η τουλαχιστον, έτσι νομίζαμε. Γιατί, ατυχώς, ή οίκονομική
κρίση στήν Εύρώπη εἰσήγε από τήν πίσω πόρτα καί στό πεδίο
τής εύρωπαίκής πλέον πολιτικής τό <<τεχνικό κρατος» καί τήν
ίδεολογία του. 'Εαν δέν τό έχετε παρατηρήσει, διαβιού με
, έντός ένας τέτοιου αφηγήματος ήδη εδώ καί χρόνια. Βρισκόμαστε, μας λένε, έντός μιας απίστευτα περίπλοκης καί δυσχερούς να αντιμετωπιστεί, οίκονομικής κατασταοης. Είναι ένα
είδος ίσορροπίας τού τρόμου. Είναι μια <<δύσκολη» κατασταση, πού απαιτεί αναλόγως τεχνικα <<δύσκολες» λύσεις. Δέν
είναι ή στιγμή ούτε για λαϊκισμό, ούτε για αναζήτηση τής χαμένης εύημερίας. Είναι ή στιγμή τής πειθαρχίας στήν αύθεντία
τής <<μόνης» λύσης. Είναι ή στιγμή τής αλήθειας.”ίσως, να χρειαζόμαστε λιγότερους πολιτικούς καί πολιτικές απόψεις. Μια
κυβέρνηση τεχνοκρατών μαλλον;" Ενας καθηγητής τών οίκονομικών μέ <<αντίληψη τής καταστασης», γνώσεις μαθηματικών καί πιστοποιητικό εύρω-νομιμοφροσύνης; Γιατί όχι;
'Υπαρχει όμως ένα προφανές πρόβλημα μέ αύτήν τήν λογική. το πρόβλημα είναι ότι, τελικα, τό <<τεχνικό» κρατος κρίνεται έκ τού αποτελέσματος. Προφανώς -τί είδους <<τεχνικό»
μπορεί να είναι, αν δέν παραγει αποτελέσματα; Καί αύτό
είναι, ακριβώς, τό πρόβλημα τών ύποτιθέμενων <<τεχνοκρατικών» λύσεων στήν Εύρώπη τού σήμερα. Τό πρόβλημα είναι
ότι οἱ λύσεις δέν παραγουν αποτελέσματα. Ἡ περίτπωση τής
'Ελλαδας είναι χαρακτηριστική. Για όσους δέν τό έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει, ή χώρα έχει ήδη είσέλθει στόν έβδομο
χρόνο κρίσης, χωρίς ορατή ακόμα διέξοδο. 'Ειπα χρόνια ύποτιθέμενων μακροοικονομικών <<λύσεων>> καί όλα έχουν γίνει,
σέ ατομικό επίπεδο, χειρότερα.
Αναζητούμε, μας λένε, λύση στο έπείγον πρόβλημα ρευστότητας. "Ομως ή λύση πού προτείνεται είναι ή ίδια συνταγή πού μας έφερε ώς εδώ. Νέα δανεια. Νέα καταιγίδα φόρων. Νέες προσβολές περιουσιακών δικαιωματων. Συνεχιζόμενη είσπρακτική τρομοκρατία. Συνεχιζόμενη καταρρακωση
τού κρατους δικαίου. Συνεχιζόμενη περιφρόνηση τών δικαστικών αποφασεων. Απηνής δίωξη τών <<έχόντων». Διαλυση
τής μεσαίας ταξης. Προλεταριοποίηοη τού πληθυσμού. Νέα
μείωση τής ζήτησης. Νέα αύξηση τού χρέους. Νέα αύξηση
τής ανεργίας. Τελικα, ή χώρα αρχίζει να μοιαζει, ὁλοένα πιό
καθαρα, μέ έναν "νδό ωτουο1ουιε, πού για να έξασφαλίσει τό
ψωμί μερικών ἡμερών, είναι έτοιμος να έκποιήσει ένα ακόμα
ζωτικό όργανο του. Τί θα έχει, αραγε, τώρα σειρα; Καί πόσο
ακόμα θα μπορεί να συνεχιστεί αύτό; Δέκα χρόνια; Δεκαπέντε; Είκοσι; Μέ πόσα ακόμα προσχήματα; Καί με τί αποτελέσματα; Τί είδους <<τεχνικό» κρατος είναι αύτό; Αύτό τό κρατος δέν είναι <<τεχνικό». Είναι μαλλον ατεχνο. ..
"Η μαλλον όχι. Δέν είναι ατεχνο -απλώς ζούμε στήν Δύση για πρώτη φορα τήν έμπειρία μιας αλλαγής τού αποδέκτη τής ώφέλειας τής πολιτικής. Θεωρούσαμε δεδομένο,
ότι στήν Δύση αποδέκτης τής ώφέλειας τής πολιτικής είμα- ι
οτε έμείς οἱ ίδιοι. Θεωρούσαμε τήν Δύση έξ όρισμού ατομοκεντρική. 'Υπήρξαν όμως τήν τελευταία είκοσαετία γεγονότα, πού έβαλαν βασεις για μια μεταστροφή σέ μια πλέον κολλεκτιβιστική-σοσιαλιστική κατεύθυνση. 'Η παγκοσμιοποίηση καί ή αναγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στήν Ασία. Οἱ τεχνικές απαιτήσεις τής ΟΝΕ. Οί
αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, πού έθεσαν έν αμφιβοΜε τήν βιωσιμότητα τού μοντέλου τού <<κοινωνικού» κρατους. Ἡ ίδεολογική ένοχή απέναντι στόν καπιταλισμό καί ή
αρνηση να δεχθούμε ότι τό κόστος τής μεγαλύτερης
εύημερίας μπορεί να είναι ή μεγαλύτερη ανισότητα.
Τελικα, έντός αύτού τού πλαισίου καί τών απαιτήσεών
του, ή πολιτική καί ὁ στόχος της απλώς αλλαξε. Τό <<τεχνικό» κρατος δέν είναι τίποτε αλλο από τήν ίδεολογικοπσίηση τής απαίτησης, να περιορίσουμε τίς απαιτήσεις μας.
Από τήν απαντηση πού θα δώσουμε, θα εξαρτηθεί έαν ή
Δύση θα παραμείνει ὁ ζωτικός χώρος ένας ατομοκεντρικού
αφηγή ματος ή τό λίκνο μιας νέας <<μεγαλης» πολιτικής, για
τίς αναγκες τίς όποίας θα καθισταμεθα, μέ τήν παροδο τού
χρόνου, όλο καί περισσότερο αναλώσιμοι.
Ύ Πώς αύτοπα
Ό κ. Αλέξης Τσίπρας διέπραξε ένα τεραστιο πολιτικό λαθος, τό ὁποῖο έχουν πλέον αρχίσει να διαπιστώνουν ακόμη καί όσοι τόν έψήφισαν. Βιασθηκε να έλθει
στήν ἐξουσία. Προεκαλεσε τήν διάλυση τής προηγουμένης Βουλής στό μέσον τής τετραετίας καί ὁδήγησε
τόν τόπο στίς πρόωρες έκλογές τής 25ης °Ιανουαρίου.
' Ἐνώ, όπως προκύπτει σήμερα, ήταν τελείως ανέτοιμος
να Μωρό τήν διακυβέρνηση τής χώρας καί να έκπληρώσει τίς προεκλογικές του ὁποσχέσεις. Στήν πραγματικότητα ὁ κ. Τσίπρας αύτοπαγιδεύθηκε.
Τό λαθος τού Α. Τσίπρα
Ό λόγος για τόν ὁποία ρωταω ὁ κ. Τσίπρας είναι προφανής. Φοβήθηκε ότι σέ περίπτωση πού αφηνε τόν κ. Σαμαρα να ὁλοκληρώσει τήν θητεία του, ὁ ώιος ένδεχομένως
να μήν έξελέγετο.Ἀν είχε πετύχει ή Κυβέρνησις Σαμαρα
τούς στόχους της καί ή οίκονομία έπανήρχετο σέ σταθερή
αναπτυξιακή τροχια, ίσως οἱ Ψηφοφόροι να τήν έπεβραβευαν στίς έκλογές πού θα έπρεπε κανονικα να γίνουν τό καλοκαίρι τού 2016. Καί πρό τού φόβου αύτού, ὁ πρόεδρος τού
Σύριζα έπέλεξε να χρησιμοποιήσει τήν προεδρική έκλογή,
να δηλώσει ότι τό κόμμα του δέν θα όπεριμήφιξε καμμία ύποιμηφιότητα -ακόμα καί τόν ίδιο τόν Θεό!- καί να ὁδηγήσει
τόν τόπο στίς πρόωρες έκλογές, μέ τήν βεβαιότητα ότι σέ
αὐτή τήν χρονική στιγμή θα έπικρατούσε ανετα.
"Οταν μία Κυβέρνησις βρίσκεται στό μέσον τής θητείας της, συνήθως ύφίσταται τήν μεγαλύτερη πολιτική
φθορά. Πολύ περισσότερο όταν είναι ὁποχρεωμένη από
τούς δανειστές τής χώρας να λαβει έπώδυνα καί αντιλαϊκα μέτρα. Αύτή τήν συγκυρία λοιπόν, έσπευσε να έκμεταλλευθεῖ ὁ κ. Τσίπρας. Θεώρησε ότι τήν εύκαιρία πού
εἶχε τόν 'Ιανουαριο τού 2015, δύσκολα θα τήν έπανεύρι
.σκε στα μέσα τού 2016. Καί γι' αετό βιασθηκε. “Η λογι
κή ήταν να μή χασει αύτό πού εἶχε σίγουρο τώρα -τήν
από του στήν έξουσία- τό ὁποῖο ούδείς έγγυατο ότι θα
είχε διασφαλισμένο καί στό μέλλον. Στήν πολιτική ι
ύπαρχουν εστωμητοι παραγόντες πού μπορούν να ανα-7
τρέφουν τα πραγματα από τήν μια ήμέρα στήν αλλη.
Καί ὁ κ. Τσίπρας δέν ήθελε να τό διακινδυνεύσει.
"Ομως αύτό ήταν τελικα τό μεγαλο πολιτικό λαθος
του. Διότι παρα τούς τυχόν ασταθμητους παραγοντες,
είναι σχεδόν βέβαιο ότι ὁ Σύριξα θα έπικρατούσε όποτε
καί αν διενεργούντο οἱ έκλογές. Ακόμη καί αν, μέ τήν
ὁλοκλήρωση τής τετραετίας, ή Κυβέρνησις Σαμαρα
είχε πετύχει τα καλύτερα δυνατα αποτελέσματα για τήν
έλληνική οίκονσμία, τό έκλογικό σώμα δύσκολα θα τήν
έπανεξέλεγε. Διότι οἱ "Ελληνες παρασύρονται από τόν
λαϊκισμό. *Αλλωστε οί πολίτες είναι έκεῖνοι οἱ ὁποίοι
ανέδειξαν πρώτο τόν Σύριξα στίς περυσινές εύρωεκλο
.  ,Ἡ
γές, πού προεκαλεσαν τήν πολιτική αποσταθεροποίηση
τού κ. Σαμαρα, ώστε να διαπραξει σειρα λαθών τα ὁποῖα
ι έπέφεραν τελικα τήν πτώση του. Οἱ ίδιοι αὐτοί πολίτες
θα τόν κατεψήφιξαν καί τό 2016.
Μέ αλλα λόγια, αύτό πού ύποστη ρίξουμε είναι πώς αν
ὁ κ. Τσίπρας είχε τήν ύπομονή να περιμένει 1,5 χρόνο μέχρι να λήξει κανονικα ή θητεία τής Κυβερνήσεως Σαμοιρα, τό πιθανώτερο είναι ότι παλι θα έξελέγετο Πρωθυπουργός, ίσως μαλιστα καί μέ πιό ανετη πλειοψηφία. Μέ
τήν διαφορα ότι θα παρελαμβανε τήν χώρα σέ πολύ καλύτερη κατασταση καί έτσι τό έργο του θα ήταν πολύ πιό
εύκολο. Ἡ Κυβέρνησις Σαμαρα θα είχε αφεθεί να κανει
τήν δύσκολη δουλεια καί ὁ πρόεδρος τού Σύριξα θα καρπούτο τα αποτελέσματα. 'Η οίκονομία θα είχε ανακαμψει,
τό μνημόνιο θα είχε τελειώσει, ή τρόίκα ή οἱ «θεσμοί» δέν
θα ύπήρχαν καί ὁ ίδιος θα μπορούσε να ασκήσει πολύ πιό
εύκολα τήν πολιτική πού θα έπιθυμούσε.
Ἐνώπιον διλήμματων
"Ολα αύτό τα πλεονεκτήματα ὁ κ. Τσίπρας τα απεμπόλησε, στήν σπουδή του να γίνει νωρίτερα Πρωθυπουργός.
Καί παραλληλα τίναξε.στόν αέρα καί τήν οίκονομία.
Αύτό είναι τό χειρότερο όλων. Προτού καλα-καλα αναλαβει τήν πρωθυπουργία, ὁ κ. Τσίπρας βρέθηκε πρό τραγικών διλη μματων πού λίγοι πρωθυπουργοί έχουν αντιμετωπίσει.°Ή να ένδώσει στίς πιέσεις τών δανειστών, να
συμβιβασθεῖ καί να ξεχασει τίς προεκλογικές του δεσμεύσεις, ή να ὁδηγήσει τήν χώρα σέ σταση πληρωμών
καί να συνδέσει τό όνομα του μέ τήν μεγαλύτερη οίκονομική -καί ίσως έθνική- καταστροφή τής μεταπολεμικής 'Ελλαδος. Καί όλα αύτα έπειδή δέν αφησε τόν κ.
Σαμαρα να ὁλοκλη ρώσει τό έργο του καί διέκοψε τήν
πρωθυπουργική θητεία του στήν μέση.
Βέβαια ὁ κ. Τσίπρας δέν είναι ὁ μόνος"Ελλην πολιτικός αρχηγός πού αύτοπαγιδεύθηκε. Πρίν από αὐτόν, είχε
πραξει` όπως τα ίδια ὁ Γ. Παπανδρέου καί περίπου το
ίδια ὁ Α. Σαμαρα. Συγκεκριμένα:
ο Τό 2009, μετα τήν νίκη τού ΠΑΣΟΚ στίς, εύρωεκλογές, ὁ τότε αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως
_Γ. Παπανδρέου αρχισε να απειλεί ότι θα έρριχνε τήν
Κυβέρνηση Καραμανλή κατα τήν προεδρική έκλσγή
στίς αρχές τού 2010. Τό αποτέλεσμα ήταν να αποσταθεροποιήσει πλήρως τόν τότε Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος
αδυνατσύσε να λαβει ὁποιοδήποτε μέτρο απαιτείτο για
τήν αντιμετώπιση τής διεθνούς οίκονομικής κρίσεως, ή
ὁποία είχε κτυπή>σει καί τήν πόρτα τής χώρας μας."Ετσι,
ὁ κ. Καραμανλής απεφασισε ὁ ίδιος να προσφύγει σέ
πρόωρες έκλογές τόν Όκτώβριο τού 2009, πρίν από τήν
γιδεύονται
οἱ“Ελληνες πολιτικοί
 ` :Ἡ βιασύνη να έλθουν στήνέξομσἰα `όόηγεί : ε  -_ ζ
προεδρική έκλσγή. 'Ο δέ Γ. Παπανδρέου, για να διασφαλίσει τήν από του στήν ἐξουσία, διεκήρυττε πρός καθε κατεύθυνση ότι «λεφτα ὁπαρχουν». Καί ή συνέχεια
είναι γνωστή. Τό ΠΑΣΟΚ έξελέγη πανηγυρικα -μέ ποσοστό 44%- αλλα μέσα σέ λίγους μήνες ή χώρα βρέθη- Ι
κε στα πρόθυρα τής πτωχεύσεως καί αναγκασθηκε να
τεθεῖ από τήν κηδεμονία τών δανειστών.
ο Τό 2011, μετα τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου σχηματίσθηκε ή Κυβέρνησις Παπαδή μου μέ
τρικομματική στήριξη. Καί ένώ εἶχε συμφωνηθεί ότι ή
Κυβέρνησις αύτή θα ήταν μεταβατικού χαρακτή ρος μέχρι
να έπιτευχθεί ή απομείωσις τού χρέους (Ρ8Ι), τα πραγματα έδειχναν ότι θα μπορούσε να ὁλοκληρώσει τήν τετραετία, ή ὁποία έξέπνεε τό φθινόπωρο τού 2013. Τότε όμως
βιασθηκε ὁ κ. Σαμαρα. Ἐπέμεινε να τηρηθούν οἱ αρχικές
συμφωνίες καί να διενεργηθούν οί έκλογές τήν ανοιξη
τού 2012."Ετσι, έγιναν οἱ έκλογές τής 6ης Μαίου καί ή χώρα παρ° ὁλίγο να χρεωκοπήσει. Διότι δέν κατέστη δυνατός ὁ σχη ματισμός Κυβερνήσεως καί έγιναν νέες έκλογές
τήν 17η °Ιουνίου. Ό κ. Σαμαρα ανεδείχθη Πρωθυπουργός,
αλλα μέ τήν στή ριξη τού ΠΑΣΟΚ καί, αρχικώς, τής
ΔΗΜΑΡ. Ἡ σπουδή του για πρόωρες έκλογές, πέραν
τού ότι έφερε τήν χώρα στό χείλος τού γκρεμού, δυσχέ
ρανε σοβαρα καί τό δικό του έργο. ῦΕνώ αν είχε στη ριχ
θεί μέχρι τέλους ή Κυβέρνησις Παπαδήμου, ίσως τα
πραγματα θα ήταν πιό εύκολα καί για τόν ίδιο.
Ἡ πρόωρη πτώσις
Ἡ «Έστω» έχει κατ° έπαναληιμιν γραψει ότι:
-Ό κύριος λόγος για τόν ὁποῖο έπεσε πρόωρα ὁ Γ. Παπανδρέου, είναι διότι ὁ δως έβίασε τήν ανοδό του στήν ἐξουσία
καί έρριξε πρόωρα τήν Κυβέρνηση Καραμανλή.Ἀν είχε αναμείνει μέχρι τό 2011 πού έληγε ή θητεία της, πιθανώτατα ὁ
ίδιος να εἶχε κυβερνήσει μία ή καί δύο τετραετίες.
-Ό κύριος λόγος για τόν ὁποῖο έπεσε πρόωρα καί ὁ
Α. Σαμαρα, είναι διότιέπέσπευσε τίς έκλογές τό 2012
καί κατέστησε τήν συγκρότη ση καί τό έργο τής Κυβερνήσεώς του πολύ δυσχερέστερο. °Ενώ αν είχε αφήσει
τα πραγματα να έξελιχθούν πως ίσως να είχε έξασφαλίσει μία πιό ανετη πρωθυπουργία.
Σήμερα, πέντε μήνες μετα τήν διαλυση τής προηγουμένης Βουλής καί σχεδόν τέσσερεις μήνες μετά τήν·διενέργεια τών πρσώρων έκλαγών,~ όλοι αντιλαμβανονται ότι
καί ὁ κ. Τσίπρας αύτοπαγιδεύθηκε κατα τόν ίδιο περίπου
τρόπο. Οί ανυπέρβλητες δυσκολίες πού αντιμετωπίζει καί
`ὁ κύκλος πού καλείται να τετραγωνίσει, όφείλονται στήν
βιασύνη του να ανέλθει στήν ἐξουσία. 'Η ὁποία, ίσως σηματοδοτήσει καί τό δικό του πολιτικό μέλλον.
Οἱ ἐμμσνές .
τού Μπίν Ααντεν Π Σάλο? δημΙο“ρ7ήθητ σε:
Κάννες όταν κάποιες κυρίες κα- _
πωπω ότι τίς σταμάτησαν ,
Τό μένος τού Μπίν Δαν
ί0 Βαρουφακης φέρεται
να κατέγραψε τό Ευτοἔιοιιρ
τεν έναντίον τών ΗΠΑ ήταν
βαθύτατο, όπως προκύπτει
από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα πού δημοσιοποιήθηκαν χθές καί τα ὁποία εύρέθησαν στό κρησφύγετό του.
'Ο ὴγέτης τής Αλ Καϊντα, πού
δολοφονήθηκε τόν Μαίο τού
20ί ί, ύποστήριζε σέ επιστολές του ότι οἰ δολοφονίες καί
οί επιθέσεις κατα Αμερικανών πολιτών καί αντιπροσώπων τους πρέπει να είναι
πρωταρχικός στόχος. Από τα
έγγραφα φαίνεται ότι ό Μπίν.
Λαντεν ανησυχούσε για τήν
ασφαλεια του καί ήθελε να
<<τιμήσει» τήν 10η έπέτειο
όταν έφθασαν στό περίφημο
«κόκκινο χαλί», λέγοντας τους
πως δέν μπορούν να βαδίσουν
έιτάνω σέ αύτό καί να παρακολουθήσουν τίς ταινίες διότι δέν
φορούν ψηλά τακούνια όπως σε
έπρεπε. Μία είχε αναπηρία καί
κάποιες οτάρς ήταν ήλικιωμένες
μέ αποτέλεσμα να γίνουν πολλά
έιπκριιικά σχόλια ένανιίον τών
ύπαιθύνων τού Φεστιβάλ, όπως
ότι ή άπαγόρευσις ήταν «πολύ
απογοητειπική» καί κακή από
πλευρᾶς δημοσίων σχέσεων καί
ίσότητος τών φύλων.
Π Στήν Βουλγαρία απάρχουν
τής Πης Σεπτεμβρίου μέ
<<θεαματικό τρόπο»...
- Καλημέρα. κατά.
- Καλημέρα Καθίστε παρω<αλώ.
- Πώς είπατε, γιατρέ;
- Είπα να καθίσετε.
- Μέ συγχωρείτε πού ρωταω. Με
ήθῶα να βεβαιωθώ ότι ακουσα καλα,
ἐπειδὴ ξέρεΤε ἔχω πρόβλημα μὲ Τήν
ακοή μου.
- Τό φανταζομαι, αλλιώς δέν θα
έρχόσαστε σέ ώτσρινολαρυγγσλόγο.
Ποιό ακριβώς είναι τό πρόβλημα σας;
Για πείτε μου πότε τό διαπιστώσατε
γιά πρώτη φορά;
- Για πρώτη φορα τό δισττίστωσα
τίς τελευταίες ήμέρες. Φαίνεται όμως ότι
τό είχα πρίν από αρκετούς μήνες, αλλα
δέν τό είχα παρει είδηση. Νόμιζα δηλαδή ότι είχα αριστη ως Τήν περασμαΙη
έβδομαδα όμως Μνε ή αποκάλυψη.
Φοβαμαι ότι ή περίπτωσή μου είναι
μᾶλλον σοβαρή αν όχι καί έπιΚίνδυνη.
έκατοντάδες αατομμυριοι7χοι!
Στόν ώτορινσλαρυγγολόγο
- Πῶς έγινε ή αποκάλυψη τῆς αναπηρίαε σας;
- Δέν τήν έκανα ἐγώ προσωπικα.
Τήν δαίλω σέ ύπουργούς καί σέ βουλευτές τού Σύριζα.
- Δέν ήξερα ότι έ(ω συναδέλφους
«ώριλα» στήν κυβέρνηση καί στή Βουλή.
- Δέν είναι συναδῶφοί σας, γιατρέ...
- Τότε πώς κανουν διαγνώσεις για
τήν ἀκσή σας;
- Τήν; διαγνωση τήν έ<ανα ἐγώ.
Αότοί μού ανοιξαν Το μαπα ή μαλλον Τα
αύτια μέ Τα στοιχεία πού μού έδωσαν.
, - Τί στοιχεία σας έδωσαν;
- Νά ἡ Θγήσω'Εγώ, τότε πού νόμιζα ότι δέν είχαν πρόβλημα Τα Με μου,
συγκεφιμένα πρίν από τίς έκλογές τού
°|ανουαρίσυ, είχα τήν ἐντύπωση ότι είχα
ακούσει τόν σημερινό μας πρωθυπουργό
καθώςκαίαριστααπόταστελέχητούΣύριζα να κάνουν δηλώσεις σύμφωνα μέ τίς
ὁποῖο τήν αέρα πω θά σχημἀτιζαν κνβέρνηση θα Μαν τό Μνημόνιο, ή ότι θά
τό διεΎραφαν μέ μια μονοκονδυλιά... μέ
παρω<ολονθεῖπ κατά μον;
- τα συνεχίστε, σας παρω<αλώ.
- Νόμιζα δέ, ότι είχα ακούσει να λένε
ότι έτσι καί γίνει κυβέρνηση ὁ Σύριζα, θα
παίζουμε έμείς τα νταούλια καί θά χοραίουν οίδανειστές μας...
λ - Η ΔωδέμΜποίαγΜσθηΜν
Μ πάπια .εφ σε πιο οι
. δηρόδρομο τι; Νέα 'Υόρκηα Ἡ
Ε|ΔΗΣΟΥ^ΕΣ ως αυτή σημαίνει ότι οί μουσι- Τεράστια αίσθηση προ4 κοί έχουν ένα Μπαρ «πό- καλεσε ή εἴδησις πού μετεΠΕΡΙΕΡΓΑ στο» από Το Με ΜΜΜ; δόθη από τούς Νέα Υοι1ς τι
·_-_τ_ παίζοω Τό ΜΜΜ Του; Μ Με, ότι ό ύπουργός Οίκονοκερδίζουν πιό πρός Τό ζήν από τά μικῶν¦ σύ,μΦωνα μέ δήλωσή
ΜΜΜ Τῶν Μ· του|που επικαλειται η εφηΑπίστευτο, αλλά αληθινό, έστω η; Μ; Μ ή ΜηΤροπο. μἔρίδΟ“ μαγνητοσκοπη σε
καί ότι ίσοπμία τού νομίσματος χω”, Ἀρχή Μέσων Μ©κῆΞ Με την συνεδριαση Το!! ΕΠΓ0·
η; χώρα Τοῦ Με: πρό: τό ταφορας” ή, πόλεως και οί ιιεοί- 8ί0ΠΡ,σΤΠν θα Της 4879·
> | . , , , νιας, αλλα δεν μπορει να τις
 ένα! Ιί% λέβα  Ι που 70 υποψηφΜ ω απο" δημοσιοποιήσει διότι δεευρό), φαΤόΜΜμ“ρΙ?  ΜοΜ καί Μ' σμεύεται από τούς κανόνες
βἶΙσοΜ ΜΗ] χΙλΙαδδ  μπα" δ'αΥω"ωηκω σέ Φ" τής έμπιστευτικότητος. Πρόθα|λέγαμε δηλαδή ότι οι. 25? ΜΜΜ ΚΜ ὅπ- κειται για τήν επίμαχη συνεΒ°"λ7αρ°ί Τά Μα “των οπο" Μ “πλαζ Μ καί μονωκῆΞ δρίαση, κατα τήν ὁποία ανεω" κατά Τό 20Ι4 ξε“ί"ίί')αίπί'ί Τό γιάκνούμΜσχέδια-- ^ὐΤό στι- φέρθη ότι ὁ κ. Γ. Βαρουφα20!4 τό ένα έπιαναν Με Με ότι οίΝεούροκἔοΙ όπλω- κης έδέχθη σφοδρή έπίθε0ύΠα0ἩΚά 7Ιά ένα μέ Τό από βάνουν πολύ ωραία μουσική πη- ση καί κατηγορίες από όριαναι. .. μισοε<οτομμυριούχοι! ΥαίμοΜ στις Μιας πως . σμένους ὁμολόγους του.
Χθές τό βραδυ ὁ κ. Βα
- Μή σταματότε, συνεχίστε παρακαλώ.
-'Ε, λοιπόν, όλα αύτό πού σας ανέφερα, δέν τα είχα ακούσει σωστα λόγω
τής κακής λειτουργίας τής ακοής μου.
- Από πού βγαλω αύτό Το συμπέρασμα;
- Τό είπαν καθαρα τόσοι όπουργοί
καί βουλευτές αύτό τίς ήμέρες. Ούδέποτε είπαν ότι είχαν πεί ότι θά σκίσουν τό
μνημόνιο καί όλα το αλλα σχετικα. Ξέ
ρετε ποιό είναι τό πρόβλη τα μου σήμερα; Να μού βρείτε αν δέν ακουγα καλα
πρίν από τίς έκλογές καί ακούω καλα
τώρα ή αν μού συμβαίνει τό αντίθετο.
Καί να μού γράψετε τό καταλληλο
φαρμακο για να γίνω καλά.
- Αυπαμαι, αγαπητέ μου. Δέν
μπορώ να σας δώσω φαρμακο. Τό ίδιο
πρόβλημα ακοής έχω καί ἐγώ;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
ρουφακης απήντησε σέ
αύτό μέ μία αμφίσημη δήλωση. <<ίΟ σεβασμός μου
στήν έμπιστευτικότητα τών
συνομιλιών μου μέ τούς
έταίρους μου, μέ τούς ὁμολόγους μου στούς θεσμούς
είναι παραδειγματικός. Καί
νομίζω ότι όλοι τόν έχουν
καταγραψει καί τόν κατανοούν». Προσέθεσε δέ ότι
«το ΜΜΕ έπιδόθηκαν σέ '
φρενίτιδα ψεματων καί συσκότισης», καί ότι <<φαίνεται πώς ύπήρξαν διαρροές
από μέσα πού δέν είχαν
καμμία σχέση μέ τήν πραγματικότητα». Διέψευ.σε δέ
κατηγορηματικό ότι τόν
ύβρισαν στήν Ρίγα.
Σημερινό θέματα τ
Οἱ αλλαγές
στόν ΦΠΑ
Τρείς προτασεις για τόν ΦΠΑ
παρουσίασε ή Κυβέρνησις
στήν τρόίκα. Πρός καταργηση
τό είδικό καθεστώς στα νησια
τού Αίγαίου.
Σελίς 2
Γ ιό χρεωκσπία
μιλα ὁ Σώύμπλε
Δέν αποκλείει τό ένδεχόμενο
μιας χρεωκοπίας ό Γερμανός
ύπσυργός Οἰκονομικών σέ συνέντευξη στήν ΨεΙΙ διτεει10ι1ιη81.
'Η παρομοίωσις τού Γιούνκερ.
Σελ 8
~ Νέα 'Οδηγία τής ΕΕ
κατα τού μαύρου χρήματος
Νέα αύστηρότερη εύρωπαίκή
'Οδηγία κατα τού ξεπλύματος
μαύρου χρήματος ένέκρινε
χθές τό Εύρωκοινοβούλιο.
ι ιι ιι 
θ τιποτε ΜΜΜ