Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Μπαστούνια" στα ΜαθηματικάRecognized text:
ΔιλπΡλι·πλτεντειτ
Ειδική αποστολή Τσίπρα
στη Ρίγα για πολιτική λύση
με # ὰ αελ.3
·00000·'00000000Ο"ΟΟΟΟΟΟ··ΟΟΟΟΟ·
ΗΜ... καυτα
ΨΝω .ια Αν:
Ι!ἶ'::λιῖ“ |· ς
νννννν.εαε|ίοίοτοεῳ
ΦΛγγεῆιοερορ
η ~ κ
· “' 'κΎ·ιιῖ·πΜι
Μ'ΜΜΜ ¦
ΠΕΜΠΤΗ Ζί ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 η Ι ΕΥΡΩ
Γί;ιζίΒ]ΐῖΠλἶΞἶ ή:   δΈ:ζἔἶιἴἶ[ἶΗ~ΞἶζἱΖίιἔἶ13Ϊἶ   ι
ῳΔ “ἐ
<Μπαστούνια›ἶ
στα Μαθηματικα
εε ;'ι¦ί:Ο:;ΞΞι'ιΜε'. ίΕίΖίιΣι.; από τα περσινό όιαγωνίστηκαν στο Μαθημο- στη Φυσική και στην ιστορία, εξετόστηκαν χτε5 οι υποψήφιοι των Γενικών
τικό και Στοιχεία Στατιστικήε Γενική5 Παιδεία5 οι υποψήφιοι κατό τη χτε- Λυκείων και των ΕΠΑΛ (ομαδα Β), όιεκόικὡντα5 μία από τι5 68.345 θέσει5
σινή δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετόσεων, ενώ τα ζητούμενο στη σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Βιολογία Γενικήε Παιδείαε δεν περιείχαν εκπλήξειε. Σε τεσσερα μαθήματα οι τηττττλπλιιτιιτειτ τε τνιιειτλτιλ πττλ οιοιιτιττιιιιλ τντχιοιιο οτττλιιοιιικιιτ
Γενικήε Παιδεία5, στο Μαθηματικό και Στοιχεία Στατιστική5, στη Βιολογία, ι:ι σελ. ι3- ιο
Τα ισόβια έγιναν 6
κ · όνια κόθει εη (!) σει-ι
| ' εΤ2|()| κε'ἐέ
 2 50
Η" Ξ ! .· πμ Ξ
κ . . .
ιυιιιιιί
 ίἔ13ί
· ί 'ί
«Στον πυρετό» του Τζόκερ
Π σελ. |2
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι κατηγορούμενοι για τον
αρχαιολογικό «θησαυρό» της Γερακαρούς!
Μνημεία... ίχνη θρησκεία5
Ο σελ. Η
Ελπίδε8 και έσοδα
από το συνεδριακό
τουρισμό
Π σελ. Η
Εξιχνιύστηκέ
σκηνοθετημένο
ληστεία
σελ. 8
«|Οω5 ΚΟ' να ἙΟϋ$
εξαπότιισα...»
Π σελ. Η
Πρεμιέρα με ισοπαλία
στο Περιστέρι
Π σελ. '9
Δεν μπορεί να...
περιμένει την όνοὁο!
Π σελ. 2'