Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στη ζυγαριά οι συντελεστές του ΦΠΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
20 Μλίον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0078
ι.3οε
Με κακία κΑι
κγΝκτ£ηκο ονο: 2.50€
η.¦1¦" .:-:-;.-μ-.,“ί:: 
 τι· “ΜΕΛΑ ι ι ευ,.-ι“ Η]
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ονΑΣιΓκτοΝ
Μυστήριο με την
άγρια δολοφονία
Ελληνοαμερικανών
Αηοτρ6ηα ιο εγκλημα με 4 θύματα
στην ουάσιγκτον. 249
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ
Οδηγόε για τα μαθήματα κατεύθυνσηε
Τα μαθηματα που 'ξεκλει6ώνουν'
ηεριζήιητεε σχολἑ5. :ΜΑ-45
ΕΑΑΕ|ΨΕ|Σ ΠΑΤΡΩΝ
Καλοκαιρινό
«έμφραγμα» στα
κέντρα Υγείαε
Λειτουργούν με σοβαρέε ελλείψειε σε προσωπικο. :Σ ια
ΜΗ"|||||||||'|||||||||||||||||||||||||'|||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||'||||||||||||'|||||||||'||'||||||||||||||||||||||ί|||||||||'||||||||||||'||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||'||||||"Η"||||||||||||||||'|||||||||'|||||||||Ι||'|||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||| 'Ο ` `
ν .'-·
τΔιΝιΑ Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ
τομ Α. ε ο. ιυοΑκι
ΣτΕ ΜΕΤ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΑΟκΗ Γ|Α ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
ΣΤ" ΖΥΓΑΡ|Α
οι ουντελεοτέε του ΦΠΑ
ΕΞ ηροτάσειε για τι8 αλλαγέ8 στο καθεστώ8 του ΦΠΑ κατα
θέτει η κυβέρνηση στο τραηέζι των διαηραγματεύσεων μετά
την αιιάρριψη του αρχικού σχεδίου αηό του8 δανειστέ8, κυρίωε
για δημοσιονομικουε λόγουε. Τα σενάρια ηροβλέηουν αγουροσαρμογέε στου8 συντελεστέ8, καθὡε και μετατάξειε αγαθών και
υπηρεσιών στην ισχύουσα κλίμακα. 3:46
Τα νέα σενάρια για τι8 κλίμακα
και '[Ι8 μετατάξει8 Προϊόντων
Διάσταση για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αΠό τα έσοδα
ΑΑ. ΤΣ|ΠΡΑΣ
ΣτόΧοε μα8
η ενιαία
συμφωνια
Σε λύση με ενιαία συμφωνία στοχεύει η κυβέρνηση.
::6-7
¦ Β' ΚΥΚΛΟΣ,
' |ι ή , ¦'_|·
  ι  Μ ὁ°“ι“·
ι αυξ/ια! ανωνοε
των αρχηγών .