Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20-05-2Οί5
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κΥΡογ
ς1974-ι997)
 · χ ΑεΗΝΑι-Ειω:122φ εδοΜωΜώωι56 τα ε; ,1. 
Ἀσυναρτησία διάχυτη
Γράφει ὁ Ε Κ. Στεφανάκης*
|. Πρόβλημα δέν είναι, πρωτογενώς, τό δημόσιο χρέος. Εἶναι, αποκλειστικα, οί πολυετείς έλλειμματικές διαχειρίσεις. Τό έτήσισ έθνικό Προϊόν έχει συρρικνωθεί
από δίς 242 σέ πε (<<°Εστία» ιο τρέχ.). Τό 80% αὐτού
αντιστοιχεί σε ύπηρεσίες αναλισκόμενες στό έσωτερικό. Τό διαρκώς έλλειμματικό κρατος είναι (καί) ὁ κυρίως έργοδότης (ί). 'Υπό τήν ένεστώσα δομή, ή ανταπόκριση οτό χρέος του είναι αδύνατη.
'Εν τούτοις ή 'Ελλάς δυνάμει είναι κόμβος συντονιστικός
στήν διακίνηση στοιχείων τού Παγκοσμίου πλούτου. Απαιτείται απλώς τό κράτος να γίνει μικρό, έντιμο καί φορολογικό φιλόξενο."Ετσι σ' έλξη θα ύπερβεί τό θα τού Λονδίνου
ή τό Μοιιεοο, τήν Σιγκαπούρη καί τό Λουξεμβούργο.
'Υπό τέτοια δομή θα ύπερβούμε ετησίως τα 800 δίς. 'Η
αντιμετώπιση τού χρέους θ' αὐτοματοποιηθεί. Οἱκονομικό ζήτημα δέν ὐφίσταται πράγματι. Αρκεί τό δημόσιο να
πάψει να είναι ύποκατόστημα τού κόμματος (!!!).
1!. Τελείωσαν οἱ εκλογές. Έσβησαν οί ελπίδες. Δέν
ύπήρξε μέτωπο Νότου. 'Υπήρξε αποδοκιμασία τών
λοιπών Νοτίων κατά Σύριζα. Ἡ έλληνική έτυμηγορία παραβλέφθηκε. 'Επί τέλους: Δέκα έννέα οἱ λαοί τής Εὐρωζώνης. Οί δέκα όκτὡ είναι αντίθετοι. 'Εκ τών 'Ελλήνων
ψήφισαν Σὐριζα 88%.'Αρα τό 84% κατεψήφισε."Ετσι ακριβώς- έχει τό θέμα τής περίφημης έτυ μηγορίας (!).
|||: Γενικώς ανενημέρωτοι έχουν αποδειχθεί οἱ κυβερνώντες. Δέν σκέφθηκαν ότι συνέβη."Οτι, δηλαδή,
οί εταίροι οὐδέποτε θα συγκρουσθούν. Δέν χρειαζεται. Απλώς δέν θα πληρώσουν χρήμα πού δέν όφείλουν. Έτσι: από τό Οὐάου φθάσαμε στό "Ωχ, "Ωχ, ”Ωχ.
Καί παρακαλούμε για τήν αξιολόγηση τών μνημονιακών μας έπιδόσεων Ο).
Ιν. Ἀγνοήθηκε ότι ή Εὐρωζώνη είναι αὐστηρό ἰεραρχημένος όργανισμός. 'Επί ποσοτικών ζητημάτων κινείται
παντα συ μβιβαοτικά. 'Επί ζητημάτων αρχής, όπως είναι τα
κριτήρια συμμετοχής, ὁ συμβιβασμός είναι δύσκολος. Δέν
πρέπει νά μειούται ή αξιοπιστία τής Ζώνης. Σέ περίπτωση
έκταμίευσης απαιτείται ομοφωνία. Απόφαση, άρα, όλων
τών κρατών-μελών. Τα νομικό πρόσωπα τής"Ενωσης καί
τής Κεντρικής Τράπεζας δέν διαθέτουν ίδια κεφαλαια.
Διαχειρίζονται κεφάλαια τών έπί μέρους κρατών.
- Τό να προβαλλουμε τήν οίκσνομική μας απελπισία
είναι λαθος. Πιστώσεις χορηγούνται πρός εὐελπιστο ύντες.
Αὐτοί προεικάζεται πώς θα επιστρέψουν τα είσπραιτόμενα. Οὐδείς έπιθυμεί ν° αὐξήσει τήν έκθεσή του σέ 'Ελλάδα
αδειών ταμείων. Αὐτό μαλιστα έαν ή τελευταία αδυνατεί
νό-.ὲντεΧθείαρθόααξα .στήν ευρωζώνη.- ΞΕἑόλλου: ἡ
'Ελλάς δέν ατύχησε. 'Υπήρξε σπατάλη. Οὐδείς έπιθυμεί να
ύποστεί τίς συνέπειες τής σπατάλης της.
Είναι πολλαπλό λαθος ή έπίκληση πολιτικής λύσης.
Δηλαδή λύσης κατά παράβαση κανόνων. Στό πλαίσιο
τέτοιας έπιδίωξης φάγαμε ήδη κόλαφο τσουχτερό. Μας
επέστρεψε τήν απειλή δημοψηφίσματος ὁ κ. Σώύμπλε.
Μας ζήτησε να προχωρήσουμε. 'Η πρόταση καθήλωσε.
τήν Κυ β,έρνηση. Στερείται απαντησης. 'Αν είσηγηθεί
αρνητικα όντιφόσκει πρός τήν κοινή γνώμη.'Ἀν είσηγηθεί θετικό, έχει ύποκύψει στό συμπεφωνημένα.
Με καί αν πολιτική λύση ήταν δυνατή, συμφέρουσα
δέν είναι. "Η Εὐρωζώνη συγκεντρώνει χαρακτηριστικό
οικονομικής αξιοπιστίας. Βάσει αὐτῆς χρηματοδοτείται μέ
χαμηλότατα επιτόκια σήμερα από τίς αγορές. ,Εντεύθεν
φαίνεται ν' ανακόμπτει. ,Εαν ή χώρα μας συνέχιζε μέ <<πολιτική λύση», θα ήταν έξ ορισμού λιγότερο αξιόπιστη. Λιγότερο Εὐρωπαία. Μέ αὐξη μένο εργατικό καί κοινωνικοασφαλιστικό κόστος θα έπιβάρυνε τήν έλλειψη ανταγωνιστικότητας της (!). "Ετσι δέν θα γινόταν δεκτή στίς αγορές, πρός φθηνή χρηματοδότηση.,Ἀρα τό χρέος θα διαιωνιζόταν. Από σύμπτωμα θα καθίστατο κεντρικό πρόβλημα.
Καί ...τελικό θα μας βούλιαζε 'έντελώς.
 ν. 'Η κυβέρνηση έχει αποτύχει σ' όλη τήν γραμμή.
Καραβστσακισμένη στρέφεται σ' έπιβολή φόρων. Προσθέτει, έτσι, στα λάθη αλλο ένα. "ίσως τό βαρύτερο.
'Εάν τό πρόβλημα τής οίκονομικής καχεξίας έλυναν οἱ
φόροι, τότε πρόβλημα (πράγματι) δέν θα ὐπήρχε (!!!).
Συμβαίνει, όμως, ακριβώς τό αντίθετο. 'Επιβάρυνση τής
ήδη βαρύτατης φορολογίας θα διώξει ότι ὁ τόπος έχει
αναγκη: Τήν αναπτυξη. Τα Βαλκάνια καί ὁ κόσμος όλος
προσφέρουν εὐκαιρίες επενδύσεων. Καί μέ χαμηλή φορολογία. Οὐδείς θα έλθει να έξυπηρετήσει τίς αγκυλώσεις τού Σύριζα πληρώνοντας φόρους (!!!).
Πρωτοφανείς
προχειρότητες Ϊ
Σέ πρωτοφανεῖς προχειρότητες προχώρησε ή
Κυβέρνησις μέ τό θέμα τού Φόρου Προστιθεμένης
Ἀξίας (ΦΠΑ). Σὲ προχθεσινή μεταμεσονύκτια τηλε
- οπτική έκπομπή, ό Ύπουργός Οίκονομικών κ. Βα
ρουφακης απεκάλυψε ότι ή ἑλληνική πλευρα έχει
προτείνει στούς «θεσμούς» να ίσχύσσυν δύο συντελεστές ΦΠΑ, αντί τών τριών πού ίσχύουν σήμερα.
"Ενας χαμηλός 6,5% καί ένας ὐΨηλός 15%. και αν
ή συναλλαγή γίνεται μέ μετρητα, ὁ συντελεστής να
αύξανεται κατά 3 ποσοστιαίες μοναδες, ήτοι σέ
9,5% καί σέ 18% αντιστοίχως."Ομως χθές τό απόγευμα έγνώσθη από τίς Βρυξέλλες ότι τέτοια διαφοροποίησις δέν έπιτρέπεται από τόν κοινοτικό κανονισμό πού διέπει τόν ΦΠΑ.
Ἀνεπαρκές κίνητρο
Βέβαια, ή ἰδέα τής διαφοροποιήσεως τού ΦΠΑ
όταν τό τίμημα μιας συναλλαγής καταβάλλεται μέ πιστωτική καρτα καί όχι μέ μετρητα, είναι κατ° αρχήν
όρθή. Διότι μέ τήν σημερινή ήλεκτρονική τεχνολογία, τό «πλαστικό χρήμα» καταγράφεται εὐκολώτατα
καί δέν αφήνει περιθώρια φοροδιαφυγής. Ἐνώ αντίθετα, τό «μετρητό χρήμα» δέν αφήνει ίχνη καί διευκολύνει τήν φοροδιαφυγή. Μαλιστα όταν συναλλαγές σχετικώς μεγάλων ποσών γίνονται μέ μετρητα,
συνήθως ὐπ0κρύπτεται «μαύρη» συναλλαγή.
'Επομένως μέ τόν σταδιακό παραμερισμό τών μετρητών, ή φοροδιαφυγή σίγουρα μπορεί να περιορισθεί. Καί ὐπό τήν έννοια αὐτή, ή παροχή κινήτρων
όταν ή συναλλαγή γίνεται μέ «πλαστικό χρήμα»
είναι ένδεδειγμένη. Ἀκόμη όμως καί αν δέν ὐπήρχε
νομικό κώλυμα, τό ποσοστό τής έκπτώσεως πού προανήγγειλε ὁ ὐπ0υργός Οἰκονομικών είναι ανεπαρκέστατο. Ἀναλογισθεῖτε τι έξής παραδειγματα: - ή
Ο Σέ μία τα έρνα, ὁ λογαριασμός για τέσσερα ατομα
μπορεί να ειναι τής τάξεως τών 80 εὐρώ. Καί ή έπιλογή να είναι ή 92 εὐρώ αν ή πληρωμή γίνει μέ καρτα
(ΦΠΑ 15%) ή 94,40 εὐρώ αν ή πληρωμή γίνει μέ μετρητα (ΦΠΑ 18%). Ό καθένας αντιλαμβάνεται ότι τό
όφελος 2,40 εὐρώ είναι αστείο για να έπενεργήσει ώς
κίνητρο ώστε να χρησιμοποιηθεί ή καρτα.
· Στήν αμοιβή ένας έλεύθερου έπαγγελματία τής ταξεως τών 200 εὐρώ, τό αντίστοιχο` όφελος μέ τήν
σέ αὐτήν ὐπαρχει πραγματικό όφελος αν ή πληρωμή
γίνει μέ καρτα, αντί μετρητών. Ἀντίθετα, θα ὐπαρχει
παντοτε κίνητρο να μήν έκδσθεῖ απόδειξις, ώστε να
μήν καταβληθεί -παρανόμως- καθόλου ΦΠΑ.
· Για να ὐπαρχει πραγματικό κίνητρο πληρωμής
μέ καρτα, πρέπει τό όποιο όφελος να είναι αρκετα
μεγαλύτερο. Μόνον έτσι θα μπορούσε να έξαλειφθεῖ σταδιακα ή χρήσις τών μετρητών, πού ὐπ0κρύπτει «μαύρο χρήμα» καί φοροδιαφυγή. °Ενώ λοιπόν
ή ίδέα τού κ. Βαρουφακη ήταν όρθή, προκαλεί ἐντύπωση πώς τό ὐπσυργεῖο Οἰκονομικών δέν τήν εἶχε
έπεξεργασθεί, τόσο ώς πρός τήν δυνατότητα έφαρμογής της στα πλαίσια τού εὐρωπαῖκού κανονισμού,
όσο καί ώς 'πρός τήν έπαρκεια τού παρεχομένου κινήτρσυ για τήν χρήση πιστωτικών καρτών καί τόν
περιορισμό τής φοροδιαφυγής.
Καμμία έπεξεργασία
"Ομως καί κατι αλλο πού ανέφερε ὁ 'Υπουργός
Οίκονομικών, αποκαλύπτει μεγαλη προχειρότητα.
Ρωτήθηκε ὁ κ. Βαρουφακης αν ή διαφοροποίησις τού
ΦΠΑ θα ίσχυε καί στήν πληρωμή λογαριασμών τής
ΔΕΗ, τής ΕΥΔΑΠ κλπ. Καί έσπευσε να απαντήσει
«ασφαλώς όχι», αφού σέ αὐτές δέν τίθεται θέμα φορο- ή
διαφυγής. Λάθος! 'Η ΔΕΗ βεβαίως δέν φοροδιαφεύγει, αλλα όταν είσπραττει λογαριασμούς ακόμη καί
ανω τών 500 εὐρώ σέ μετρητα, καθίσταται ή Βια πλυντή ριο μαύρου χρήματος! Διότι έκείνος πού πληρώνει
τόν λογαριασμό, μπορεί καλλιστα να έχει είσπραξει
τα χρήματα χωρίς απόδειξη. Ἑπομένως καί αὐτό
έχρηζε στοιχειώδους μελέτης, αν βεβαίως ὁ στόχος
είναι να έξαλειφθούν οἱ «μαύρες συναλλαγές».
Αὐτό πού προκαλεί αλγεινή έντύπωση μέ όλη
αὐτή τήν ἱστορία, είναι ή κυβερνητική προχειρότης.
Μετα από τέσσερεις σχεδόν μήνες, θα έπρεπε να είναι
έτοιμο καποιο πιό έπεξεργασμένο σχέδιο. Ἑπί τέλους
τί κανουν όλο αὐτό τό διαστημα στό ¦Υπουργεῖο Οἰκονομικών; Είναι δυνατόν να μή γνωρίζουν ότι αὐτό πού
προτείνουν στούς «θεσμούς» προσκρούουν στίς θεμελιώδεις κοινοτικές διαταξεις περί ΦΠΑ καί να μήν καταλαβαίνουν ότι ή προταθείσα έκπτωση 3% θα ήταν
«δώρον-αδωρσν» καί ότι ή έξαλειψις τής «μαύρης
οἱκονομίας» απαιτεί ίσχυρότερα κίνητρα;
έκπτωση τού 3% θα ήταν μόλις 6_εὐρώ. °Βπομένως ούτε
στα όλα αύτά αλλά πώς πείθεις
Σύντομες διαπραγματεύσεις
ζητούν Μέρκελ-°Ολλαντ
ΒΕΜ- καί μαθαίνας τούς μεγαλώσω
κυρίως ανθρώπους νά πάνε νά
ΕίΔΗΣΟΥΛΕΣ Μάσα στήν Με Με ηΠ Μ Μπάισιέκάρτσ
Μ Ο 'Οποιος νόμισε ότι έλυσε τό
πρόβληματ0ϋΜΜμω
ΜΜΜ ΜΜΜ Μάτσε
Ο Τήν ώρα πού οί Βρεταννοί Ταιλάχιστονέιοι μετά ή Μ
ωούνται γιάπρώτη φορά να
αποφασίσουν ποιά προσωπικότητα σε κοσμεί χαρτονόμισμα
τῆς χώρας τους οικονομολόγοι
ζηταω νά στερηθούν πλακα
τα χαρτονομίσματα καί τά κέρματα ΜΜΜ ότι εααι
«αναχρονιστικά»ί Επίσης άποσπιρίζονν ότι ή «ΜΜΜ»
οικονομία θά μειώσει τίς παράνομα Μακ: όπως ή μαύρη
` ώγασία καί Τά ναρκοπκά. Σω
ρικανική ΠΜνολογική Ἑταιρεα ΜίζονΜὁπιύἡλε
ΜΜμπορεΠάάλλάξα·ιήνλειιαργίατώνπιαράων
σέ κυτταρικό ΜΜΟ, δηλαδή
Μαι τά κύτταρα να άναΜύνκαίιάάναπαραχθών
Ἀ:μήνξεχιαε“ όπόΠαγωομιος
Όρ7ανσΜΎΜαε πως
ποιήσειόππρἑπειατόαποφεύΜΜΜλοιΜΜω
τέτό...μαχαίοι»κωτώοα
Τονίζοντας ότι ο <<χρόνος τρέχει» ή Καγκελλαριος
τής Γερμανίας καί ὁ Πρόεδρος τής Γαλλίας ζήτησαν
να έπιταχυνθούν οί διαπραγματεύσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί <<θεσμών». Μετα
τίς επαφές τους στό Βερολίνο μέ αφορμή τόν <<Διόλογο γιό τό Κλίμα», αναφέρθηκαν στήν συνάντησή
τους μέ τόν "Ελληνα Πρωθυπουργό στήν Ρίγα, τίς
προσεχείς ήμέρες. Καί ή >
μέν κ.'Αγγελα Μέρκελ, δήλωσε ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, διότι είναι
απαραίτητο να ὐπόρχει
συμφωνία έως τό τέλος
Μα'ίρυ,γ όπως προβλέπει ή
όπόφασις τής 20ης Φε
βρουαρίου. 'Υποστήριξε δέ
ότι θα θέσει στόν κ. Αλ. Τσίπρα ότι ή παράτασις λήγει
στό τέλος ῦ!ουνίου.
'Ο Φρανσουά 'Ολλόντ
έπανέλαβε ότι ή 'Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει στήν
Εὐρωζώνη καί να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύσις ώστε να
παύσει ή ανασφάλεια."Οπως
είπε, αὐτό είναι πρός τό
συμφέρον καί τής 'Ελλάδος καί τής ΕΕ καί θα αποτελέσει τό πνεύμα τό
οποίο θα τούς ὁδηγεί τίς
έπόμενες ημέρες. Κατέληξε δέ λέγοντας ότι θα κάνουν τά παντα για νό βρεθεί
λύσις έως τό τέλος Μαίου.
* Μ.ἔιεωαΜω.ρ
ά · Ση με ριναθέματα Ξ Τῆς, 'Ημέρας 
(ε 'Επιταχύνει 8 ι Ι Ι
τι! το Βτιιεεε|ε στη) Ρ Εάν όπως τωρα που δίνουν Μες
Μια συμφωνία πού θα διασφα- τα παιδιά γιά νά είσέλθουν στα Πανεπιλίζει χαμηλό πρωτογενή πλεο- _
νασματα για έφέτος καί τό Μμια° ἔ8ινω @Με καί οἱ διαπραγ
2018 έπιδιώκει ή ἑλληνικὴ δια- Μ μας που πηγαινοέρχονται κάθε
πραγματευτική ομαδα στό
ΒτιιεεοΙε Οτοιιρ.
| Σελίς 2
,ἶ' Συμφωνία
' ' σέ δύο φάσεις
Πρόθεσις πλέον της Κυβερνήσεως εῖναι ή έπίτευξις μίας
συμφωνίας σέ δύο φάσεις. Ἡ
πρώτη σύντομα καί αλλη μετά
τόν °!ούνιο. Καυστικές δηλώσεις τού Σώύμπλε.
Σελίς 8
ι,  Ανησυχία τών ΗΠΑ
 .. για τα Σκόπια
Τήν ανησυχία τους για τήν πολιτική κρίση στήν ΠΓΔΜ έξέφρασαν καί οί ΗΠΑ, ένώ τό κλίμα παραμένει τεταμένο στό
έσωτερικό μέ διαδηλώσεις καί
αντιδιαδηλώσεις.
Η ?Μωβ ΜΜΜ'
Σελίς 8
τρείς καί δύο στίς Βρυξέλλες καί στήν
Ούάσιγκτων (έχουμε ξοδαμει καί ένα κάρο χρήματα σέ αεροπορικά είσιτήρια
υιιείιιοεε 01888 καί σέ πεντάστεω ξενοδοχεία) αμφιβάλλω αν θά μπορούσαν νά
απαντήσουν σωστά στά ζητήματα πού
θα τούς έθεταν. 'Επί τέσσερεις μήνες συζητούν μέ τούς έταίρσυς μας καί δέν
έχουν κατορθώσει να συνεννοηθούν. Μολονότι όμιλούν όλοι τήν αγγλική γλώσσαδένκαιαλαβαίνειὁέναςτίτούλέειὁ
αλλος. Μόνο στήν περίπτωση τής
'Ελλάδας συμβαίνει αύτό τό φαινόμενο.
Οί '|ρλανδσί, οι Πορτογάλοι καί οί Κύπριοι δέν αντιμετώπισαν παρόμοια δυσκολία στίς διαπραγματεύσεις πού έκαναν μέ τούς έταίρσυς. Καί καλά, οί μέν
'ιρλανδοί καί οἱ Κύπριοι γνωρίζουν τήν
αγγλική από Τα γεννοφάσκια τους. οι
Πορτογάλσι όμως γλωσσικές ανήκουν
στήν ίδια κατηγορία μέ τα πού μαθαίνουμε τήν αγγλική στά φροντιστήρια
Περί τίνος πρόκειται;
'Οταν, λοιπόν, έπί τέσσερεις μήνες
συζητόιει κανείς μέ τούς ίδιους ανθρώπους καί δέν βγαίνει συμπέρασμα, είναι
φυσικό νά έχει έπέλθει μία κόπωση
στόν έγκέφαλο ή ὁποία οφείλεται στήν
συνεχή έπανάληψη τού ἱδίου θέματος
καί στήν αδυναμία νά καταλάβουν για
τί πράγμα μιλάει αύτ0ί πού τόν
ακούν. Στό τέλος δημιουργείται μία
συσκότιση στό κέντρο τού έγκεφάλου
καί χάνονται από τή μνήμη του τά θέματα γιά Τα ὁποῖα είχε αρχίσει νά γίνεται ή διαπραγμάτευση! Ό διαπραγματευτής βρίσκεται έπομένως σέ μιά
ἱδιαίτερα δύσκολη θέση, έπειδή αίφνιδίως μία ήμέρα συνειδητοποιεί ότι κάθεται σέ ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων στή βελγική πρωτεύουσα, αλλά
δέν ξέρει περί τίνος πρόκειται! Τόν ρωτούν ποιό είναι ακριβώς ή θέση του
στό θέμα τού ΦΠΑ για παράδειγμα
καί έκείνος τούς κοιτάζει σάν να ακούει
για πρώτη φορά τί ἐστί ΦΠΑ. Σάν νά
έχει έπέμβει ίός από χάκερς στόν έγκέφαλό του καί νά έχει σβήσει όλα τά δεδομένα τών φακέλων!
Ἀπὸ σαράντα κύματα έχουν περάσει
τά ζητήματα για τά ὁποῖα άρχισαν οί
διαπραγμοπεύσεις αμέσως μετά τίς αλο
` γές τού 'ίανουαρίου.'Οπως μας είχε πεί
τότε ή κυβέρνηση έπρόκειτο να συζητηθούν τά ζητήματα για τά ὁποῖα
τής είχαμε δώσει έντολή έμείς ὁ κυρίαρχος Λαός. (κάθε φορά πού γράφω
«ἐγώ ό Λαός» νοιώθω μιά εὐεξία σάν
νά τρώω τό πρώτο καλοκαιρινό πα
γωτό χωνάκι). Για νά πώ τήν αλήθεια
δέν Μάσι τι αφτα περιείχε τι απλή
πού τής είχα δώσει, αλλά σημασία είχε
ότι ή κυβέρνηση κρατούσε τόν πλήρη
κατάλογο τών αἰτημάτων μου. Τίς
πρώτες ήμέρες τών διαπραγματεύσεων
μέ τούς έταίρους καταλάβαινα για τί θέ
ματα συζητούσαν. Μέ τήν πάροδο τού
χρόνου όμως, έχασα τό νήμα. Σήμερα
πλέον, μετά από έκατόν δέκα ήμέρες δέν
έχω ἰδέαν για ποιό πράγμα συνεχίζονται οῖ διαπραγματεύσεις. Πιστεύω δέ ότι
τό ίδιο δέν ξέρουν για τί πράγμα διαπραγματεύονται οι διαπραγματευτές
καί για ποιό πράγμα δέν συμφωνούν οἱ
δανειστές. Δέν είναι καί ααα απερανθρωποι - έλληνιστί σούπερμεν. Μέχρις
ένα σημείου φθάνει καί ή δική τους διανοητική ίκανότητα. 'Ετσι όπως έχουν
έξελιχθεί τά πράγματα, ότι καί αν περιέχει ή συμφωνία πού κάποια στιγμή ω
απογραφεί, θα μπορούν να μας πούν ότι
είναι άφιβῶς αὐτά πού τούς είχαμε δώσει έντολή νά έτατύχουν. '
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
<2Έλ γκραν τραδιμέντο»
Ἀπό τό βιβλίο χ
«Ἐδῶ κια Ἐκεῖ»
τού Κύρου Ἀδ. Κύρου
- Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
η ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.11' - Δάσος 8.33'
Σελήνη 4 ήμερών
Τῆς Ἀναλήψεως.
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
τῶν θεοστέπτων βασιλέων καί ίσαποστόλων.
Κενό δη μοψήφισμα' Ι
τού Χριστόφορου Χ. Ματιατου
Π ερναμε δύσκολες μέρες."Ερχσνται να παρατείνουν,
έπί αόριστον, δύσκολα χρόνια. Σ' όλη αὐτή τήν περίοδσ, κατά καιρούς, διαφορες λέξεις, για διαφορους λόγους, έγιναν τής μόδας, τούς αποδόθηκαν δέ καποτε μαγικές ίδιότητες, ίκανές ακόμα, ύποτίθεται, ν* αλλαξουν
τήν πραγματικότητα. Συνήθως, οι λέξεις αὐτές διαγραφσυν τροχιά διάττοντος αστέρας. Πρίν εξαφανιστούν,
όμως, μας απασχολούν αρκετά, δημιουργούν έλπίδες,
φέρνουν όπογοητεὐσεις. Τή στιγμή αὐτή, ή λέξη <<δημοψήφισμα» δίνει καί παίρνει. Προβάλλεται ώς λύση για
ένα, δύο, αλλά καί περισσότερα προβλήματα. 'Υποστηρίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ήρωϊκό όχι, αλλά καί
ένα έξίσου ήρωίκό ναί συγχρόνως. Για καποιους είναι καί
ύπερόπλο κατ' αλλοφύλων. Τού αναγνωρίζεται δέ, βάσιμα, ότι διαχέει τόσο τίς εύθύνες, ώστε ή.αναζήτηση καί
ὁ καταμερισμός τους να αποβαίνουν μάταια. Ύπαρχουν,
όμως, παραδείγματα δη μοψήφισματων πού δέν ανταποκρίθηκαν στίς προσδοκίες όσων τα προκάλεσαν. Τα αποτελέσματό τους για τόν ένα ή τόν αλλο λόγο, ύπήρξαν
αρνητικό, ακόμα καί φαιδρά.
'Ως γνωστόν, στίς ιο 'Οκτωβρίου τού ι8θ2, ὁ 'Ελληνικός Λαός <<έξωσε» τόν"Οθωνα. <<Ἡ Βασιλεία τού"Οθωνος
καταργείται», διακήρυσσε τό <<ψήφισμα τού"Εθνους»,
προσθέτοντας: <<'Εθνική Συντακτική Συνέλευσις καλείται
αμέσως πρός σύνταξιν τής Πολιτείας καί έκλογήν 'Ηγεμόνος.» 'Η έμμονή στόν βασιλικό θεσμό, πέρα άπό είδικοὐς λόγους καί είδικές σκοπιμότητες, πρέπει ν' αποδοθεί στό γεγονός ότι τήν έποχή έκείνη στήν Εὐρώπη, οἱ
δημοκρατίες, 'Ελβετία ή'Αγιος Μαρίνος, αποτελούσαν
έξαιρέσεις πού φαίνονταν να ύπόρχουν κυρίως για να
επιβεβαιώσουν τόν βασιλικό κανόνα. Παντως, ή Προσωρινή Κυβέρνηση πού συγκέντρωνε τότε όλη τήν ἐξουσία,
ύπαναχώρησε από τήν αρχική απόφαση πού ανέθετε την
έκλογή τού ήγεμόνα στην 'Εθνοσυνέλευση. Τήν εὐθύνη
τήν ανέθεσε τελικα σ' ένα δημοψήφισμα: <<Λαβούσα απ'
όψιν τήν πανταχόθεν πολυειδώς δηλωθείσαν θέλησιν _
τού 'Ελληνικού λαού, 'ίνα προβή αὐτός ούτος είς τήν
έκλογήν τού Βασιλέως.» Οἱ λόγοι δεν ήσαν, ίσως, μόνον
αὐτοί, αλλά ας μή συνωμοσιολογούμε.
Τό σχετικό ψήφισμα τής ισ Νοεμβρίου 1882, προέβλεπε δεκαήμερη ψηφοφορία από τήν τρίτη μέρα τής
δημοσιεύσεώς του σέ κάθε δήμο. Ό πολίτης θα έγραφε τό όνομα τής προτιμήσεώς του σέ είδικό πρωτόκολλο. Δυνατότητα συμμετοχής δόθηκε καί στούς
"Ελληνες τού εξωτερικού. Τό σύστημα είχε τό προσόν
ή τό μειονέκτημα νά καθιστά ύποψηφίους έκόντες
όκοντες, αθώους καί ανύποπτους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στήν ,Εθνική Συνέλευση
στή συνεδρίαση της 22ας 'ιανουαρίου 1883. Μακρύς
κατάλογος όνσμότων, αλλά καί όχι μόνο, ακολούθησε.
'Υπήρξαν καί 98 ψήφοι για τή Δημοκρατία. 482 ψήφοι
έγραφαν <<Ζήτωσαν αἱ τρείς Δυνάμεις», δείχνοντας
απόλυτη αλλάΔ μαλλον ύπερβολική έμπιστοσύνη σ'
αὐτές. 'Η λίστα περιλάμβανε πάσης εθνικής προελεύσεως ατομα."Ενας μόνον "Ελληνας ύπήρχε, τής οίκογενείας 'Υψηλάντη. Περιλαμβανόταν καί κάποιος από
τή <<Δανιμαρκία», Γουλιέλμος όνόματι πού έλαβε θ ψήφους. Δέν τού αποδόθηκε αρχικό ή δέουσα σημασία.
Κακώς, όπως θα αποδειχθεί έκ τών αστέρων.
'Επαγγελματικό, οι υποψήφιοι ήσαν μεγαλοι δούκες,
δούκες, πρίγκιπες, κόμητες, έν δυνάμει βασιλείς, ύπήρχε
'Η συνέχεια στην τελευταία σελίδα