Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ!! 6- "ΜΜ_.'|ΜΠΜΜ
' 3 «ἀωι»' 2 «Χ» και Ι διπλό' απο °ιιΜ
_ ακυρη. με αποδόσεις από `',90 έως 3.Ι5
_ _ 2 Φως· και 3 ΗμίΧρονΠ-ιελικὐ. στο Μι  γιιι  ειδικούς, πιω δίνουν από 6.00 έως 6.50
ΜΜ|'|"ΝΣ “πό “33 
με ιι8νιὶῆες ιιιιιιῦύς! “ “σ““
4,25 ΠΛΗ ΡΠΣΕ Ο ΜΕΣ'
3 η - Τομ:ίο οηό τον μ 'Μ στα: σκ ΜΠΩριο£Μνο_ Που Πέτυχε
'η' μ _ _ .η ¦_4 γ_^___“_ Η Η  'Μη · _  . _ Μ __ 7 _ - ρ το μοναδικό γκο σιηννἱκη-ύιῆο Με Αιἄιικο Μοῷίω5
·ι'.ζμΊ1;·Ι]: ι Μως_ι¦.¦Ξ].ΕιΉ;ψ ι . ς·ι;1“`ἔ; :ΝΑΔΑ Εκ τς ν.Ε.ἶ .Η ΝΠ:: η :·ωι.ψ .Ζ!' Η: ι. χ η σ | Η . Ρ Ι
·Δωιππ φπβορι όπως επισιις μόνους αιο&κωυς ημιτελικους του Ειπε· 'Η 7. @χ τ  909' ὶ   με ΤΠ 3ἐῇϋΞ Μο  Έ' “Π ?-ῷΟ;ΜΠ<ίρ3ιἘ η
"ΠΣ "Ρ0ΕΚΥΨΕ Η ΠΝΦ'| ΣΕ ΜΝ"0ΥΡ
' Το διπλό όκι ιοιι Σκόκο
“ κοι π πριόιπ μοόρπ Μπι
Ξ' ΜΜΜωόΜωΜΜΜΜ
· Η οωω Μινωιπ τω μπορει
νοΜκροιιωοιΜΜι ΕΞ· 5
ππό τον Τςπκ
·Ειιιμὲνει ο Εφό πως ::·. 21
έχει πρόωρη οπο τον ΠΛ0κ · Ϊ· Μρ- Μ ΔΗΜ" Μ
ν ό Ο 
ο οι πως ουν πρᾶόρο ω <αρωΜ› γκι... πω σου ΜΜΜ
τ. Οι
ό _, _.__  ς: ι .Η *` Γ --.. ο
"ΑΣ ΠΜ"Μ «Φωτό» στους Μόδα γιο ων Μισο ΜΜΜ Το... πικρό Μι ως Ειμινώωλικ γιο Μωβ οι :ιο
"ΜΜΜ Μος Μος κοι Μό. «μοιιές» σε Τοιὡλπ ΑΜΜΜ Το ρωπόλ τω Ποιοι κοι το «Μα» με τον Τόρες
σον πρ ππρπν
ιο ΜΒΜ
ο οικω ιιιιι Χιῖιιη