Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
. Η ' ' Γ ” Ελλ '
Μια· σα·ΒΜΜνσα  με" μ”"ἔτ1ῖγΜῖἑΕ“Ξἴἑἴἑ8ἩΞἔν "γω”
ανα Μπας 
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. 2
 Πνων'ν¦α·σς
 τ: ν αν 'πως
*Ϊ ΜΜΜνΜ ΜΜΜ
ΓραφεισΠΑΝΟΣΛ0ΥΠΟΣ Με “ η ν 7 η    η
Μ   4- να 7
Φ·Δ|κσΣΗΜΕΡΑ μεσω ΑΝΑΜΕΣΛϊΣΤΟΥΣ?
ΙΔ ` -  Μ
ΪρΠΠ Ί9 Μοιου 20] 5 / Φυλλο 886 (2088) / € '| 30      
ΜμἐΜ τον χΩΡοΥ των Δ »σεων
ἔωα1ρπΗ σ κΑ· ω ΜΑΪΟΥ Απ ΡΑ σε 0
#·Δ95ΕνεΜο κΑ· ηεΡ·ΡΞΗ ΜΜΜ:
ΝΕΕΣ επαφές με απο και πσῆεσσσμἰα Νέας μανίας μα να πασα· α Δεν
μέσα στις επομενα μέσες, Ιαν αδεια περίφραξης
1114 ' :Ψ δ 1
ν;; 'ωχ
"ἔν-.ἡ "ΞΒΉί»»ΜΜμ“Ψ · Σ · '
ΑΜΕΣΩΣ μετα, μπαίνουν μέσα στο σικὁαεὁσ τα μηχανήματα γ|α την ισοπέδωση του εδαφουε