Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι εκπλήξεις της πρότασης Γιούνκερ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι9 ΜΑῖσν 2σι5 . μπω
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0077 ' η “ων Γῳμ"ω5.ΑῖΡ° 1 Ώ
ι.3σε χ Η 7
€ΟΝΟΣ
ν φαι; η οι ΜΝΗΜΗ ιι ιι ΜΜΜ .ι έ! ιιιιικαιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Τα ΜΜΜ " Ηιι1ιιιιιιιιιι~ιι~ιι¦ιιιιιιιιιιΜιιι.ιιιιι|ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι|ι!ιΜιιιιιιιι!ιιιιιΝιιιιιι~ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι|ιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιι ιπ:ιιιι..ιιΜ ι Η 'Ϊ 'Η' Η ' ιι” ι' ι' 'ι ' “ΜΙ
 5.587 Πενταμηνε5 συμβόσει5
 ' σε μουσεία και νοσοκομεία
σε δωσω Κω
Μ· εΡ|'ΑΣ|Α Ρ Μο ει·κΡι·ΠκΑΝ 4.60 επσχικεε πει: Στον: Νικο"
κατασκηνωσειε .
Ο + Δ|ΑΓΩΝ'ΣΜΟ| ΤΟΥ ΑΣΕΠ Γ 'Α 465 ΜΟΝ'ΜΟΥΣ ΣΕ ΕΦΟΡ|ΕΣ κΑι 32 ΣΤΗΝ ΥΠΑ ΝΒ·22. 3!·38
ΕΝΑΛΛΑκΤ|κΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ κοΜιΣιαΝ ΠΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔιεΞοΔογ
ΧΑΛΑΝΔΡ|
ΕμΠρηστέε
έκαψαν το
θέατρο Ρεματιόε
Στα φλόγε5 Παραδόθηκε χθε8 το Ι Ι
υπαίθριο θέατρο Ρεματιό5 του
Δήμου Χαλανδρίου. το. 39
ΠΑΝΕΛΛΑ “ε Ξ _ μ “
εγκσλ“ γ - = ι ε_¦
ΜΜΜ; ,ι _  .
ΜΕ Τ" Ο Δ ,4 . ι ' Χαμηλό Πλεονόσματα
"ΜΜΜ" `  ° (0.75 και 2%) για
φέτοε και του χρόνου
Πρόγραμμα χωρί5 τη
συμμετοχή του ΔΝΤ
Ετεροχρσνίζσνται
για το φθινόΠωρο
Ασφαλιστικό και
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒ
ΥΜΒΙΒΑΣΠΚΗ Πρόταση αΠό τον Πρόεδρο τΠ8 Κομισιόν. Ζ.-Κ. Γιουνκερ, έχει τεθεί στο τραΠέζι των
|ΒΑΣΜ0Σ
διαΠραγματευσεωντΠε ελληνικΠε κυβέρνηση8 με ϊ0υ8
ΟΟΑΝΤΟΜ ΟΡ ΤΗΕ 5ΕΑ5 εταίρου5, με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο. ΠροβλέΠει
' έξοδο του ΔΝΤ αΠό το Πρόγραμμα, χαμηλα Πλεονα- =
ΣΤ" °ἔ"Τ° μι°8, αματα φέτοε και τσ 2016 και μετάθεση των αποφασε- 
ΠλωΤΠ5 Πολ|Τε|05 ων για το Ασφαλιστικό το φθινόπωρο. 4·6 κοτέηλευσε στον Πειραιό για  ε ΜεΝΕι ο ΕΝΦ|Α κΑι ΑΥΞΑΝετΑι Η ειΣσσΡΑ λλ- Ο ΠρῳθυΠ0υργόε εξέφρασε Την αισιοδοξία Του για τα δωσαν·
χω .Με π εχω: ΛΗΛΕ|ΤΥΗΣ ΠΑ ΕιΣοΔι-ιΜΑτΑ ΑΝΩ ΜΝ σο.σσσ€ υστευσει8. εκανε λογο γισ συμβιβασμό αλλο σνεδειξε και με
ηρσϋηοθέσει5 για λύση «μακρό5 ηνοηε». 8-9