Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:







Recognized text:
 η ί( ·  . . ·
 0 ΔΟ! 0Σ τα 
έ Άπω 4.829!
Ζ” ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ έ
λ'. 'ΥΜ°Υ 885' - 'Τ°ῖ 'Η - ΤΜ" Ί ευ . · ῖΡ|ῖΗ ΤΟ ΜΑΙΟΥ ΜΠΕ
“τη Η ΔΑι( “Ν ΗΣ] “Εκ ι  ιι ο ο ε ε ι _ η ο ατακα. 2,.
'να ΠΠ ·.,
ί κ ` · ! 7' .##
ό ·. ”νδ  _ α ;ι, έα τ
Σε απολυτη ακινησία βρίσκεται η αγορα στην Ελλαδα. καθώς καθε ημέρα που περναει συμφωνία με τους πιστωτές. διαφορετικα δεν θα μπορέσει ή οικονομία της χώρας να λειχωρίς να υπαρχει συμφωνία αναμεσα στην κυβέρνηση και τους δανειστές χανονται 22,3 τουργήσει. "Εστω και ως... μέτρια να χαρακτηριστεί (σ.σ.: η συμφωνία) ή κατώτερη των
εκατ. ευρώ απο το ΑΕΠ της χώρας, καθε 24 ώρες κλείνουν 59 επιχειρήσεις και μειώνεται προσδοκιών, θεωρείται βέβαιο πως θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να λειτουργήσει
η πλήρης απασχόληση κατα Με θέσεις εργασίας. Συμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής ως ελατήριο, αφου η αγορα θα αφεθεί επιτέλους ελευθερη να δουλέψει τους υπολοιπους
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικοττπος (ΕΣΕΕ). θα πρέπει να υπαρξει αμεσα μήνες του 20ί5", αναφέρει η ανακοίνωση. ' ω 8
"οφό·λατο" Ι .
ων"°Μ Προοὁος στις όιαιιραγματευσεις
Ι Ι Ι
Τπν ώρα που οι επιχειρήσεις α ῇ ῇ α ε ε α ῇ α  
ψυχορραγοόν, όπως δείχνουν τα μ μ γ
στοιχεία τας Εθνικής Συνομο
σπονδίας Ελλπνικού Εμπορίου,
σύμφωνο με τα όποια 60 από
αυτές καθπμερινό ΒαΖουν λουκέτο. τπν επιΒολπ έκτακτπς ει
ΜΑΡΓΛΡ|ΤΗΣ ΣΧΟ|ΝΑΣ
Ανοίγει σ δρομος
για οριστική λύση
°φῳός σε χ¦λ¦όδες 哦¦ε¦ρή. ΨΗΦ|ΣΜΕΝΟ| ΦΟΡΟ' 5 Δ'Σ ΠΑ ΤΗΝ "Μίηης
Σελ. 4
σεις, δέχεται ο πρωθυπουργός.
Σεμιαχρονικπστιγμιίπουπσυ-  
“ρω-κή “ιεωῳ“φω ων ωρειών Βρίσκονται με συνεχόμε-   Ζ ς > 7 γ'
νες :πμιογόνες χρήσεις, φαίνεται να εξετό:εται ένα σχέδιο για
επιΒολιί έκτακτπς εισφοράς στα
κέρδπ των επιχειρήσεων -στα
πρότυπα τος έκτακτπς εισφοράς
κοινωνικής ευθόνπς που επι8λιίθπκε το 2010 από τους Παπανδρέου - Παπακωνσταντίνουεπεξεργό:εται π κυΒέρνπσπ
προκειμένου να κλείσει τον "λογαριασμό" των μέτρων που
απαιτούνται για να καλυφθεί το
δπμοσιονομικό κενό του 2015. . ; ί
_ ί Ι _
Αντί για ανόπτυξπ να μπει "τα- _“ Δ_ Χ η  Δ ` . ;
«ΜΗΝ-κο ι. σαν αγορα να τελει- | ν | α σ Η μ φ ω ν' ο ι
, ι . -  Η - ^
σεων πρότασή;
ώνουμε με τπν επιχειρπματικό- ΤΜ'