Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Σόιμπλε προς Βαρουφάκη: Πάρτε δρόμο από το ευρώ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α Η ΤεηιΒυευ
 ΕΟ Ο
ΜΒΜ 6€
Από °|8|5 ἑω5 8. 23|5|2015 για αγόρἑ5 €20 και ανω
ΕΝΩ Ε||||Α| ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΤ(ΞΟΙΝ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
ΟΓΙΑΝΗΣ  η _
η Προβόλλειαι
ω5 ειδικό5
Μην
ενσωμόιωση
ιου «εικονικοό  .
νομἰσμΜοε» '
Μην
ηραγμΜικη
οικονομια
η Εἰχε προτεινει Ν
τόνε εργοδόιε
νου Μην ς _ _ 7
κυβέρνηση Μ- `
. τ · · Ν;;
για συμβουλοα _  2015 α πιω
υ `-Ἡ__
ηταν η ηρὡιη
ειαιρεἰα που
ΝΑΡ|ΝΟΠΜΛ0Σ ΑΕ.
|'|ΡΑΣ ΠΡΟΣ Δ|ΑΦΩ|||ΟΥΝΤΕΣ¦
ΜΑΞΙΜΟΥ:
ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΤΑ  · ' η ·
ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΝΟΠ ”...η ' ·
ΠροσΠα0ουν να Παρουν Πισω την ΠροκλιπΜ
ΜΜΜ των $ 500 εκατ. - «Καλυτερα να ϊα 
δώσουμε στα νοσοκομεία και τουε φϊωΧοὐε»  
Η' , “
ΟοἶἐΞΞ%ἶ ζζ) | 0ΜοΜ (ο | ΟεπεΐΜυ (θ
Με :Τ
ΔΕ|ΤΕ ΕΝΕ
ΤΑ Ρ|_ΑΥ ΟΡΡ5
ΤΗΣ ΞΟΡΕΠ |_ΕΑθΟΕ
Α·ι·ρόμη·ι·οε - ΠΑΟΚ
ΤεΤαρΤη 20/5. 20.30
ΑΜἑρα5 Τρἰι·ιοληε - ΠΑΟ __
Ο ·-..ΠἑμηΤη 21/5. 22.00 .
Η . '·ἔ“.
ί  Ί '
Ύ  έ _ 'Ι
κΑι Του ·  
οΛνινιι·ιιΑκοῇ
Στοκ ·
Μικο ' “
η ">'Π
Με το κουπόνι
ε __ ; αυιηε ιη5
Κυριακη  Μο Κυριακη5'|7|5
Παρϊε δρόμο!
από το ευ ρὡ. '
Πρόταση-σοκ στη συναντηση του8 Μιε Βρυξελλεε απο 1 1 Μαϊου
- «Φόνετε από την Ευ ρωΖὡνη και σαε δινουμε κλειδωμενη
ισΜιμἱα ευ ρὡ - δραΧμηε, κλειδωμενο Χρεοε και “οδοιιιορικα”»
Προτιμώ κριση Μαν Ύ ε
ΣΥΡΙΖΑ ανανια · Άκαιαστ ροφη στην Μόδα
«Συμμακοι του Σόιμιιλε όσοι πολεμουν τη συμφωνια · Σεπ 3-4
με τουε θεσμουε και οδηγουν εκιόε Ευ ρωΖὡνηε τη Χὡ ρα»
ΑΠΟ ιο ΕΩΣ κΑι 40 οι ΕΠικιΝΔ
Πιανουννωνἱα .Με-ω
Πο κοκκιΝο οι Δ|ΛΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ Ρ
Τρειε ϊαΧυτητεε ο ΦΠΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΗΜΜΜΜ
όλοι οι «απεναντι» . 8%, 15% (τα Πολλα) και 21%
ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ
'ΠΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΑ ΧΡΕΙΙ ΣΟΥ
ΕΜαλησαν σημειὡμΜα και σε ευρωβουλευτη,
σόΖυγο Πρώην ΠρωθυΠουργοό, Πρώην
υΠουργό και δημοσιογραφου8 Που έχουν
ΧρὲΙ1 ΠΟΣ/ω ΟΠΟ 250.000 8Ι]ρὡ . ΣΕ^_ |4_¦5
Ο Δ|Ο|"Σ||Σ ΣΚΑΝΔΑΛ|ΣΕ| ΤΗΝ ΑΡ|Σ'|'ΕΡΑ
ο  ο ΣΕΛ. 36-39
και ατακτοε Τσακνηε 
ΜΜΜ αντιδράσεων για Τη νέα διοικηση Με ΕΡΤ
 -¦ Με πρόταση ΣΥΡΜΑ · ΣΕΛ. 30-3ι
; φ Πρεσβη8 εκ ΠροσωΠικοΤηΤων ο Αρη8