Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'""°°"°"Μ' η Μηνυμα σιον κόσμο Με ΑΕΚ
ο... 1ωγιιωσς “  η ααα τον μεγαλομέτοχο Με ΚΑΕ
Γραφε·σΤΛΣ0ΣΤΣΔΤΑΛΗΣ Σελ.32 Μ "  ο
 α παγώνη" ηιιι κανεις
°“°“°·Μ“Μ ΜΙΕΜΜΥΜΠ
. ' γ _· _ η ς· γ . ι
Σαββατο 16 Μαιου 2015 / Φυλλο 884 (2084) / € 1.30
ΜΝΗΜΗΣ
ιι Δικαιοσύνη για
ισιις ΣΥ|ωΦΜπ
Καμια εμηλσκη Μελισσανι6η σιην σησθεση - Ζωγραφσσ
· Ποινικη διωξη κατα αγνώστων αησ τον αθλητικα
εισαγγελέα Σιμιτζσγλου, αφου δεν ηροεκυψε
η ηαραμικρη ένδειξη για σησια6ηηοτε
σχεση του «Τιγρη» με την ηεριεργη αυτη ιστορια
· Τώρα θα λογοὁοτησοσν οι λασηολσγσι!
· Σκληρη αηαντηση με μηνησει5
Άλλοι τρει5
τουλαχισϊον σπὸηερ
στην ηρὡϊη γραμμη
για ων ΑΕΚ
και αγωγε5 μετα την δικαιωση
Λησφαση για ενίσχυση
και στα αριστερα,
όηωε με "καλο
(ΜΝ δεξ|ἀ Πλευρά Διηλὁε ηερισριστικόε όρσε σε Αρβανιτί6η για
το ΟΣΦΠ - σε σια 3-0 και έπεται συνέχεια...