Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠειΓτεΠιΡοτ11ά.ἔτ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευη 15 Μαΐου 2015 | τιμη: 1,30 €
Πολιτική η απόφαση για το μέλλον
της Ελλάδας στη νομισματική ένωση
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.774
Ευι·οηαηκ: Ενισχυμένα
τα προ προβλέψεων κέρδη
Μετά το καλοκαίρι οι όΠσιες αλλαγές - Παράθυ ρο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών στα νησιά
ΦΠΑ: Ραντε βοά τον Σετττέμβ ριο
Γ. Βαρου φάκης: Η κυ βέ ρνηοη διαΠ ραγματεύ ετσι νέου τύΠου διαδικασία για τις ιδιωτικοΠοιησεις
σημερα στη Ν
ΕΡΓΑΝΗ: ο τουρισμός
πρωταθλητής στις προσλήψεις
Από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον
Απρίλιο προκύπτει ότι αηό το σύνολο του θετικού
ισοζυγίου των 80.223 προσλήψεων οι 48.4ί 8
θέσεις εργασίας αφορούν δραστηριότητες του
τουριστικού κλάδου. >ί 0
Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
3,5 δισ. ευρώ μέσα σε 50 μέρες
Μέσα σε 50 ημέρες ρυθμίστηκαν ασφαλιστικές
οφειλές ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα
σήμερα να έχουν ήδη εισηραχθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία ί ί ί εκατ. ευρώ. >6
Συνταγογραφήθηκαν μόνο 98
από τα ί.θθθ νέα γενόσημα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που
θέτει σε ισχύ τη νέα θετική λίστα, δηλαδή τον κατάλογο με τα φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από
την κοινωνική ασφάλιση. Από τα ί .000 γενόσημα
που εντάχθηκαν στη θετική λίστα Πέρυσι, μόλις 98
συνταγογραφήθηκαν. >2ί
Βαρύ το αποτύπωμα της κρίσης
στην αγορά σκυροδέματος
Σχεδόν στο μισό έχουν μειωθεί οι εταιρείες έτοιμου
σκυροδέματος λόγω της οικονομικής κρίσης, που
έχει πλήξει καίρια τον κλάδο, όπως άλλωστε και
όλους τους συναφείς με την κατασκευαστική δραστηριότητα. >ί 4
Σ. ΝΑΝΩΛ0"|0ΥΛ0Σ:
Η 5ΡΑ(Ε ΗΕ|.|.Α5
ΑΠΟΡΡ0ΦΑ
το (0"ΝΤΠΥ Π|$|(
ένθετο
μασ με τη «Ν»
«Μετά το καλοκαίρι θα ισχύσουν οι όΠσιες αλλαγές στον ΦΠΑ» ανακοίνωσε Χθες ο
υΠου ργός Οικονομικών Γιάνης Βαρσυφάκιις, ο σΠσίσς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών στα νησιά, κάνοντας λόγο για εναρμονισμό και εξορθολογισμό του φόρου.
ΔεσμεύΠικε, ωστόσο, ότι θα ληφθούν μέτρα για να μην εΠιβαρυνθσύν οι κάτοικοι
των νησιών μέσω ετηστρσφης Πις διαφοράς.
Ο κ. Βαρουφάκης, σχετικά με τον φόρο διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία, αΠέκλεισε
κάθε ενδεχόμενο να υΠάρξει οριζόντια ετηβολη.Αφησε, όμως, ανοικτό
το ενδεχόμενο να καθιερωθεί
μια Προσδευτιιαι κλίμακα,
με τον φόρο να αφορά μόνο
τις ξενοδοχειακές ομάδες αρκετών αστέρων. Σε σχέση με
τις ιδιωτικοΠοιΠσεις, η κυβέρνηση διαΠραγματεύεται
νέου τύΠου διαδικασία με
τους θεσμούς, ώστε να μεγιστοΠσιηθούν τα
οφέλη για την οικονομία και να εξασφαλισθεί ροη εΠενδύσεων Προς τον ιδιωτικό
τομέα. Αυτό Προκύ Πτει αΠό μιν ομιλία του
υΠσυ ργού Οικονομικών Γιάνη Βαρσυφάκη, ο οΠοίος Παράλληλα εΠανέλαβε ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιμο, ενώ σημείωσε ότι
θα ΠρέΠει να γίνει διευθέτηση των ληξεων των ομολόγων ιης ΕΚΓ Που ληγσυν στο
δίμηνο Ιουλίου -Αυγσύστσυ, όΠως και του
συνόλου των τίτλων Που κατέχει το ευ ρω
ΔΝ'|': Ο' ΣΤΟΧΟ'
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΝΦΩΝ|·|θΕ|
ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
Ε|'||'|'ΕΥΧθΟΥΝ
σύσιημα. «Είναι ξεκάθαρο ότι ΠρέΠει να
αξιοΠοιηθεί η δημόσια Περιουσία» τόνισε
ο υΠουργός Οικονομικών, Προσθέτοντας
όμως Πως «εδώ μΠαίνει ένα ζητημα του τι
σημαίνει Δ*αξιοΠοίηση" της δημόσιας Περισυσίας. Προφανώς δεν εννοώ “Πτε 881θ“,
δεν εννοώ ξεΠσύλημα σ ελάχιστες τιμές, ένα
αντίτιμο τσ σΠσίσ τσ Παίρνεις και τσ Πετάς
στο βαρέλι δίχως Πάτο ενός μη βιώσιμου
χρέους». Το μερίδιο αυτό, καθώς και άλλα
Περιουσιακά στοιχεία και κυρίως ακίνηιη Περιουσία, αφού γίνει μεταρρύθμιση
των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων εΠ· αυτών των Πε ριου σιακών στοιχείων, θα ενταχθούν σε μια
νέα ΑναΠτυξιαιαι ΤράΠεζα,
η οΠοία θα τα χρησιμοΠοιησει ως εχέγγυα και σε σι1νδυασμό με την Ευ ρωΠαϊκΠ
ΤράΠεζα ΕΠενδύσεων θα τα
μοχλεύσει με στόχο Πι δημιουργία μιας ροης εΠενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, εξηγησε σ
υΠσυ ργός. Το ΔΝΤ Παραμένει ευέλικτο στις
συνομιλίες με μιν Ελλάδα για το χρέος και
ελΠίζει Πως σι διεθνείς Πιστωτές θα μΠορέσουν να καταλΠξουν σύντομα σε μια
συμφωνία με την Αθηνα, δηλωσε χθες σ
εκΠρόσωΠσς του Ταμείου Τζέρι Ράις, Προσθέτοντας Πως η βασιιαι εκτίμηση του Ταμείου είναι ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ, αλλά «δουλειά μας είναι να εξετάζουμε διαφορετικά σενάρια». >4, 5
[Γ. Σταθάκης] Υπογραφή συμφωνίας με τιιν τράΠεζα
Πιστώσεις 3 δισ. ευ ρώ
αηό ΕΒΚΙ) έως το 2020
ΑνακυΚλούμενες Πιστώσεις ύψους 3 δισ.
ευρώ μΠορεί να Παράσχει στην ελληνικη
οικονομία έως το 2020 η Ευ ρωΠαῖιαι ΤράΠεζα Ανασυγκρότησης και ΑνάΠτυξης
(ΕΒΕΒ), καθώς χθες, στο Πλαίσιο Πις ετήσιας
συνέλευσης της στην Τιφλίδα της Γεωργίας, οι εΠικεφαλης Πις υΠέγραψαν συμφωνία με τον υΠουργό Οικονομίας, ΥΠΟδομών, Ναυτιλίας και Του ρισμσύ Γιώργο
Σταθάιαι για την Παρουσία της τράΠεζας
στην Ελλάδα. Πρόκειται για «συμφωνία
έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και Πις ΕΒΕΒ,
με χρονικό ορίζοντα το 2020, η οΠοία ενεργοΠσιεί ουσιαστικά Πιν εκκίνηση Πις δρασΠιριοΠσίησης της σαι χώρα μας. Η έναρξη ιης δραστηριότητας, αν και αρχικά είχε
τοΠοθετηθεί εντός του Ιουλίου, αναμένεται τσ φθινόΠωρο, καθώς θα ΠρέΠει να διευθεΠιθεί μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων. Ωστόσο, θεωρείται βέβαισ ότι η καθυστέρηση εγκατάστασης ιης ΕΒΚΒ σχετίζεται και με Πι διαδικασία και τηθανόν την έκβαση των διαΠραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εταίρους. >3
Κατέρρευσαν οι τιμές των διαμερισμάτων
ιω9 ιοί 5 ΜΒ ΜΒ
Αθήνα θεσσαλονίκη Αλλες μεγάλες Λοιπές
πόλεις περιοχες
' 2008 ' 2012 ' 20ί5 α' τρίμηνο 2007=ί00
Τον πήχη της μείωσης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων
οριοθετεί το μέγεθος της κατάρρευσης των τιμών των
διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα, καθώς στην τελευταία επταετία
έχασαν το 37% της αγοραίας αξίας τους. Η πτώση των τιμών
διαμερισμάτων συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 20 ί 5. >7
Σε υψηλά τριμήνου το ευρώ έναντι του δολαρίου
ί ,08
ί ,048
Μάρτιος 20ί 5
Απρήιος 20ί 5 Μάιος 20ί 5
Συνεχίστηκαν οι αναταράξεις που ότουν κυριεύσει τις αγορές κρατικών
ομολόγων -με τους γερμανικούς κρατικούς τίτλους να παραμένουν στο
«μάτι του κυκλώνα»-, συμπαρασύροντας και τις αγορές συναλλάγματος.
με το ευρώ να ενισχύεται σε υψηλά τριών μηνών. >23, 25, 3ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα