Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
2 διπλό κει Ι όπως σιπν βασική Μόιπιπι.
2 Πηόει από ων Φινλανδω κει το Μεξικό και
2 ΜΗ Πιό το ΕΝΩ Η” και ιο ΓιουρὁΜ Λιγκ
"ΡΜ Η ΜΝ' "ΜΗ".
ΜΜΜ Η ΜΜΜ"
2 93 τιὸΦωσι η Βαν." φαω με ιον οικω ως Ι.
Μηωγιουκοαιρ ι1_55) και ιο ι·ὸιΜου ισα Βελγίου
ι14<ΟΜ.οι:ος ΓΜ=ιεσορόι ι1.35›.
2 35 οποὁοοη σού ων πέσο;» ως Μη0νῳν κοι 2.20
:Μο ιο 46 γκολ οιον ιωιτιῆικο μι ιι: Μποριοωωο
Τρίτο Μ αμάν Μ Μ,
"Μρω για 
τον αποκλεισμό ἑ= θ
ω"···  ΓΕ,
ΜΜΕΡΗΣ|^ ΣΤΟ |ΧΗΜΛΤ' ΚΗ
δ Π^ρ^ΣκΗΝΜκΗ εΦΗΜερ|Μ Πώς ανοιγει ο δρομος γιο τον 0ῆυμτιιοκὸ μειὸ ων
όσο ως Εοιουὁισνιες οιο Μέσο Λιμηεριοὁορ£ς :ε·_24 ” η]
«τριωλλιού» με τον Γκσνέζο μέσο
- - Δ .' 0  ΕΣ.
~ .< ο" "'|""¦
· Β: δοκιμωμὲνη λύση
σιρόφΠκε η <έΕνωστι»
ιιΜΒ|Ρ'ΣΕ»
τι" πρῳτιό
με "ΜτελΜ
θμόδπ επενδυτών
για ων ΟΦΗ
ως 'η  · Αντός|είνσιω «Μωρό» Μώ |
των δινουν οι «πράσινα» στην παω
ΜΜΜ": κι αγκάθια για τιν ΜΜΜ ΣπιΜ Μ ΜΝ το πρώτο εισιιήμο τω τελικού, Με κι Μο
ΜΜΕ ΠΜ, ΜΜΜ για ΜΜΜ πιο Μ ΜΜΕ Τα.. κανάλι Μῶίο-Χ@ι Γ Μια πως·
Ο ΜΗΝ!
 ΧΑΝΙ:: Στ" Λ·ΓκΑ εΝ οΨε· ΠΛΕΪ °Φ  
Ϊ  ΠΠ". ΜΡ!!|("Μ|Τ| ΜΜΜ"
Μ ΜΠ·Μ