Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η πρώτη λίστα με τα φορολογικά μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πεππτπ
Μ ΜΑιον 2οι5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0074
'.30€
. ΠΜ ι ἰ
πιω ιν ω
ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|Γκ
Η Μεγάλη κυρία
στον τελικό μετά
από ί2 χρόνια
Ο Μοράτα το γκολ ΤΠ8 πρόκριοη5
τη5 Γ ιουβέντου5 με τη Ρεάλ (Η).
26·2Τ
Σ|ΝΕΜΑ
Η μεγάλη επιστροφη
του Μαι! Μακ
Συναρπαστικό περιπέτεια με τον
Τομ Χάρντι καιτη Σαρλίζ θέρον.
€θΝΟΣ
Τ' 'ι ”Ί .ΤΤῖί·|ἔιΜΡ Η Ἡ ΞιιζΙΗ"||ίί|"||ι||ί|Μ|'¦!||ὶ'Η.Η ὶίΤΙ|!ίΗί|ί|'ΜἩ|ΤΜ'|ΜΙ"Ξ"Β"Η|Π'"ΠΜε"ί|ΙΤ|||¦!||ί|||||Νί||ί||!Η'|||Ν|"Μ"|||Γ||||||'||||'ί||ἱ||ι||'Η'|ί|Πι||| Μ "'||||||'||ίΜ¦||:ΜΝΗΜΗ' Η Η ιιιιιιΜ|ΜΜιι ΤΤ ΙΞ;'ΝΗί|!Η|"Τι! ΜΜΜ Η ||Τ"ἑΓίΙΝ'  '
ΔΗΜΟΣ|Ο| ΥΠΑΛΛΗΛΟ|
Τ" 'ΥΕ' ΠΑ 250.000 ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΥΣ
 1# Ω - έξω .ρ
θεοῦ ΟΠ!!ζεί:
για σὑνΞσἔζτι πριν _ γ
από τα 6.2 .φωτια 44:95 <
ΟΛΕΣ Ο' ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ ΠΟΥ ΕΝΕκΡιΝ£ ΤΟ κνΒΕΡΝΗτικο ΣΥΜΒΟΥΑ'Ο
Η ΠΡΩΤΗ Α|ΣΤΑ
με τα φορολογικά μέτρα
Ο πρώτο πακέτο με ήπια ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
φορο-ρυθμίσειε ενέκρινε ... Ι
χθε8 το κυβερνητικό συμβού-  ΕΠΙῖΟΧΠν£Ι
90· ΠεΡ|λαμβόνε“ “Έσω Κίνητρα για δήλωση των κρυφών για λύση,
ων, κινητρα για την αποκα- . .
λυψη αδηλωτων εισοδημάτων ε|σΟδΠμ“ῖωΥ.Κω_ Μ  σ·Π8
κα' «Κωφών» Κ°Ϊ“θέσεων· Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων ε μ
περαίωση υποθέσεων που εκ- - έ > - -> “ - -› .ω 7 ε 7 _ ~  «ΚΟΚΚΙν£8
κρεμσι3ν στα δικαστηρια, αυξηση του φόρου πολυτελσυε
δισβίωσπε. επιβολή ειδικού
τέλσυ8 στα ξενοδοχεία. και υποχρεωτικη χρηση «πλαστικού
Χρηματοε» στι8 συναλλαγέ8.
Για αργότερα μετατίθεται η αι)ξηση του ΦΠΑ και τηε εισφορά8 αλληλεγγάπ8. 46
Αύξηση φόρου Πολυτελεία8 
ΤΜ διαμονη8 στα νησιά 
γραμμέ8»
Επιταχάνει τα διαδικασίε5 η
κυβέρνηση για λύση εντόε
του Μαΐου. διαμηνόοντα5
ταυτόχρονα ότι δεν θα
«διαγράψει» βασικέ5
«κόκκινε8 γραμμέ5». 8
...Και έπονται αυξήσειε σε
ΦΠΑ και έκτακτη εισφορά
ΜΝΗΜΗ. Η ΠίΙι·ΞΤ"ί ι ω ιι :'ὲιιι;!ίἘ3Μ |< Η ΜΜΜ Μ Η Μι 'ΜΜΜ Μ ι: ΣΤΜ“!ΜΝ |'¦ίΞ'|!|[ιΜἩ Η || ΜΗΝΑ. Τ" Ι. Ξ-ΜΜ;Π:ιί Η 'Μ|||Τ|¦ίἔΜἩ Ἡ ΜΜΜ: Λ! Ν'"ιίἔ='ιἩ
' ι'ὶ![Ἡ';ιΝΙι Η 'ί ήδη-Μπι
«ΑΓ|ΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Εξι μηνε8 στην αναμονη Ε
για ακτινοθεραηεία Ξ
ΔΡΑΜΑτικο 505 ΑΣΘΕΝΩΝ δι ΠΑΤΡΩΝ ΠΑ ΤΑ οτκοΛοΓικΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΜΜΜ "' η 'ΠΜ ' ` Ἡ" Π “ί1ὶἶἰ!ΝίἱἔίΞἩἴί¦ίίιἱ'ί[Ἡ'ίἔζ']ἴ!ἔἩ"ἶῖ'||!ίι¦ἴΜΜΗἩ" ` ΝΝ ' Η. Ξ' Η 'ΙΜ Η' Ἡ; η ΚΤΜ" Ό “ ΜΗ' Η' Ύ ΜΕΝΑ: 1' : Ἡ:
ΤΗΝ ΚΨΜ" Με Το ι τ · κι Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
κάντε Τ'$ δω 1ιιεπιτα νι Ι Ι Ρ 
ανορέεααε ί Τ ΜΜΜ ΜΜΜ
και κερδίστε ή", ' ν
χωρίε να βγείτε ` Οβελ]ξ ν<- - <- ?“
από το σπίτι και Σια '  τ