Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ίΔ-Ο5-2Οί5
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
. ,_ ,κόμμα  ως ως:
ῦΕπιτέλους
να τελειώνουμε
Γράφει ό Β. Ζ Κοραχάης
ε δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι κάτι πα
ραπάνω από οίκτρή. Ἡ 'Ελλάδα αύξανε απερίσκεπτα
τό χρέος της καί δανειζόταν έπί δεκαετίες για να μπορούμε να ζούμε πέραν τών ορίων πού μας έπέτρεπαν τα
πραγματικα παραγωγικά μας μεγέθη. Τώρα όμως τό μοντέλο τής μή παραγωγικής καλοπέρασης έφτασε τα όρια
του καί ο τόπος βρίσκεται σέ τραγική οίκονομική θέση. Ἡ
ἱστορία θα κρίνει ασφαλώς μέ αμείλικτη αύστηρότητα
τούς πολιτικούς ηγέτες αναλογα μέ τίς εύθύνες πού έπέδειξαν ενώπιον τής έπερχόμενης οίκονομικῆς λαίλαπος.
Γι' αύτό ή κυβέρνηση τού κ. Τσίπρα αν δέν πιασει «τόν
ταύρο από τα κέρατα» αμέσως, τό κόστος πού θα κληθεί
νά πληρώσει πολύ σύντομα καί ή ίδία καί ὁ τόπος θα είναι
τεραστιο. αίδού γιατί κραυγή αγωνίας ακούγεται ανά τό
πανελλήνιο για τό πού παμε καί πού θα καταλήξουν οί διαπραγματεύσεις μέ τούς Εύρωπαίους εταίρους. 'Ωστόσο
από τήν σημερινή τραγωδία συναγεται δίδαγμα πολύτιμο.
Δέν γίνεται νά κυβερνηθεί μια χώρα μόνο μέ κοντόφθαλμη ίδιοτέλεια καί εύθύνη έξουσιολαγνείας."Οταν μαλιστα
είναι έξόφθαλμη ή αδυναμία να έπενδυθεί έστω καί ή ίδιοτέλεια σέ φιλόδοξους στόχους. Και όταν ή κοινωνική αντιπρόταση στόν αμοραλισμό καί μηδενισμό δέν διατίθεται
από τα ύπαρχοντα αντίπαλα κόμματα τού ΣΥΡίΖΑεΟἱ“
αίτίες για τήν επιδείνωση τῆς ελληνικής οίκονομίας δέν
είναι συγκυριακές. Είναι όργανικές καί διαρθρωτικές.
Πρώτον παράγουμε προϊόντα ανειδίκευτης εργασίας.
Μέ αύτό τό κριτήριο είμαστε πρώτοι στήν Εύρωπαϊκή
Ένωση. Μόλις τό ί0% τών εξαγωγών μας είναι προϊόντα
ύψηλης τεχνολογίας. Ἡ αναπτυξη εργασιακών ἰκανοτήτων ύψηλῆς στάθμης προϋποθέτει οίκονομίες κλίμακας
καί υἱοθέτηση νέων τεχνολογιών. Με έμείς αρκούμεθα
στήν ψευτοαπασχόληση μέ μυριαδες μαγαζάκια πού στήνονται από τό αγχος της ανεργίας καί επιβιώνουν μέιτήν
είσφοροδιαφυγή. Δεύτερσν έχουμε απελπιστικα πολλές
μικρές επιχειρήσεις. Τό ποσοστό τών επιχειρήσεων μέ λιγότερους από ΤΟ μισθωτούς στήν 'Ελλάδα είναι τό μεγαλύτερο στήν Εύρωπαϊκή Ένωση. Μέ τέτοιο πλήθος
μικρών επιχειρήσεων ή 'Ελληνική Οίκονομία αποκλείεται
να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική, διότι ή παραγωγικότητα
καθηλώνεται. Τρίτον, διαιωνίζουμε μια άθλια κρατική γραφειοκρατία ή ὁποία έπιβαρύνει τίς έπιχειρήσεις μέ κόστος
'ίσο μέ 6,8 τού ΑΕΠ. Οἱ λεγόμενοι έπανιδρυτές τού Κράτους έπιδείνωσαν τήν κατάσταση. Μεταξύ τών ί78 χωρών
ή Παγκόσμια Τράπεζα μας κατατάσσει στήν ί52η θέση μέ
κριτήριο τήν εύκολία έναρξεως μικρών έπιχειρήσεων,
στήν ί42ήμέ κριτήρια τήν ευκολία στήν απασχόληση μισθωτής εργασίας, στήν 86η μέ κριτήριο πόσο=εύκολα μπορείς να πληρώσεις τούς φόρους σου. Προφανώς χρειαζόμαστε ένα μή συμβατικό σχέδιο για να ξεκολλήσουμε από
ένα μοντέλο πού έχει φαει τα ψωμιά του. Παντως τό μοντέλο πού έφαρμόζει μέχρι στιγμής ό ΣΥΡ|ΖΑ δέν μας έχει
πείσει ότι βαδίζουμε σωστα. Αντιθέτως.
'Η ίστορική Ανανεωτική Αριστερά είχε σοβαρούς συνομιλητές καί αίσθηση εύθύνης. Ἡ σημερινή είναι μια καταστροφική δύναμη, ή ὁποία όδηγεί τή χώρα -όπως πάειάπό τό κακό στό χειρότερο."Οταν κατι δέν τής αρέσει
απειλεί ότι μπορεί <<να κατέβει κατω καί να τα σπασει»
προκειμένου να επιβάλει τίς απόψεις της. Αύτές είναι οἱ
συμπεριφορές πού μας κανουν να αναρωτιόμαστε πόσο
πραγματικα άνανεωτική είναι καί πόσο πιστεύει ότι μέ τίς
«αρχές» τού ΣΥΡ|ΖΑ μπορεί να δώσει τήν πολιτική λύση
πού ταιριαζει στό λαό καί στήν 'Ελλάδα. Τό μοντέλο τῆς
διακυβερνήσεως της χώρας όπως τείνει να καθιερωθεί
από τό ΣΥΡ|ΖΑ έχει δημιουργήσει απίστευτη σύγχυση για
τό πού παει ὁ τόπος. Διότι, σέ συνθήκες κρίσης ή περισυλλογή, ό απόλυτος σεβασμός στό εύρώ τού πολίτη
είναι προϋποθέσεις για να έχουν τύχη οἱ αναγκαίες δύσκολες καί άντιδη μσφιλείς αποφάσεις. Αύτές όμως δέν
θα κερδηθούν στήν πολιτική νομιμοποίηση εφόσον κυριαρχεί ή αίσθηση ότι τό κυβερναν δέν «ἐστί φιλοσοφείν»,
ούτε βεβαίως ακολουθώντας τα ακρα είναι δυνατόν να
βοηθήσεις τή χώρα να όρθοπσδήσει, παραπαίων καί παλιδρομών πότε από δώ καί πότε από έκεί. Βιώνουμε κρίση;
Ασφαλώς. Με αύτό φαίνεται δέν συνιστά έπαρκῆ λόγο
για να διαταραχθεί ή γαλήνη καί ή λογική της Κοινωνίας.
Πρέπει να τό αντιληφθούμε άπαξ δια παντός. Τό πρόβλημα είναι πολιτικό όπως τα μεγαλα προβλήματα της
χώρας. Ἡ κυβέρνηση όφείλει να προχωρήσει χωρίς
ένδοιασμούς.'Ἡ στήν σύναψη μιας συμφωνίας συ μπραξεως μέ τούς έταίρους.'Ἡ στήν χρεωκοπία τῆς χώρας.
Δεν έβλεπε
ὁ κ.Σημίτης;
Τήν 23η Σεπτεμβρίου 2000, στα μέσα τής όκταετούς
διακυβερνήσεως Σημίτη, ή <ξΕοτίω› εἶχε δημοσιεύσει ένα
πρωτοσέλιδο αρθρο μέ τόν προκλητικό τίτλο σωστα
Μοπείτεε». Ό χαρακτηρισμός «ήτε εοοίε|ἰει Μοπεπε»
(ὁ έκατομμυριούχος σοσιαλιστής) εἶχε αποδοθεί από τόν
βρετανικό Τύπο στίς αρχές τής δεκαετίας τού '70, στόν
βαθύπλουτο όφυπουργό Οἰκονομικών τής Κυβερνήσεως
τώνἘργατικών, Χαρολντ Λή βερ."Εγραφε λοιπόν τό 2000
ή «Ἡστία» ότι, τριάντα χρόνια αργότερα, τό φαινόμενο
πού αποτελούσε τήν έξαίρεση στήν Βρεταννία έτεινε να
αποτελέσει τόν κανόνα στήν°Ελλάδα. Στήν Ἀγγλία, καποιοι βαθύπλουτοι έγιναν σοσιαλιστές. °Ενώ στήνἙλλαδα, οἱ σοσιαλιστές έγιναν βαθύπλοιποι!
- : . Καί τό ἄρθρο τῆς «'Εστίας» συνέχιζε:
-Δέν χρειάζεται νά διερευνήσουμε τό πραγματικό
«πόθεν έσχες» των συντρόφων-σοσιαλιστών πού άνερριχήθησαν στήν ἐξουσία τήν δεκαετία τοῦ ί80. Ούτε
χρειάζεται να αναζητήσουμε πως οί κατά τό πλείστον
αεργοι καί τότε «ίδεολόγοι», έφθασαν σήμερα νά
άλληλοκατηγορούνται για τήν χλιδή πού έπιδεικνύουν
στήν καθημερινή τους ζωή.
- τά πράγματα βοούν εφ· ἑαυτῶν. Τούς διέφθειρε ή
ἐξουσία. Ἡπολιτική καί ή οἱκονομική. Καί αρκετοί
κατέστησαν πάμπλουτοι. Άλλοι προσπαθούν νά τό
αποκρύψουκ άλλοι ὅμως τό προβάλλουν προκλητικώτατα. Πανάκριβα σπίτια καί διαμερίσματα, πολυτελέστατα αύτοκίνητα, διακοπές σέ θέρετρα γιά Κροίσους
ή σέ θαλαμηγούς φίλων, «έπώνυμα» κοστούμια καί
μοντελάκια, συχνότατες έξοδοι σέ πανάκριβα έστιατόρια καί κέντρα διασκεδάσεως!
' Ἡ <ξΕστία» δέν έδίστασε τότε να κατονομασει τούς
ύπευθύνους για τόν πλήρη έκφυλισμό τής έννοίας τού
σοσιαλισμού στήν χώρα μας: Τούς διαδοχικούς ήγέτες
τού ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου καί Κ. Σημίτη. ¦Ιδού τί
ακριβώς έγραφε:  ·  ί` ς
Ο Ό Ἀνδρέας Παπανδρέου εύθύνεται διότι έδωσε
πρώτος τό παράδειγμα. Αρχικώς μέ τήν απαράδεκτη
έκείνη ρήση του γιά τό «δωράκι» των 500 έκατομμυρίων, πού ούσιαστικώς καθιέρωσε τήν δωροληινία δημοσίων λειτουργών. Καί έν συνεχεία μέ τό σκάνδαλο
Κοοκωτᾶ καί τά αίσχη μέ τήν βίλλα τῆς “Εκάλης Ό
Πρωθυπουργός τής Χώρας νά φέρεται «δανειοδοτούμένος» από φίλους καί συνεργάτες, γιά νά καλύψει τήν
αγορά μιᾶς πανάκριβης έπαύλεως στήν αντικειμενική
της και Ακόμη καί οί πέτρες γνωρίζουν πως αποκτή
     τόπος ροοτσεγιά σκάνδαλα καί «μίζες»
θηκε ή ρόζ βίλλα καί ποιούς έπεβάρυνε τελικά: τούς
"Ελληνες φορολογουμένους.
Ο ΌΚωνσταντῖνοςΣημίτης εύθύνεται διότι ανέχεται τήν
συνέχιση τῆς καταστάσεως. Ό ίδιος δείχνει απολύτως
έντιμος. Στήν προσωπική καί οίκογενειακή του ζωή είναι
έξαιρετικά προσεκτικός καί διακριτικός. Περιβάλλεται
ὅμως από συνεργάτες για τούς ὁποίους δύσκολα μπορεί νά
λεχθεῖ τό ίδιο. ¦Επί των ήμερών του, ή διαφθορά έχει ζεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εἶναι πολύ χειρότερη τής
ἐποχῆς Παπανδρέου. Καί ὁ Πρωθυπουργός όχι μόνον δέν
τήν διώκει, Με στηρίζεται σέ αὐτήν. Ἡ έντιμότης είναι
τό όπλο πού χρησιμοποιεῖὁ κ. Σημίτης γιά νά έπικρατεῖ
έναντι των άνεντίμωΜ Καί γι3 αύτό τούς καλύπτει.
Καί τό αρθρο τής <ξΕστίας» κατέληγε:
- Σήμερα λοιπόν, πολλά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ έγιναν έμφανεῖς ή άφανεῖς πολυεκατομμυριούχοι: .θυσίεΙίεί ΜύΙίοπείτεε!!!
.στα έγραφοντο από τήν παρούσα στήλη πρό 15
8 ~ Η ~ ¦ | | 9 Ι
ετων, οταν μεσουρανουσε η Κυβέρνησις Ση μιτη. Αλλα
θ Ι Β Ι ζ | 5 Ι
ο τοτε Πρωθυπουργός εκώφευε. Μαλιστα οσακις ετιθεντο θέματα σκανδάλων από τήν τότε αξιωματική
Ἀντιπολίτευση ή από έφημερίδες, έπετίθετο δριμύτατα
έναντίον τους καί προκαλούσε «όποιον έχει στοιχεία
να τα καταθέσει στόν Είσαγγελέα»! Αύτή ήταν ή μόνιμη απαντησις τού κ. Σημίτη στα όσα βαρύτατα κατελογίζοντο σέ ύπουργούς καί συνεργατες του. Ό ἴδιος,
ούτε έβλεπε κατι, ούτε άκουγε, ούτε καταλάβαινε...
Χθές τα πρωί, ὁ κ. Σημίτης κατέθεσε ως μάρτυρας στα
Πενταμελές ῦΒφετείο Κακουργηματων στήν δίκη τού κ.
Άκη Τσοχατζόπουλου, για τίς παράνομες αμοιβές πού
φέρεται ότι έλαβε για συμβασεις έςοπλιστικών προγραμμάτων, όταν ήταν ύπουργός 'Εθνικής Ἀμύνης. Καί
σας ὁ κ. Σημίτης διεβεβαίωσε ότι ὁ ἴδιος δέν έγνώριζε
..τίποτε  τίς παράνομες πράξεις.πού. έγιναν έπί Κυβερ
νήσεως του, έδήλωσε ἐνώπιον τού Δικαστηρίου:
«Λυπάμαι διότι όλες αύτές οί αθλιότητες συνέβησαν
έπί δικής μου πρωθυπουργίας»!
*Αραγε ήταν τόσο μύωψ ὁ κ. Σημίτης, ώστε να μήν
βλέπει τί γίνεται γύρω του; Ό τόπος βοούσε τότε για
σκανδαλα καί «μίζες». Εἶναι δυνατόν να μήν καταλαβαινε τίποτε; Καί τώρα πού τα πληροφορήθηκε, δέν
θα ήταν πιό γενναίο έκ μέρους του να ζητήσει εύθέως «συγγνώμη» από τόν ἑλληνικό λαό, πού τόν έμπιστεύθηκε έπί όκτώ ὁλόκλη ρα χρόνια;
Τρίτες στόν κόσμο
οί έλληνικές παραλίες!
τῆς μαφὅς περιοδείας τον στήν
Μ μετά. Με. ὁ σε.
δέν είπε τίποτα, ένω ὁ Μπερ λουσκόνι εᾶε αντιδράσει μέ
χιούμορ, αποδίδοντάς το σέ...
ΠΕΡιΕΡΓΑ εκφορά πόρισμα
Π Μετά τόν Μπερλουσκόνι
πού πήρε μία θεαματική τούμπα κατεβασμα από τό βήμα
σέ προεκλογική Φιλία του, τώρασκόντωρεκαίὁΌλλάντ.“ Τί
γίνεται έττιδημία τούμπα έπεσε; Ό Γάλλος Πρόεδρος παραπάτησε καί κάντε” νά βρεθεί'
στό πάτωμα ανεβαίνοντας τά
σκαλιά βήματος γιά να Μνήσει όμιλία στήν Αϊτή. Τό ατύχημα κατά τήν «Πέσο», όφείλεται στήν κόπωση έξ αίτίας
Π Καί μια πού μιλαμε για
τόν 'Ολλάντ ίσως ή τούμπα
του όφείλεται καί σέ έκνευρισμό, λόγω τῆς Ζυλί Γ καγιέ
πού έγκαταστάθηκε στό Μέγαρο των Ἡλυσίων καί άρχισε νά διατάζει! Ἀπαίτησε νά
αλλάξη ὁ τίτλος τής νέας ταινίας «Εύχαριστώ για τήν ουίνεργασία σας», όπου πρωταγωνιστεί; θεωρώντας ότι παραπέμπει στό βιβλίο τής
πρώην ἀντεράστριάς της Βαλερί ΤριερβΜέρ. Καί ὁ τίτλος
έγινε κΒασίζομαι σέ σας». ..
Τήν απαραμιλλη όμορφια
τών ελληνικών άκτών, πού
ύμνησαν λογοτέχνες καί
ποιητές καί τήν καθαρότητα
τής γαλάζιας θαλασσας τής
πατρίδος μας πού μαγεύει
τόσους ξένους, επιβεβαίωσαν για μία ακόμη χρονια
οί περίφημες «Γαλάζιες Σημαίες». 'Αν καί χάσαμε μία
θέση από πέρυσι, όπότε
είχαμε καταταγεί δεύτεροι
μετά τήν "οπανία, έφέτος ή
'Ελλάς κατέκτησε τήν τρίτη
θέση στόν κόσμο, μετά τήν
'ίσπανία καί τήν Τουρκία. Τό
διεθνές βραβείο ποιότητος
κέρδισαν 395 ελληνικές
ακτές καί εννέα μαρίνες,
από τόν"Εβρο έως τήν Κρή
τη καί από τήν Ρόδο έως τήν
Κέρκυρα.
'Η όμορφα ως χώρος μας
είναι αναμφισβήτητη, αλλα τό
βραβείο έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα 32
κριτήρια πού πρέπει να τηρούν οἱ παραλίες μας για να τό
κερδίσουν είναι πολύ αύστηρά. Καί δέν αφορούν μόνον,
στήν ποιότητα τών νερών καί
τήν καθαριότητα, αλλα καί
στήν όργανωση, τήν πληροφόρηση, τήν ασφαλεια λουσμένων καί έπιακεπτών, τήν
προστασία τού φυσικού τιλούτου τών ακτών κ.α. Μακαρι
τού χρόνου τό βραβείο να
κερδίσουν ακόμη περισσότερα έλληνικα ακρογιάλια.
Ση μερινα θέματα
Νέοι φόροι
ι· στόν βωμό τής τρόίκα
Φορολογικά μέτρα πού αποσκοπούν στό νά μειώσουν τό «χάσμα» στίς διαπραγματεύσεις
Ἑλλάδος - πιστωτών έξετάσθηκαν χθές στήν συνεδρίαση τού
Κυβερνητικού Συμβουλίου.
Σελίς 2
 'Επεισόδια
 στα πανεπιστή μια
Είσβολές κουκουλοφόρων σέ
πανεπιστημιακές σχολές κατά
τίς χθεσινές φοιτητικές εκλογές. Καταδίκασαν τα γεγονότα
τα κόμματα. Κριτική από τόν
Αντ. Σαμαρα.
Σελίς 3
 Προτάσεις ΕΕ
 για μετανάστευση
Τήν κατανομή τών μεταναστών
στα κράτη-μέλη, βάσει ποσο
στώσεων, ώστε να μειωθεί ή πίε
σις πού ασκείται στίς χώρες ύπο
δοχής προτείνει ή Κομμισσιόν.
Σελίς 8
ί ή" ί ίί
θ ίίί“ίΠθ ΜΜΜ
;. ,πετσέτα  “ Ϊ
'Ενα θέμα πού απασχολεί τήν φαιά
μου οὐσία είναι ή ύποστήριξη πού έπικαλεῖται καθημερινά ότι έχει ή Μείωση
καί τήν όποία έλαβε από τήν «λαϊκή
απολή» στίς έκλσγές τού"ανουαρίου. Φυσικά ή έκφραση «λαϊκή απολή» δέν άποδίδει τήν πραγματικότητα αφού μόνο τό
36% τού λαού Μ στό κόμμα τού Σύ
ριζα τήν έντολή να κυβερνήσει τόν τόπο, `
Μάρνήθηκενάτούτήνδωσειτό64%
τού λαού τού όποίου ή γνώμη είναι ή
γνήσια «λαϊκή έντολή». Τό σωστό θα
ήταν, λοιπόν, να λέει ή κυβῷνηση ότι
στηρίζεται από τήν «ΜΜΜ απολή».
'Ωστόσο δέν είναι ύπεύθυνη ή κυβέρνηση
για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο αξιολογείται
ή γνώμη τοῦ λαού, ἀφοῦ ή δημοκρατία
ΜΜΜ Με ΜΜΜ μετά»ν ἔτεδή σέ αὐτόν τόν κόσμο ούτε τό καλύτερο
πολίτευμα είναι τέλειο!
Σωστά έπικαλεῖται έπομένως ή κυβέρνηση τήν στήριξη τῆς κλοπής
έντολής» καί σωστό είναι να έκφραζει ὁ
λαός τήν γνωμη του για τήν διακυβέρνηση τῆς χώρας- Ό ἑλληνικός λαός βέβαια αποφασίζει για τα θέματα πού
Περί λαϊκής έντολῆς
αφορούν στόν τόπο μας. Δέν ω περίμενε κανείς ότι ό ἑλληνικὰ λαός θα έδινε
έντολή νά μειωθούν οί μισθοί, νά αὐξηθούν οί φόροι καί νά κοπούν οί συντάξεις! 'Αν αύριο κληθεί ό ἑλληνικός λαός
νά πεί τι γνώμη τον μέ δημοψήφισμα,
θα έπιλέξει φυσικά να μήν έπιβληθούν
Τα μέτρα λιτότητας πού ζητούν οί
έταῖροι μας. Αύτό τώρα πού δέν έχω
καταλάβει, είναι τα οί στολές πού δίνει
ὁ λαός στήν κυβέρνηση καί πού αὐτή
όφείλει νά σεβασθεῖ καί νά τίς περιβάλλει μέ κόκκινες γραμμές, είναι στολές
πού ίσχύουν καί γιά τίς άλλες δέκα
όπὡ Χώρα τῆς Εὐρωζώνης!
Δέν ξέρω πως άκριβῶς λειτουργούν οἱ θεσμοί τού Καταστατικού τής
ίδρύσεως βάσει τού όποίου λειτουργεί ή
Εύρωπαϊκή 'Ενωση καί τού όποίου οί
όροι είναι αποδεκτοί από όλα Τα κράτη-μέλη. Λέει δηλαδή τα Καταστα·πκό
ότι αν στήν 'Ελλάδα ὁ λαός ψηφίσει νά
βάφουν πράσινα τά παράθυρα των
σπιτιών, θά πρέπει να ίσχύσει αὐτή ή
έντσλή καί για τούς λαούς όλων τῶν
ύπόλοιπων κρατών-μελών τής Εὐρωπαϊκής 'Ενώσεως ,Εάν όμως ή απάντηση στα έρωτημα αὐτό είναι καταφατική, θά πρέπει νά ίσχύει καί τό αυτίστροφο. σε είναι δηλαδή ύποχρεωμένσς ὁ ἑλληνικὰ λαός νά έφαρμόζει τήν
λαϊκή έντολή πού θά λαμβάνουν οί
'Εσθονοί, οί Λιθουανοί, οί Μαλτέζοι, οἱ
°|ρλανδοί καί γενικά όλοι οί λαοί τής
Εύρώπης είτε βρέχουν Τα πόδια τους
στήν παγωμένη Βαλτική καί ανωρι
χιάζουν, είτε χαίρονται μέ τό άπαλό
χάδι των κυμάτων τής Μεσογείου.
Σύμφωνα μέ τήν λογική πού μού
έχει απομείνει λόγω τής ύπερκαταναλωσεως στήν όποία τήν ήςω σπσταλήσει προκειμένου να καταλάβω τούς γρίφους πού κατασκευάζει ή κυβέρνησή
μας, κρίνω ότι δέν είναι ὲφικτή ή λειτουργία παρομοίου συστήματος βάσει
τού όποίου σε πρέπει να ίσχύει ή «λαϊκή ἑντολή» των 'ίρλανδῶν στήν Κύπρο
καί των Βουλγάρων στήν Πορτογαλία
-τουλάχιστον έπί τού παρόντος. 'Επομένως ούτε έντυπωσιάζει, ούτε έπηρεάζει τή στάση των έταίρων μας ή στήριξη από τήν «λαϊκή στολή» πού ἑτπκαλεῖται ή κυβέρνηση. Οὐδόλως άντιμετωπίζεται ή «λαϊκή στολή» μας από
τούς όπως μας ως ῖσχνρό όπλο μας
κατά τίς διωτραγματεύσεις. Προσωπικά έτσι αξιολογῶ τά πράγματα. Δέν
ξέρω πάλι, μπορεί να κάνω λάθος. Τα
λάθη δέν αποτελούν προνόμιο των αριστερών διαπραγματευτων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
"Οσα δέν λένε τα πορτραίτα
Τ ό .πρώτο κεφάλαιο από τό βιβλίο
«Ἐδώ κιῦ Ἐκεϊ»
τού Κύρου Ἀδ. Κύρου
_ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.15' - Δύσις 8.28'
γ Σελήνη 27 ήμερῶν
Παχωμίου ὁσίου τού μεγάλου,
ιἈχιλλείου αρχιεπισκόπου Λαρίσης.
Ἡ Έλληνική Νόσος;
τού Στράτη Στρατήχη
°Επ. Δικηγόρου ΔΝ,
τ. Βουλευτή Ἐπικρατείας
Διάβασα τό εξαίρετο αρθρο τού Ἀθαν. Παπανδρόπουλου στήν «Ἑστία» τού περασμένου Σαββάτου,
9ης Μαίου «Ό κατήφορος τῆς Παιδείας», πού καταλήγει συμπερασματικά στό ότι ὁ <<πιό έξυπνος λαός τού
κόσμου» έπέλεξε τήν καταστροφή του.
Πρόσφατα έτυχε να ξαναδιαβασω τό αποκαλυπτικό βιβλίο τού Γάλλου παλιού 'Υπουργού Παιδείας καί Δικαιοσύνης ΑΜΠ Ρεγτεύιιε «Ι.ε ΜεΙ Ρτειιςείε» (ί 976) οι όπου καί
ό τίτλος μου (με έρωτηματικό). Συμπέραινε ότι οἱ κρίσεις
καί οί κακοδαιμονίες στήν χώρα του όφείλονταν σε μια
κουλτούρα γενικευμένης ύπεροψίας από ύπερεκτίμηση
τών αρετών καί επιτευγμάτων τού ίδιου τού λαού.
Αντί αρθρου, έρανίζομαι, αύθαίρετα ,ίσως, τρία αποσπασματα από ότι έχει γραφτεί σχετικα για μας καί μια δική
μου περιγραφή για τήν σημερινή κατάσταση τών πραγματων στήν χώρα μας. Γιατί τό έρώτημα δέν είναι πιά για τό
«πού πάει» ὁ «περιούσιος» όπως επίσης αύταρεσκα αύτοαπσκαλούμαστε λαός μας, αλλά καί για τό «τίς τπαίει».
Ἀνατρέχουν στήν αρχαιότητα τό πρώτο, στην περίοδο
πρίν από τούς Βαλκανικούς Πολέμους τό δεύτερο, καί τό
τρίτο πρόσφατο, έν μέσω της λεγόμενης «μεταπολίτευσης.
'Ο κορυφαίος άγγλος έλληνιστής καθηγητής, ΠΠΚ.
Κίιισ, στήν είσαγωγή του στό κλασσικό του βιβλίο για
τούς αρχαίους 'Έλληνες, «Τίτο ΟτεεΙςε» (ί95ί) έγραφε:
«. . ..σέ ένα μέρος τού κόσμου τό ὁποῖο εᾶε έπί πολλούς αἰώνες έκπολιτισθεί καί μάλιστα σέ ύφηλό βαθμό,
άναδεή(θηκε με τόν καιρό ένας λαός, ούτε πολυάριθμσς, ούτε πολύ ίσχυρός, ούτε πολύ καλά ὁργανωμένος,
πού εᾶε μία τελείως νέα αντίληψη γιά τόν σκοπό τής
ανθρώπινης ζωής καί πού έδειξε γιά πρώτη φορά σε τί
χρησίμευε ὁ ανθρώπινος νούς. .. αίσθάνθηκαν, άπλά καί
φυσιολογικά, ότι ήσαν διαφορετικοί από όλους τούς
άλλους λαούς πού γνώριζαν».
Χώρισαν, συνέχιζε, τό ανθρώπινο είδος σέ «έλληνες» καί «βαρβάρους» λόγω άλλης λαλιας, αλλά αργότερα καί σέ <<δούλους» καί «ελεύθερους» γιατί δεν
είχαν τήν ίδια μέ αύτούς διευρυμένη έννοια, της έλευθερίας πού τούς καθιστούσε πολλές φορές απειθάρχητους καί <<αναρχους»: ς
«Ἡ άνατολίτικη συνήθεια της ύπόκλισης~χτυπσύσε
στά μάτια τού "Ελληνα ώς άνελεύθερη. Στά μάτια του
ήταν μιά προσβολή τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας...»
Τό δεύτερο προέρχεται από τα λήμμα «Έλληνες»
στήν ΕπογοΙσρεαίε Βτίιειιπίσε τού ιστό-ιι γιά`τόν χαρακτήρα τών Ἑλλήνων 25 περίπου αίώνες αργότερα:
«Παρά τή σύνθετη προέλευσή τους,  οί σύγχρονοι
"Ελληνες είναι ένας αξιοσημείωτα όμοιογενής λαός,
αίσθητά διαφορετικός κατά τόν χαρακτήρα από τούς
γειτονικούς λαούς,  βαθύτατα πεπεισμένος για τήν
ανωτερότητά του έναντι των άλλων εθνών. Ο ξεχωριστός όμως χαρακτήρας τους, σε συνδυασμό 'με τήν παραδοσιακή τάση τους νά άντιμετωπίζουν τούς μή έλληνικούς πληθυσμούς ώς βαρβάρους, άναιρεί στήν πράξη, τή μεγάλη ένέργεια καί τόν ζήλο τους ...».
Τό τρίτο μας τό θύμισε πρόσφατα πάλι ό Θανάσης
Παπανδρόπουλος. Είναι από αρθρο τού κορυφαίου
μας δημοσιογράφου Γιαννη Μαρίνου, στόν <<Οίκονσμικό
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα