Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το ΡὶΠττΙ 4 του Θρυλου · θυμηθεἰτε` ο
ἐ^ΧΞ1κσνδτο ΟλυμΠ1σκος στο μΣγσλσ
ΡοντΣΒου στην ΕυρὡΠη. συγκινηθεἰτΣ.
ονστρ1Χ1οστε. ΣτοιμσστΣἰτΣ...
Ο ΟλυμΠ1σκος σἡμΣοο το τυτοντ:υμο
"οΠογ€1ὡνΡττυ“ ντο τη Μσὁρἰτη του το
Ρἱι1ο1 4 · Ηρομο1κσ1οΠΣλΣυθεΡωμἑνο1
οτ ”ΣρυΘΡολουκοι”, ΠΜ: νο Βγσλουν το
μΠοσκετ τους το στοΧο νο γράψουν [του
Πολυ ιστορἱττ · Η Ποση ΣἱντΙι στην ΤΣΣΚΑ,
η οΠοφοστστ1κοτηττ1 στον ΟλυμΠισκο
Στο Νοοολ|ο 0 0
του κο· Χοοο.
στην Ακροπολη
ο Ρομπέρτο...  Π
ΚΜΕ|'|ΕΣΕ Η ΣΚΕΥ"Ρ|Π
|'|| "0 ΟΛΥΜΠ||Κ0Σ·ΒΕΡ0||
Σύμφωντμε τη ”Μοτο” ¦ ._
ΩΠλ“μπυοςυλυτευ·ς  ή! ' ·. Ι ἴΜ8·'ΜΜΜΜηνὰωωων . <
σγουστικέςυλοΜιεςτους  ` ο  ` κἩἔ':[email protected]ΜἑἔἩἔΨὲ%Μ“ω
οκονομ|κέςυυηοε·ςΙου  ' '
ἙΝΜΜΜΜηωωΜΜαΜΜ“Ψ
Μ τον ΜΜΜ οι Μ μ ΜΜ_ ω. αυτο “ω φακών! Φ"
Μ!ΜΜΜΜΜωΜΜΜωΜΜ"ω““°"
ΜωΜμΜωΜ.οΠΜΜΜωΜ°"
ν ¦ . ΜπωηΜω,οπκΜΜηςΜΜδΝ"
Δ · - _. Δ. ΜΜΜΜῖΜωΜΜ°ΜωΜοηΜωσαΣω
' ' ” . . Μ·ΜΜκΜΜΜ¦ωΜΜΜΜΜ
` ' Μ°ΜΜΜΜΜ·ΜκΜηΜομ$°ο
',·ῳ' 50? - ; , . . . Μ-φΜΜΜωΜωΜΜηωωπωο
· :εβροκωμοΝο.ΜΝΕεκυηοονοποκοτοθεοη τ - ΜΜΜΜΜΜ·Μ“ΝωΜῖΜΜΜη
. ιι . . < .Ν ΜΜωΜΜωΜοΜ-ΓΜωΜ
 του ΜεΜοοου6η,πως ...μετοφερΒηκεοπο  πωωΜ.ΜωωωΜηπΜΜ-ΜΜωωο
·· · · - κ . · ΝΜΜΠΜΜΜΜΜ
τον...Κολοιτζ|6ηοοτοΜοτο“. ·'(οιοΜεΜσοουὁης η τ 7 7 ο 7
Ο Ρομπἱντο τέλος ὁ|οψεύστηκε “ο τον Κοφέ. που τυπου"
από Μίλαν 
και εἱνω ανοικτός
σε προτάσεις...
. . . . . Ν|Κ0 ΓΕΩΡΓΕΑ.
οτιζητησεολλογηλογωτροομοτιομοο 4 ¦ ΤΟΝ θγΜ^Σ^|.
Απο 500.000 ευρώ το
καλοκαΞρι. στα 4.5 εκατ.
η αξἱα του. σύμφωνα με
τη νέα σποτἱμηση του
"ἶ"5ῳ"“3Η“ ΜΠΕΙ τον υυοκλΗομο υυο το (ΠυυυμΙου:; ὶ.τ:ευμιυ[!]¦ ον:>1μ›“υιηκυν
· Στο Πονω τους κτυ οι
. , . , κτυ... υυοΙ5ΙΙὅυομο του ()/υ1μυυτκυυ! Ουτε' κυν θυ κληΘή
ΕλομΠντ›Άσουτ. Π)οοτσυνης .- 2 . , . . ) . Μ .
γ Γ Χ' Χ' Χ` '
· ο "ΓΑΥΡοΣ“ σέ.  . Ι ο. υυο Δον1υ υυ,ο'υ›ν υοοοοῳτυμ1κο . του/γγ. τ. ο ο κτττυνυκηῳ
ΑΝΑΛΥΕ1Μ   “ ν ο  <. γ υῳου υσ).υ υυΛυ Π:“ν ΙΙμωκυΗτΜ υσυθΝνο κτυυυ 0'μυΛοκη του...