Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
` Τιιονομοχίο Ρεάλ-Γιονβένιονς γιο μιο θέση οίον τελικο τον Βερολίνου  ί  Τι βγοζουν το στυτιοτικπ
_ Π · 0
_ 4 γιο τπν μοχπ τος Μπομ·τπς
_ ^“ Ξ Δεν κερδίζει με πάνω οπο _ῦ γκολ τπ
Ο ' 'β ι ” Γιουβέντους π Ρεάλ, δεν έχουν ι. __ ' ·= ποτέ
Φ “ _ _ ί οι |τολοί στον έχουν κερδίσει Α; Υ' · μστς
ά Δ - · :ο
' Χ 2Μ28ιπΜκοιΠωΜΜμομιωωΜ
((  _ . 2 Μ το 3 ιιμΜΜΦκό στο Μπομπ για  ειδικούς
' ὰ . - · “ναμ£2-3τέρΜισ2μί-6ποωωμομεπμΜ
5 προτοοεις με το οπιιείο, το ιιπρτἑπεομο πμιχρονου, το σκορ, .- 5 ο  Η ' ¦- ο
το ΜΜΜ Μνοτων κι" τον σκοπο· τον ΜΜΜ! πιο"  748 ί ΕΜἱὅ“ Ψ Ν Τ°'ἐἩἶῳΉἑἔ?
ΙΕ"'|ΕΡ|ΕΨΕ Η! ΤΠ "Ε" Ο ΜΝ
Τώρσ είνοι. . . κοβολο
στο άλογο ο Σοββίδπς
οι επόμενες κινήσεις του «φτιαγμένου» |Βσν ?ν ' 21
Σε Σέρβο «μάγισσο» ππγσίνουν οι τρσυμστίες γισ το. . . γιστρειὁ
· Σε Μ ονιί88ω όσο κοτέθεοον
γιο το Ολυμπιοκός-Βέωο Ζει, 5·23
 :ΐ Ι  :1
ο Σκλπρο ποζοριο γιο τον Αργεντινό φορ, πώς τον «ειμποε» ο Γκολέτι
· Ζπτοει χρονο π Εστουδιοντες, ολλο πιέζουν οφόρπτο οι «ερυΒρόλευκοι»
· 0 πλειστπριοομος που μπορεί νο γίνει με τους Πορτογολους
· 0 ΜΜτςΜΜ Σω 6
νοέχει...ολλεργίοσωάΜ»
ο Διόοτοοπ οπόιμεων να - Αγγελίδπ γιο το νέο τεχνικό διευθυντή ο Η ελπίδο κοι το «Μι» του Κομπότπ Μένω ελεὡΒερος ο Βροζιλιύγος
ο Η Βέροισ κολεί τον Ντουνπ ο ο «κυτοστσρπς» Μπέρτος κσι ο "σνοΒπνοϊκός ΣεΛ.3¦2ο
Ή ¦. ἡ. .
ε ι_, 84