Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι 4 ρυθμίσεις για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΟΠΟΛΟΓ|Α
ΤΕΐΑΡΐΗ
'3 ΜΑίογ 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0073
'.30€
Με κγΝκτι κκ·
κγΝιιτετικο αγο:2.50€
ι ι:Ι:ιιι£ιι8ιι ιἐἡιιιι ιι ιι τιμη ί ¦
ΕΛΛΗΝ|κΗ ΤΑίΝ|Λ
Α' ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΣΤΟ ΟΠΟ|Ο κΑΤΕΛΗΞΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑ|ΡΟΥΣ
η ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ ^|Γκ ο | 4 | Μ |Σ Ε | Σ
Ο Νε'ίμάρ έστειλε ° '
Ε::κ1ιι:2Μ για Τα « κό κκινα » δάνεια
Δυο γκολ ο Βραζιλιάνοε οι"
«γλυκιά ήττα» (3·2)πι5 Μααρτσε· Ειρηνοδικείο ἴ85τ σεως
λόγο ααό την Μπάγερν. 24-25
για τα στεγαστικό ΔΑΒΗΣ ΤΣιΠΡΑΣ
«Κούρεμα» δόσεων και Η 'Ο Ο εινΟΙ
διαγραφέ8 οφειλών . ι 
γΙ0ῖου8 μικρομεσαίου8 ι ο ' ' Π σεΙρΟ των
ΑΚΕΤΟ ρυθμίσεων για τα 
«κόκκινα» δάνεια νοικοκυ- Ο ΕΜΕ|Σ ΚΑΝΑΜΕ ΤΑ
ριὡν και επιχειρήσεων, αλλά και Ϊ Ο ' “ _ ΑΝΑΓκΑιΑ ΒΗΜΑΤΑ
'[0υ8 Πλεισῖηριασμοὐε κυρια8 κα· ` '
Ἑ9"“α8 αναμενεΪοἶ να καῖαθεσΡ κριθεί σΤιιν αιιοφασα Του Ευιοαιουρ
συνΪ0μα (ΠΠ ΒουλΠ το υπουργειο ι 7 Με Σοκ Φεβρουαρίου, τόνισε ο
Οικονομία8 μετά τη συμφωνία με αρωΘυαουργά5. »4-5
του8 δανεισιέ8. Β·9
Η ελληνικά Πλευρά έχει ανιαρο
κΡΑγΓΗ ΑΓΩΝΑΣ έ , ,_ Α κι Ϊ χ Δραματικέ5 είναιοι Ι
ΑΠΟ ΤΟΥΣ Γ|ΑΤΡ0ΥΣ ι ε η _ - . ελλειψει8 σε εξοπλισμο.
 ΜΕ' ΤΩΝ ΝΝ ΣΑΒΒΑ·  
του ογκολογικου
ιιιιιιιιιιι ιι ι γυρω· κι ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιΗ"ιιιι;ιιΞιιΜιΜΜΜ:ιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι ιι ιι ιιι ικλ¦ΙΙ|Μ ι! ιιιιιιιιιιιιι αι· μαγικη ιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιικιιιιιιιιιι·ιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιι ιι ΜΜΜ ιι ιι.ιιι:ιυμ
νοσοκομείου. 20. 29
ΡεκοΡ ΠΑ ΠικΑΣο Ι
«Γυναίκε5» ακό ΤΜ "ΗΜ" ΜΕ Το ” Ο' ` _ γ χ Τοξιδ!ωἩΟδ"Υω ,
Ι Ι , /ἶ ἑ
ατοφιο χρυσαφι 083305 δωοσεπω“ .ΜΚΑ Μ Μ 
160 εκοΤ. ευρώ σε δημοπρασία και κερδίσΤε · λ' , 
για το σπουδαίο έργο. 34-35 ἑ:2':°ν8"%ε"ε 258825·  ί Η· ἑ
κ Ψ ζ
α - _ 7