Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13-05-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντή; (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Φιλσευρωπαίσμού νόημα ή
._ Γράφει ὁ Ε κ. Στεφανάκης* 
ί. Δημοσκοιπκά οἱ°'Ελληνες επιλέγουν Ευρώπη καί ευρώ.
'Η ἐκεῖ. όμως. ένταξη προϋποθέτει μετρήσιμη οίκονομική
ἱκανότητα. Τό έλλειμμα κάθε οίκσνομίας απαγορεύεταιινα
ύπερβαίνει έτησίως τό 3% του ΑΕΠ (ακαθάριστου έθνικού
προϊόντος). Τό σύνολο του δημοσίου χρέους δέν πρέπει να
υπερβαίνει τό 80% τού αυτού μεγέθους.
τα κριτήρια είναι συ μφωνη μένα από ι0.ι2.ει στό Μεεειαοίιτ καί εγκεκριμένα αν όλα τα κοινοβούλια εντός τού
1992. Ἡ τήρησή τους παράγει τεκμήριο σίκονομικής άξιοπιστίας. Δι' αυτού (τεκμηρίου) χρηματοδοτείται τό δη μόσιο χρέος τῶν κρατών-μελών.
Βέβαιον είναι ότι αμφότερα τα κριτήρια έχει τηρήσει
αδιαλείτττως μόνον τό Λουξεμβούργο. Εξίσου βέβαιον είναι
ότι τῶν κριτηρίων διαοημότερος παραβάτης υπήρξε ή
Ἑλλάς. Είναι πασίγνωστο: περάσαμε στό ευρώ ανέτοιμοι. μέ
<<. . . φαινομενική -απλώς- μείωση τοι7 δημοσίου χρέους . . . ».
Απλοελληνιστί: δι' απάτης. Ατυχώς συνεχίσαμε. Πλημμυρίσαμε τήν Οίκουμένη μέ ὁμολογίες χωρίς αντίκρισμα. Κάποτε
οἱ αγορές άντελήφθησαν. Μας απέβαλαν. Πτωχεύσαμε.
'Εγκαταλείψαμε χρέος ὁμολογιακό απλήρωτο ί07 δίς.
'Ετσι έκλεισε στήν πρώτη του φάση τό εύρωζωνικό
μας χρονικό.
||. 'Η Ευρώπη αποφάσισε νά μας σώσει. από έξειδικευ
`μένη καθοδήγηση (καί) τού Διεθνοῦς Νομισματικού Τα
μείου. °Υπεγράφη έτσι τό <<Μνημόνιον Κατανόησης>>.
Δεν είναι άλλο τι εἰ μή νέα προσπάθεια όργανικής μας
ένταξης. πλέον. στήν Ευρωζώνη. 'Εκεί. δηλαδή. όπου ουσιαστικά ουδέποτε ένταχθήκαμε. αφού ουδέποτε αποκτήσαμε
ἱκανότητα αυτοχρη ματοδότησης στό κοινό νόμισμα.
Τίς δεσμεύσεις τού μνημονίου -ούσιαστικά- δέν τηρήσαμε. Δέν μειώσαμε τό κρατος πού απορροφά τα δημόσια έσοδα. Κραυγαζει (γι' αυτή τήν αστοχία) ή επιστολή τού Στέφ.
Μάνου στήν <<Καθημερινή›> τής 28.4. 'Ομιλεῖ-όργισμένσς- για
Δημαγωγούς (καθ ψεύτες. 'Υπογραμμίζει ό αλλοτε υπουργός
Οίκονομικών. ότι στήν μνημονιακή περίοδο 20ί 0-ί4 ξοδέψαμε θί δίς περισσότερα απΙ όσα είσπράξαμε (11!).
Πρόκειται για οίκονσμική καί ήθική πανωλεθρία. Κράτος απατεών αδυνατεί να έπιβληθεῖ στους κατεργάρηδες
πολίτες. Οἱ τελευταίοι, απλώς. τό μιμσύνται (Μ). Χωρίς.
όμως, κοινωνική σύμπνοια δέν νοείται σίκονομική πρόοδος.'Ἀρα καί κοινωνική ευημερία.
'Η αριθμητική προσέγγιση Μάνου καθιστά σαφές γιατί
τό <<Μνημόνιο>> δέν έσωσε τήν 'Ελλάδα. Τηρηθέν. όμως.
έσωσε °ίρλανδία. Πορτογαλία καί Κύπρο.
1".Ἡ μή έφαρμογή τών μνημονιακών ρυθμίσεων παρέτεινε τήν κρίση. Πρωτεύουμε στήν ανεργία (ί). Τήν κατάσταση έκμεταλλεύθηκε ό Συριζα. 'Υποσχέθηκε αλλη πολιτική."Ενωση. μάλιστα. τού Νότου (από ήγεσία τού κ. Τσί
πρα)τκατά τής αιεάετιι Μετ1ςεΙ."Ετσι τήν αποκαλούσε -τότεἔ “
είρωνικά (ί). 'Η πραγματικότης τσαλάκωσε τίς φαντασιώσεις. Ἡ Ευρώπη δέν αλλαξε. 'Εξ αντικειμένου. λοιπόν. ή
'Ελλάς είτε θα ενταχθεί είτε όχι στό ευρωπαϊκό <<καλούπι>>.
'Επί ζητημάτων αρχής δέν νοείται συμβιβασμός. Τό βαπόρι
τών ευρωπαϊκών εθνοτήτων έχει κοινή πορεία για όλους.
'Εκεί μέσα είναι καί ή 'Ελλάς (ί). Ουδείς ταξιδευει δωρεαν.
Τό δικό μας εἰσιτήρισ κατέστη ίδιαίτερα ακριβό καί από τήν
τρίμηνη μετεκλογική ακαταστασία. Είναι έκτός λογικής:
ευρωπαϊκή Ελλάς μέ λιγότερη Ευρώπη οι!). ·
Με καί έαν κατι τέτοιο ήταν δυνατό. δέν θα είναι
ώφέλιμο."Εχουμε αναγκη επενδυτικών κεφαλαίων. Ουδείς -ποτέ- θα επενδύσει σέ μια Ευρώπη μειωμένου
ευρωπα'ίσμού."Ολοι αποστρέφονται τα <<δήθεν>>."Ολοι έπιθυμούν τα γνήσια.
Πρασσειν αλογα. λοιπόν. οἱ κόκκινες γραμμές. Ζήτημα
είναι ότι μ' αυτές τίς άστειότητες βαριά ζημιώθη κε ή Χώρα. Καί πρός έξισορρόπηση απωλειών δριμύτατοι έρχονται οἰ νέοι φόροι. °Ο ΕΝΦ|Α. άσφαλώς. διατηρείται. Αυξάνεται κι όλας (!!!).
Ιν. Μπλεῖέρασιτεχνισμό ή αποκλειστική αφιέρωσή μας
στήν είσπραξη τής δόσης (έτι καί τού συνόλου) τών 7.2 δίς.
'Η ζημία που έχει επέλθει είναι τραγικά μεγαλύτερη."Ολσι
οἱ δείκτες τής οίκονομίας είναι στό κόκκινο. Ἡ απορρόφηση
τών ανέργων προυποθέτει πολυετή ανάτπυξη. Μεγαλύτερη
τήςτσύ μνημονίου (ί). 'Η απαξιωτική υπαγωγή μας στήν κατηγορία ααα. αίρεται μόνον μέ παραγωγικό θαυμα.
'Η δόση. αρα. περιορίζεται στό σύμτττωμα: στήν στενότητα. Δέν έκτείνεται στό πρόβλημα: στήν αναπτυξη (ί). 'Η
τελευταία προυποθέτει παραγωγική ανασυγκρότηση. Κυρίως. ραγδαία συρρίκνωση τού κράτους στα μεγέθη τής
Ευρώπης. Μόνον έτσι έχει νόημα ή στατιστικά διαπιστούμενη φιλοευρωπαϊκή διάθεση.
*Μ.ἔαείεί'ΜοΗαἔτ
Δ ως “ι π.
' . τ “ς Μ-“Ζα
Μαν τι
Ι Ἀνύπαρκτη
0ἰκσνομική πολιτική
Ἀσόμβατα μέτρα  _:δανειστἐς-Κυβέρνηση Ι
Άκρως αντιφατική είναι ή οἱκονομική πολιτική πού
ακολουθείται σήμερα στήν χώρα μας. Ἀπὸ τήν μία πλευρα
ύπαγορεύονται μέτρα από τούς δανειστές μας. τα ὁποῖα
είναι πρός τήν κατεύθυνση τής δημοσιονομικής έξυγιανσεως καί καποιων διαρθρωτικών αλλαγών. μέ στόχο τόν
περιορισμό τού_κρατικού τομέως καί τών δαπανών του.
Καί από τήν αλλη έχουμε τούς κυβερνώντες να έπιδιώκουν τα έντελώς αντίθετα. Ζητούν δημοσιονομική ευελιξία καί μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα από αυτό πού
είχε συμφωνηθεί. αντιδρούν στίς ίδιωτικοποιήσεις καί
έπιμένουν σέ μεγαλύτερο κρατος.
Ἑρμαφρόδιτσ μείγμα
Τα τελευταία χρόνια. λόγω τού παγκοσμίου ένδιαφέροντος πού προκαλεί τό ζήτημα τής 'Ελλαδος. ξένοι οίκονομολαγοι έκφέρουν τήν γνώμη τους για τό τί πρέπει να κανουμε. Μαλιστα αρκετοί έξ αυτών είναι διακεκριμένοι ή
καί νομπελίστες. όπως οἱ Τζόζεφ Στίγκλιτς. Πώλ Κρούγκμαν καί αλλοι. Τα όσα προτείνουν για τό θέμα τού χρέους
είναι κατ αρχήν όρθα"Ομως αυτό πού δέν φαίνεται να λαμβάνουν ότι' όψιν τους είναι ότι στήν “Ελλάδα έφαρμόζεται
τήν τελευταία πενταετία μία έρμαφρόδιτη οίκονομική πολιτική. Πρόκειται για μείγμα τών όσων έπιβαλλει ή τρόίκα
καί τών όσων θέλει ή δέν θέλει να έφαρμόσει ή έλληνική
Κυβέρνησις. τα ὁποία είναι ακρως αντιφατικα μεταξύ τους.
Ούτε για φιλελεύθερη οίκονομική πολιτική πρόκειται.
ούτε για Κεύνσιανού τύπου πολιτική. ούτε για πολιτική
πραγματικού έκσυγχρονισμού τής ἑλληνικής οίκονομίας.
Όπότε μοιραίως καθίσταται αναποτελεσματική.
Δέν είναι τυχαίο ότι καί ὁ ώιος ὁ ύπουργός Οἰκονομικών.
Κ- ΒαρουΦάΚηο Μια στήν πολιτική αυτή καί τήν χαρακτηρίζει παραλογη. Αυτό δέν σημαίνει ότι έχει δίκαιο στα όσα
προτείνει. αλλα σίγουρα έχει δίκαιο ώς πρός τό ότι τα μέν πού έπιβαλλει ή Τρόίκα- δέν έχουν σχέση καί μέ τα δέ -πού
θέλει να έφαρμόσει ή ἑλληνική Κυβέρνησις. Καί ίσως αυτός
είναι ὁ κύριος λόγος για τόν ὁποῖο απέτυχε τό πρόγραμμα τού
τΜνημονίου στήνἙλλαδα. σέ αντίθεση' ω?τήν'Ιρλανδία καί
' τήν Πορτογαλία. οἱ ὁποίες έξήλθαν έπιτυχώς από τα δικα τους
μνημόνιο. Ἡ πολιτική πού συμφωνήθηκε μέ τό δικό μας Μνημόνιο ουδέποτε έφαρμόσθηκε μέχρι τέλους. Τορπιλλίζετο έκ
τών ένδον. Καί τό αποτέλεσμα ήταν τελικα χειρότερο. °Ενόσω
δέν προχωρούσαν οἱ διαρθρωτικές αλλαγές. ή οἱκονομία ήταν
αδύνατον να έπανεκκινηθεί. Καί έτσι. αντί ανακαμινεως βυθίσθηκε πρό τριετίας σέ ακόμη πιό Με ύφεση.
Ἡ αντιφατικότης τής ακολουθουμένης πολιτικής είναι
ακόμη πιό κραυγαλέα τώρα. πού ανήλθε στήν ἐξουσία ὁ
Συριζα. ΑΜ πού ύπεσχέθη καί θέλει να κανει. .δέν συμβιβαζονται μέ όσα τής ύπαγορεύουν να έφαρμόσει οί δανειστές (θεσμοί). Καί έτσι έχουμε δύο αντίρροπες δυναμεις να έπενεργούν έπί τής έλληνικής οίκονομίας. πού θα
τήν κανουν τελικώς να έκραγεί. Διότι τό μείγμα πολιτικής
είναι όντως έκρηκτικό. Οἱ δανειστές. καί κυρίως τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. πιέζουν για περαιτέρω δη μοσιονομική έξυγίανση, ώστε να καταστεί τό δημόσιο χρέος βιώσιμο."Ομως ένόσω ή έλληνική Κυβέρνησις αντιδρα
στήν συρρίκνωση τού δημοσίου τομέως καί στήν μείωση
τών δαπανών του. ὁ μόνος τρόπος για να έπιτευχθ εί πλεόνασμα είναι δια τής περαιτέρω αύξή σεως τών φόρων. Καί
αν αυτό συμβεί -πού όλα δείχνουν ότι θα συμβεί- ὁ ίδιωτικός τομέας δέν θα αντέξει καί θα καταρρεύσει.
Ἀδυναμία συμφωνίας
"Ηδη τό γεγονός ότι χάθηκαν τρείς ὁλόκλη ροι μήνες. κατα
τούς όποίους έπιδεινώθηκαν όλοι οἱ δείκτες τής έλληνικής
οίκονομίας. όφείλεται στήν διαφωνία τής έλληνικής Κυβερνήσεως μέ τους δανειστές ώς πρός τήν μαφία πολιτική.
Άν είχε έπιτευχθεί συμφωνία νωρίτερα. τό πρώτο τρίμηνο τού
2015 δέν θαήταν τόσο αρνητικό."Ομως καίή ώιαή συμφωνία
θα έπρεπε να είναι συμβατή καί όχι αντιφατική. ώς πρός τα μέτρα πού θα έλαμβανοντο. Δέν νοείται  τήν μία πλευρα να
έπιδιώκεται δημοσιονομική έξυγίανσις καί από τήν αλλη ή
Κυβέρνησις να έξαγγέλλει νέες προσλήψεις στό δημόσιο καί
να αρνείται τήν ἰδιωτικοποίηση δημοσίων έπιχειρήσεων καί
τήν κατάργηση αχρήστων όργανισμών καί υπηρεσιών. Ούτε
είναι λογικό από τήν μία να συμφωνούνται μέτρα πού αποσκοπούν στήν βελτίωση τού ανταγωνισμού καί από τήν αλλη τό
κρατος να παρεμβαίνει σέ κλάδους καί αγορές καί να απονομεύει τό ώιο τήν λειτουργία τού ανταγωνισμού.
Μέ τό έρμαφρόδιτο αυτό καθεστώς κανένας δέν αναλαμβανει τελικώς τήν ευθύνη. Μέχρι τώρα. ή Τρόίκα έπέρριπτε
στα ἑλληνικὰ Κυβερνήσεις (στα στήν Κυβέρνηση τοῦ ΓΠαπανδρέου) τήν ευθύνη για τήν αρχική αποτυχία τού Μνημο Τό ΔΝΤ είχε παραδεχθεί καποια λαθη στό μείγμα πολιτικής. αλλακατηγορούσε τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ότι ύπενόμευε ότι είχε συμφωνηθεί. ῦΕπί Κυβερνήσεως Σαμαρα τα
πραγματα βελτιώθηκαν. αφού ή πολιτική ήταν πιό συγκροτη μένη. μέ έξαίρεση τούς ὁΨηλούς φόρους. Τώρα. μέ τήν
Κυβέρνηση Τσίπρα να έπιδιώκει τόν σοσιαλισμό από τήν.
μία καί τήν συμφωνία μέ τους δανειστές από τήν αλλη. ή καταστασις είναι όντως παρανοίκή. Ἀκόμη καί αν έπιτευχθεί τελικα ή ΜΜΜ συμφωνία. ή πορεία τῆς ἑλληνικῆε Με
νομίας δέν αλλαζει. Διότι δέν υπαρχει συγκρατημένη οίκσνομική πολιτική. Στήν πραγματικότητα είναι 
Δήλωσις - έππληξις
από τήνἈγγελα Μέρκελ
ἶ ότι πολλα παράκτια περιοχέ;
Μ τα και ΜΜΜ. πε
. λει; θά βρεθούν όποια στιγμή
5ΔΗΣοΥΛεΣ απο από Τό τα...
η ΠΕΡ|ΕΡΓΑ Ι Ο Τί κακό είναι πιά αυτό μέ
Ο Εκατομμύρια ανθρωποι όνειρευόμαστε ένα σπιτάκι στήν
ακροθαλασσιά καί ζηλεύουμε
ἐκείνου; πού τό ᾶουν..'|σω;
ί όμω; τελικά δέν θά έιτρεπε να
τού; ζηλεύουμε τόσο γιατί τό
σπιτόκι αυτό κινδυνεύει νά τό. ..
πάρει τό κύμω Είδικοί μα; λένε
ότι ή στάθμη τῶν θαλασσών
ανεβαίνει ταχύτερα από όσο πίστευαν. διότι λιώνουν συνεχή;
οι' πάγοι στην Ἀνταρκτική καί
τήν Γροιλανδία Αυτό σημαίνει
του; σκύλου; καί τού; ταχυδρόμου;; Γιατί οί πρώτοι δέν
συμπαθούν τού; δεύτερου;;
Ἀλυτο μυστήριο... Πάντου;
στήν Αυστρία τά πράγματα
έφθασαν στό απροχώρητο.
καθώ; κατεγράφησαν δεκάδε;
ἐπιθέσει;'σκύλων σέ ταχυδρομικού; ύπαλλήλου;. 'Ετσι οί
ἀρχέ; βρήκαν Τήν λύση: Έφοδίασαν του; 9.000 ταχυδρόμου; τή; χώρα; μέ ένα σακκουλάκι μέ μπισκότα γιά να καλσπιάνσυν ἐκείνου; πού δέν θέ
λουν νά παραλάβουν τό γράμ
. μα... Και' τό κόλπο Με!
Τήν έργατικότητα τών
'Ελλήνων ανέλαβε νά ύπερασπισθεῖ ἡ'Ἀγγελα Μέρκελ.
έστω καί έμμέσως μέ προτροπή της πρός μαθητές Λυκείου. Στό παράδειγμά της
ανέφερε καί τους συμπατριώτες της για νά τονίσει
ότι είναι έργατικοί αλλα όχι
τσιγγούνηδες! Διά τού λόγου τό αληθές παραδίδοντας ένα μάθημα για τήν
Ευρώπη στους μαθητές του
επαγγελματικού Λυκείου
Ρέντγκεν στό Βερολίνο. στό
ὁποῖο φοιτούν κυρίως παιδιά μεταναστών. ή Γερμανίδα Καγκελλάριος είπε:
<ἔ'Οταν ξέσπασε ή κρίση τού
ευρώ. που θεωρώ ότι ήταν
μία πολύ δύσκολη δοκιμασία. εγώ ήμουν πάντα αντίθετη όταν κάποιος ύποστήριζε κάτι όπως "α. ναί οἱ Βούλγαροι. οἱ "Ελληνες ξέρουμε
καλά πώς είναι αυτοί" . .. Δέν
πρέπει να μιλάμε ποτέ μ' αυτό
τόν τρόπο. Είναι λαθος ότι οἱ
"Ελληνες δέν είναι έργατι
κοί ή ότι οἱ Γερμανοί είναι
τσιγγούνηδες».
'Η κ. Μέρκελ έπέμεινε
λέγοντας ότι παντού υπάρχουν ανθρωποι γενναιόδωροι καί τσιγγούνηδες καί
δέν πρέπει να γενικεύουμε
τα πράγματα. Διότι έτσι
μπορούμε πραγματικά να
ανακαλύψουμε τήν διαφο
_ Συνταγή θέματα
| Στά 80 δίς ευρώ
αυξήθηκε ό ΕΙΑ
Στάβ0 δίς ευρώ αύξησε χθές
η Ευρωπαϊκή Κεντρική ραπεζά το όριο δανεισμού! τών
ελληνικών τραπεζών απο τον
ανια ο εκτακ ευατόί*Ηέας θα). ως ρ
Σελίς 2
'Η π τσβουλία
στους έταίρους
ΡΠρωθυπουργ' διεμήνμσε
ότι η ελλ νικη Ι ευρα έχει
ανταποκρι ει στις μποχρεῳσεις της και ήλθε η ωρα των
εταιρων να σεβασθουν την
λαικη ετυ μηγορια.
Σελίς θ
' Στό επίκεντρο τής ΕΕ
. τό μετανάστευτικό
'Η Ευρωπαίκ' ,Επιτροπή
εξετάζει το εν εχομενο να
παρακάμψει τις χώρες που
διαφωνούν 'στο συστημα
των ποσοστώσεων για τους
προσφυγές.
Σελίς θ
ι τι ιι ι
θ ?7ίίί]θ ΜΜΜ?
ρετικότητα στήν Ευρώπη.
Ἀπὸ κάτι μισόλογα που ἀκούω τώρα τελευταῖα από του; υπουργού;
υφυπουργού; καί άλλου; έξουσιαστέ;
τή; Μοίρα; μα;, φαίνεται ότι θα είσέλθει
στόν -φαύλο- κύκλο τή; πολιτική; μα;
ζωή; τό «Ἀντιμνημόνιο». Τό Ἀντιμνημόνιο αποτελεί νεωτερισμό τή; ἑλληνική; γλώσσα; καί για τόν λόγο αυτόν
δέν τό έχει ἀκόμη συμπεριλάβει στό Λε
ξικό του ὁ καθηγητή; μου ὁ κ. Μπαμ
πινιώτη;. ούτε-τό αναγνωρίζει ό ήλεκτρονικό; απολογιστή; του ὁπσίου τό
°Ορθογραφικό πρόγραμμα τό υπογραμμίζει μέ κόκκινο -έχουν καί οἱ κομπιούτερ τί; κόκκινα γραμμα του; Ἐπίση; τό Ἀντιμνημόνιο δέν πρέπει να τό
συγχέουμε μέ τό Ἀντιμόνιο. τό ὁποῖο
είναι ένα στοιχεῖο που συμπεριφέρεται
ώ; μέταλλο αλλά καί ώ; μή μέταλλοτελικά τίποτε δέν έχει ξεκαθαρισμένη
συμπεριφορά σ° αυτόν τόν κόσμο! Τό ι
Ἀντιμνημόνιο. λοιπόν, είναι αυτό που.
κατά μία άλλη όνομασία αποκαλεί
«Ἀναπτυξιακό πρόγραμμα» ή κυβέρνηση καί πού για να καταλαβαίνουμε περί τίνο; ακριβώ; πρόκειται, είναι αυτό
ι Τ ό «Ἀντιμνη μόνισν»
πού λέγαμε μέχρι τήν 26η '|ανουαρίου
«Μνημόνιο». δηλαδή ή συμφωνία που
θά ὑπογρἀψει ή κυβέρνηση μὲ τον;
ἑταίρου; μα; στήν Ευρωζώνη. Λαχανιασαν τα πλήκτρα του υπολογιστή
μου μέχρι νά καταλήξουμε στήν έρμηνεία του «Ἀντιμνη μονίου».
Τώρα. τί θα περιέχει τό Ἀντιμνημόνιο δέν χρειάζεται να τό γράψει ή παρούσα στήλη. 'Ολοι οἱ πολίτε; αυτή;
τή; ὡραία; χώρα; έχουμε πλέον αποκτήσει έμπειρία σχετικά μέ τί; αποφάσει; που λαμβάνουν οἱ κυβερνήσει; μα;
στόν οἱκονομικό τομέα. Όποιο όνομα
καί να δίνουν στου; σχετικού; Νόμου;,
τό αποτθιωμα είναι ἰσοδύναμο -άλλη
ώραία λέξη που είχε μείνει στό ράφι τή;
ἑλληνική; γλώσσα; καί που τήν τινάξει
με από τήν ναφθαλίνη για νά τή; άναθέσουμε να παίξει ρόλο οτί; διαπραγματεύσει; μέ του; «Θεσμού;»- μέ τήν
αφαίμαξη του βαλαντίου μα;.'Εχουμε
καταντήσει να μιλαμε μέ είσαγωγικά
καί μέ παρενθέσει; για να καταφέρουμε
να ὲπικοινωνήσουμε μεταξύ μα;
Αυτό τό «Ἀντιμνημόνισ», που έπαναλαμβάνω ουδεμία σχέση έχει μέ τό
Ἀντιμόνιο, παρουσιάζει ένα σοβαρό
μειονέκτημα στήν έφαρμογή τή; λει
τουργία; του. Για νά γίνει αυτό κατα
νοητό πρέπει να γυρίσουμε μερικού;
μήνε; ή ἀκόμη καί χρόνια πίσω. Είχαμε. παλαιότερα, του; «μνημονιακού;»,
που ήταν οἱ υποστηρικτέ; τών Μνημονίων καί του; «άντιμνημονιω<ού;»
που ήταν οἱ αντίπαλοι τών Μνημο
νίων καί που δήλωναν προεκλογικά
ότι θα σκίσουν πραγματικά Τά Μνημόνια -ούτε αυτού; του; δύο έντό;
είσαγωγικών όρου; αναγνωρίζει ώ;
έπίσημα ...μέλη τή; ἑλληνική; γλώσσα; ὁ υπολογιστή; μου.
Τό πρόβλημα. λοιπόν, πού θα προκώμα από τήν στιγμή που θα υίοθειηθεῖ ό όρο; του Ἀντιμνημονίου, είναι μέ
ποιό έπίθετσ θα χαρακτηρίζονται οἱ
υποστηρικτέ; καί μέ ποιό οί Μπάλα
του Ἀντιμνημονίου. Τό ἑπίθετο «αντιμνημονιακό;» θα πρέπει να σημαίνει στό
ἑξή; αποστηρικτή;. ἑνώ τό ἑπίθετο
«μνημονιακό;» που είναι τό αντίθετο
του «άντιμνημονιω<ού» θα δίνεται ατού;
Μπάλου; του Ἀντιμνη μονίου! 'Επειδή
όμω; μια συνήθεια ἐτῶν δύσκολα αλλάζει, υπάρχει κίνδυνο; να δημιουργείται
σύγχυση καί να καθίσταται δυσχερέ; να
ξεχωρίσει πλέον μέ ποιό Μνημόνιο καί
μέ ποιό Ἀντιμνημόνιο τάσσεται κανεί;!
'Οσο τό σκέπτομαι, τόσο περισσότερο
χάνω τὸ νήμα τα λογική;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο ι
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.16' -. Δύσις 8.27'
Σελήνη 26 ήμερών
9Ισιδώρου μάρτυρας τού έν Χίω. Θεραποντος ἱερομαρτυρος.
Λεοντίου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.
”Ελλογο αλσγο
τού Χριστόφορου Χ Ματιάτου
Δ Μ ια φορά κι έναν καιρό γυριζόταν μιά έλληνική ται- Δ
νία. ,Εδώ καί πολύ καιρό είναι αλήθεια. Στά χρόνια που πέρασαν. όνόματα. ήμερομηνίες. λεπτομέρειες ξεθώριασαν. σβήστηκαν από τή μνήμη. αφήνοντας
μόνο τα βασικά. 'Ο κύριος μάρτυς. ένα συμπαθέστατο
αλόγο. προφανώς έχει ήδη πρό πολλού αναχωρήσει
για ένα παράδεισο αλόγων στόν ὁποῖο δέν υπάρχουν.
βέβαια καί ευτυχώς. ανθρωποι. 'Η ύπόθεσή της διαδραματιζόταν στήν ελληνική ύπαιθρο. σέ εποχή που οἱ.
έκεῖ ζώντες καί δρῶντες φορούσαν συνήθως τή λεγομένη έθνική ένδυμασία καί όσοι δέν τήν φορούσαν..
ήσαν μέ <<φράγκικα.>> Είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπήρχε
κακός τσιφλικάς (ούτε κάν αστικοτσιφλικας. τσιφλικάς
σκέτος.) 'Υπήρχε. φυσικα. πρωταγωνιστής μέ όλα τα ι
προσόντα τών πρωταγωνιστών όσον αφορα τήν~ήλικία
καί τήν έμφάνιση. Δέν έλειπε. ασφαλώς καί ωραία. νέα.
αθώα. αγνή καί ό.τι αλλο. ήρωίδα. 'Επειδή ή παραγωγή
είχε φιλοδοξίες υπερπαραγωγής. είχε έξασφαλιστεῖ
από τους ντόπιους ή παρουσία δύο ή τριών αλόγων.
ἱκανών να μεταφέρουν τόν μελλοντικό ένδεχόμενα ῦ` ' 7
θεατή στό χώρο καί στό χρόνο.
'Υπήρχε όμως καί σκηνοθέτης. βασικός“λειτουργός ,η τζ
καί παράγων τής έβδομης τέχνης γενικώς καί τής συγκεκριμένης ταινίας είδικότερα. Είχε έμπνεύσεις τίς ὁποίες.
φιλοδοξούσε νά ύλοποιήσει. Μία απ"αυτές. παρ' όλίγο ν'
αποβεί όλεθρια καί-μοιραία. Πηγή τής έμπνέύσεως αυτής ή
ήταν κακοτράχαλη κατσικόστρατα. στό χείλος γκρεμνού.
μέ κάθετες ανηφοριές καί κατήφοριές. πού_συγκέντρωνε
όλα τα προσόντα γιά να προκαλέσει δυστύχημα καί πα- _
ρεῖχε όλες τίς ευκαιρίες για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ἡ μεγάλη ίδέα τού σκηνοθέτη ήταν. ό πρωταγωνιστής. έφιππος φυσικά. να διανύσει τή διαδρομή αυτή μέ έπιμήκη
καλπασμό. ώστε εγκαίρως να έξσυδετερώσει τόν κακό
τσιφλικά ή να σώσει τήν αθώα καλλσνή ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. *Ηταν πεπεισμένος ότι ή σκηνή στήν όθόνη
θά συγκλόνιζε τό θεατή. θά τόν έκανε. τουλάχιστον. να
στραβοκαταπιεῖ τό πόπ-κόρν ή τόν πασσατέμπο του. Οἱ
προσλαμβάνουσες παραστάσεις σκηνοθέτη καί πρωταγωνιστή περί αλόγων ήσαν .κάπως περιορισμένες. Πιθανώς. δέν ξεπερνούσαν τήν παρακολούθηση ταινιών για
τήν 'Άγρια Δύση καί τήνΪίππευση ξυλίνων αλόγων-στό
λούνα πάρκ.°Ἀλλωστε μόνο αγνοια καί αθωότητα θά μπορούσε να εξηγήσει τή λήψη τής σκηνοθετικής αποφάσεως καί τής πρωταγωνιστικής αποδοχής.
'Εδώ όμως ύπεισέρχεται πλέον. ὡς από μηχανής θεός. ό παράγων <<αλογο>>.·Τό τελευταίο. όταν αντιλήφθηκε τίς προθέσεις τού σκηνοθέτη. έδειξε περιορισμένο.
ενθουσιασμό. Φθάνοντας στήν κακοτοπιά. αντί να
έξορμήσει ακάθεκτο απλώς σταμάτησε. καί καίτοι αλογο μουλάρωσε. Αδιάφορο δέ. ατένιζε τό τοπίο. Μάταια
ό αναβάτης-πρωταγωνιστής προσπαθούσε νά μιμηθεί
κινήσεις πού είχε δεῖ να γίνονται από τόν 101111 Μαντώ σέ .
ανάλογες περιστάσεις. διανθισμένες καί έξελληνισμέ-Ι
νες μέ μερικά <<ντέ>>. Τό αλογο όμως. που προφανώς!
δέν είχε παρακολουθήσει τίς σχετικές ταινίες. αδιαφό-;
ρησε καί αγνόησε τόν πρωταγωνιστή. Ἀγνόησε. έπίσης.ί
κάποιες όλοένα πιό έντονες λεκτικές παρεμβάσεις του
Ρ σκηνοθέτη. που απευθυνόταν καί σ' αυτό αλλά καί στόνί
αναβάτη. Χρειάστηκε. τέλος. ν' αποκρούσει μια ύστατη
προσπάθεια πού έπιχείρησε ό σκηνοθέτης. έξαπολύον-;
τας έναντίσν του μέλη τού κινηματογραφικού συνεργείου μέ θορυβώδη άντικείμενα μήπως καί αποφασίσειἔ
νά προχωρήσει. 'Η ίδέα δέν ήταν πολύ καλή. Τό αλογα
κατέστησε σαφές ότι ήταν αποφασισμένο να υπερασπισθεί τήν αμυντική περίμετρό του μέ τίς απλές. Ο σκηνοθέτης δεν αντεξε τό τελευταίο αυτό πλήγμα. Ζήτησε
από τόν ίδιοκτήτη του αλόγου. πονηρό χωριάτη ίδιαίτερα διασκεδάζοντα μέ τόν κόσμο της έβδομης τέχνης.
να μεσολαβήσει στό αλογο ώστε να βρεθεί συ μβιβαοτι-.
κή λύση. Προτάθηκε ή επιλογή αντί τής κατσικόστρατας. ως χώρου έπιδείξεως τών ἱππικών επιδόσεων τού
πρωταγωνιστή καί τού καλλιτεχνικού ταλέντου τού
σκηνοθέτη. βατής όδού."Οπερ καί εγένετο.
'Η ἱστορία αυτή έχει διαχρονική αξία πού δέν αφορα
μόνον τα αλογα. Είναι προφανές. ότι ενδεχομένως καί
αλλοι μπορούν να βρεθούν έκτεθειμένοι σέ κινδύνους.`
χωρίς αυτό νά`είναι απαραίτητο. χωρίς να έπιβαλλεται
από κάποια πραγματική ανάγκη. χωρίς να δικαιολογείται από έναν σοβαρό λόγο. Οἱ αλλοι δέ. μπορεί να
είναι όχι μόνο πάσης φύσεως ατομα. αλλά καί σύνολα.
όργανώσεις. όργανισμσί. κράτη. λαοί. Καί αυτοί που
ὸδηγσύν σέ δύσβατες ατραπούς. λαθος κατευθύνσεις.
δυσάρεστα αδιέξοδα καί βάζουν σέ κινδύνους ευπιστους. εύπειθεῖς καί κάποτε ευήθεις όδηγούμενους καί
καθοδηγσύμενους. δέν είναι παντοτε μόνο σκηνοθέτες
που ύπερτιμούν τίς ἱκανότητες καί δυνατότητές τους.
'Άτομα μέ τέτοιες τάσεις υπάρχουν καί έξω από τή συ μ
παθή ὁμάδα τών σκηνοθετών. Βεβαίως. ύφίστανται
ατομα καί κατηγορίες που θεωρούνται ότι νομιμοποιούνται να κάνουν περίπου ό.τι θέλουν λόγω τής
προέλευσης τής έξουσίας που κρατούν στα χέρια τους. `
Καί τότε ξαναπαρουσιαζεται τό κλασσικό πρόβλημα: τί
νομιμοποιεί περισσότερο. τί νομιμοποιεί καλύτερα τήν
εξουσία; 'Η νόμιμη προέλευσή της ή ή έπιτυχής ασκησή'
της; Τό αλογο τής ἱστορίας έπικέντρωσε τό ένδιαφέρσν
καί τήν αντίδρασή του στα ένδεχόμενα αποτελέσματα
τής ασκησης τής έξουσίας τού σκηνοθέτη. ένδιαφερό- '
μενσ λιγότερο για τήν υφή καί τή φύση της. Φρόνιμο θα
είναι. πάντως. να λαμβάνεται υπόψη. πάντοτε. μια πιθανή αντίθεση σέ έκδήλωση τής έξουσίας που είναι ή φαίνεται όχληρή. αρνητική. έπικίνδυνη.
'Εν πάση περιπτώσει. βασική διαφορά μεταξύ πραγματικότητας καί κινηματογράφου. είναι ότι σ' αυτήν δέν μπορεί κανείς να πεί <<ίΕδώ ήρθαμε. παμε νά φύγουμε».