Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ι ο ΛΟΓΟΣ 
·οεο=“ον©οιοΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ πω στελνει
στην ειὁκὴ
ΜΜκη Μ
ωηΜω Μωι
σημα απο το Μινι· σάπια"
. ΜΜΜ:
Ξεκίνησε το πρόγραμμα με τα ΜΜΜ, δηλαδή το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ο νόμος προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβόλουν έγγραφο υπόμνημα στο αρ·
Το βραχιολακι, το μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων και υποδίκων, συνιστά πλέον ρόδια δικαστικό συμβούλιο και εκείνο με τη σειρα του να αποφασίσει. Οι διαταξεις του δίνουν
και ελληνική πραγματικότητα. Η εταιρεία-αναδοχος του σχετικού διαγωνισμού 848 δηλώνει τη δυνατότητα χρήσης του βραχιαλιού από προσωρινό κρατουμένους. υφ' όρον απόλυση κραετοιμότητα¦ αναμένοντας από τις δικαστικές αρχές τα ονόματα εκείνων που θα το φορέαουν. τουμένους και κρατουμένους που δικαιούνται άδειας από τις φυλακές.
θΕΤ||(Η ΑΝΤ|ΔρΑΣΗ ΕΚΤ
Μπακ" Μξιισε κατά τι δισ. ευρώ
Παρατεταμενπ αγωνία Βιώνουν
οι πολίτες μετά τις εκλογές, καθώς π συμφωνία είναι στον...
αέρα και κάθε μέρα όλα και πιο
κοντά στιι χρεοκοπία Βρισκόμαστε και όλο τα γλυτώνουμε. Δπλώσεις επί δπλώσεων τόσο από
κυδερνπτικά στελἐχπ όσο και
από στελέχπ των θεσμών για ταν
πορεία των διαπραγματεύσεων
και στπν ουσία Βρισκόμαστε στο
ίδιο στιμείο, ενδεχομένως και
χειρότερα από πριν. Αύτπ π αθε·
8αιότιιτα, ιι έλλειιμπ ρευστότπτας και π ανασφάλεια για το
μέλλον. το πολύ κοντινό πλέον,
έχει στεγνώσει τον αγορά και
έχει παγώσει τον κόσμο, που περίμενε κάτι να αλλάξει. Τιιν ιδία
ώρα με τα διαδικασία του σταγονόμετρο αυξάνει το όριο δανεισμού στις ελλπνικές τράπεεες
μέσω του Μαχανισμού 'Εκτα
ν Η Κ “ισ 
καις Ρευατόττιτας (ΕΙΑ) μετά
και» ω · “ έ ·
 Δευτ φτωχό τι  τι
Σελ.4
ο . ' `-
για τις ελλιινικἐς τράπεεες, σύμφωνα με τραπε2ικές πι·ιγές, εί
| ζ .
ναι πλέον συνολικά 3,5 δισ. ευ· |  Ϊ δ 
ρώ, καθώς δεν έχει χριισιμοποι
ο κι" ρω"
τον Μακ
πθεί το σύνολο των προπγούμε
νων ορίων. Σελ. 7