Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόοδος σε κλίμα ασφυξίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτα12Μαῖου2015|τιμα:1,30€ Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:91ο·Αριθμόςφύλλου:25.771
Μ.αειίτεΠιΡοτ11α8τ
'Η Β · 
αλ κα κ Σρι πλε
5ΤΠΒ3 "ΒΤ5 ΓεοιιΜόΞΠ!ΜύςανοΠκὡν μ
ΣΤΑΤΜΕ|^
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
"ιερ Ηοσκοβισί
επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
[Εμι·οει·οιιρ] Σαμαντικα Προσέγγισα σε ΦΠΑ, «κόκκινα» δάνεια - Διαφορές σε συνταξιοδοτικά και αγορά εργασίας
Π ρόοδος σε κλίμα ασφυ ξίας
Ι(αμΠανάκι Γιάνα Βαρου φάκα για τα ρευ στότατα - Ο λόγος τώρα στον Μάριο Ντράγκι
Ταν Πρόοδο Που έΧέι εΠιτέυΧθέί στις διαΠραγμα_ τέύσεις στο Βι·ι188ε15 ΟτσυΡ Χαιρέτισαν Χθες οι εταί στ" Ν ρσι στις Βρυξέλλες, ωστόσο εΠισαμαίνουν ότι Χρει
άζονται ακόμα σαμαντικές ΠροσΠάθειές για να γεφυρωθσύν τα ανοικτά ζαταματα. Σαμαντικα Προσέγγισα στον ΦΠΑ, τα «κόκκινα» δάνεια, Π1ν ανέ
5% πάνω Π βιομηχανικά ξαρτασία τας ΠΔΕ, ενώ υΠάρΧουν διαφορές στα
παράγωγα τον Μάρτιο _ Μπ9ξΙΟδοτΨ ΜΙ ΠΝ
αγορα εργασιας. συμφωΑυξηση 5% Παρουσίασε σε ετήσια βάση τον α να με τον εΠίτροΠ0 Πιερ
Μάρτιο η βιομηχανικη Παραγωγή για δευτερο Σήμερα Μ0σΚοβισί. Ο Πρόεδρος
συνεχόμενο μηνα και,παρά την αβεβαιότητα Που καταβάλλεται του ΕΠτοἔΓ0ΠΡ' Γερούν
δημιουργει η καθυστερηση της ολοκληρωσης της Η 86% των ΝτέισελμΠλουμ, εΠονέσυμφωνιας κυβέρνησης και «θεσμων», αλλά και ς λαβε ότι Πρώτο θα Πρέ.
την έλλειψη ρευστότητας. >6 750 εκατ· ευ ρω Πει να εΠΙτευΧθεί συμοῖο ΔΝΤ φωνία σε τεΧνικό εΠίΠεΑνθεκτικη αποδεικνύεται _ 80 ΚΟΕ μετα θα γινει Ρ
, , έκταμιευ σα των διαθεσι" αγορα σ"τ0Κ|ν"του μων του Προγράμματος. Σε ερώΠ1σα για το αν α ΧθεΑυξΠμένες κατά 43,3%, ως προς τον Περσινά στινα δαλωστι θα μΠοροι3σέ να στιματοδοΠἰσέι μια
αντίστοιχο μηνα. ήταν τον Απρίλιο οι ταξινομη- θεΠΚύ ΠΠόφΠΟἩ ΥΙΟ ΠΝ Ελλάδο ΠΠό ΠΝ ΕΚΕ Ο Κ. Καλη η πίστη αλλά χρειάζεται και προσπάθεια. Αυτά είναι το μήνυμα που εστειλε ο προεδρος του Ευτοἔτουρ
σεις καινουργιων επιβατικών αυτοκινητων, με ΝτέισελμΠλουμ ααάναισε ότι α ΕΚΤ είναι ανέξάρτατα. Γερουν Ντέισελμπλουμ (δεδά στη φωτογραφία) στον Ελληνα υπουργό Οικονομικών Πάνη Βαρουφάκη στη
βαση το ηρωτογενῇ στοιχείο της ΕΛΣτΜ και την Το θέμα τας ρευστότατας είναι εξαιρετικά εΠείγσν, διάρκεια του χθεσινού Ευτοἔτουρ. Ο κ Ντέισελμπλουμ «σταυρώνει τα δάκτυλά του» ευχάμενος συμφωνία,
τελ¦κῇ εηεξεργοσῇο του ΣΕΑΑ_ Στο τετρομΠνο δαλωσε ο υΠ. Οικονομικών Γ. ΒαρουφόΚΠς. >4.5 ζητώντας ομως για μια ακομη φορά απο τηνΑθιίνα να παραμείνει σταθερά στις δεσμεύσεις της.
ίσνουαρίου-Λπριλίου 2015 οι ταξινομήσεις καινουργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά
137%- >10 Γενικό Λογιστηρίο του Κράτους [στοιχεία] Σε «στάσα Πλαρωμών» έΧουν ΠροΧωρασει οι εφορίες
«ι υ ίστηκ ν» ι π ί Η  Σ 4 . Ι « Ι ))
“ἶοἔιιε“ἔωδορἩ"“" επιΒΔι>ΥκΕ Πε 570 ΕκΔτ. ταἐζ δις ευ ρω ἔκ φεσια
Αρνητικό ρεκόρ δεκαετιών στις νέες Παραγγελίες    ο 
Πλοίων ξηρου χι1δην φορτίου καταγράφουν οι Η Η
Είστκέοη5 για το Πρωτο τετράμηνο του 2015,
ενω την ίδια Περίοδο σημειώνεται και έκρηξη
την Βιηιεο. >12 Ι 
ΑΠωλειες Αι.ι=ι-ιΑ
| θέσεων
Προθεσμισκη
«Εις σάρκα μίαν»
Μου και |)ε|ηείΖε 1,1 δισ_ ευ 
Σε διαπραγματεύσεις φέρεται να βρίσκονται οι
όμιλοι σουπερ μάρκετ Ληο|ά της Ολλανδίας και
Οε|ηείΖε του Βελγίου, εξετάζοντας το ενδεχό- ο, 
μενα συγχώνευσης, όπως αναφέρουν καλά
Πληροφορημένες πηγές, με τις φημες περί συμ- Η   
εργασίας
το 2014
φωνως να «0Π0γε¦ὡνων» τ|ς μετοχές τους >23 Σοβαρό υστέρασα εσόδων Παρουσίασαν τα ασφα- γ | | ι ύ Η | | ¦ Β | Π " | ΕΠειτα αΠό μία τριετία συνελιστικά ταμεία στο σύνολό τους κατά τα διάρκεια του _ ··· ω ι Χοιίς μείωσας των θέσεων ερ, | | | | | | ε |
Πρωτου τριμανου του ετους. Συμφωνα με το δελτιο ' γασιας στον Χω ρσ των εισαγ
Ν των μανιαίων στοιΧείων Πις Γενιισίς Κυ βέρνασας, τα   “ μένων εΠιΧέι ρασεων, το 2014
οἱ ' έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 8,01 8 ΜΜΜ ω ΜΜΜ Μ Μ ο ω ΜΜΜ! η ΜΜ'Μ αΠσδεικνύεται ως α Χρονιά στα
εκατ. ευ ρω τσ Πρωτο τρίμανο του 201 5 έναντι 9,1 55 _ διάρκεια τας οαοίας ανακόατέ
 έκατ. ευ ρω Που αταν Πέρυσι το αντίστοιΧο τρίμανο. έ 7 ται αυτό α τάσα, με τις εισαγ
"'ἙΤ" Το μεγαλυτερο μέρος των αΠωλέιων ΠροέρΧεται αΠό ι κ ι ΑΝΝ-'Α ΒΑΝ κ μένές εταιρείες να αυξάνουν τον
>14 ταν υστέρασα στα έσοδα των ασφαλιστικών εισφο- ί* αριθμό των εργαζομένων κατά
ρων, Που έφτασε στα 706 εκατ. ευρώ. >'7 1.175 άτομα. >15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα