Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ Ω ι ι - ΦΜΘΠΜιιΕΉ · =νιμ·1ντΜ=λΠτΠΜκι; πιασει”. κι·ΜΜκΜΔἩ@Μ *Με
ο ΜΜΜ
τιποτε του
τικ Μι
Τ'  Δουλειό στο... φουλ ενόψει του Με' 4 της Μοόρἰτης. ολλό νο μην ξεκνόμε κοι τι... έμεινε
Ι Ι | πισω! · Μέχρι κοι με πέντε ογωνιστικές κινδυνεύει
ο   ο ΠονοΒηνοϊκός. ον τηρηθούν κοτό γρόμμο οι κονονισμοί γιο τη μη ληψη μέτρων πρόληψης
κοι κστοστολης. ώστε νο είχε οποιρευκ8εί η εισβολή του Δ. Γιοννοκόπουλου στο οποόυτηριο
 ο  __ ο του Πλυμπιοκού κοι η κυόοίο εξύβριση στον Σπονούλη ·
Ηθελε νο Βνετ
πρῶτος σκόρερ
ντο πορθενικη
ΜΝ στην καμένα
του. αλλο...
σου::   Ϊ λ
να ΜΜΜ ·' · Ἡ.
Μ όλω" ι  Κ
· Μυκονος.
Χόντερ κοι Ποποπέτρου πόζορον στο Μοτο' 0|γιπρἱοοοε 80 8τοτσ γιο τη νέο σειρό
προϊόντων “ΜΜΜ ΜΙΒ" κοι οπσθεὡΒηκον οπό τον κόσμο του θρύλου
Δυνσμ1κὁ "μΠύσ1μο“ ο θρύλος ν1σ τον Σενεγσλεζο! · Στο η χ
"Περὶμενε“ εΧε1 Εσττσν1ὁλ, Μσλσγσ ο 29Χρονος σμυντ1κος  μέσοςΙ Υ1στἱ θεωρεί ΒεΒσ1η τη μετσνρσφἡ του στον Πε1ρσισ “
ΤΠ ΜΚ!!
25.500 εισιτήριο τισιρνει
ο Θρύλος γισ τον τελικο με την
Ξσνθη ·Στις 20:30 [23/05]
η ῦΣν[Ρ9 ιο” ματς ' ΤΣσ[/ ...γισ τον Ολυμπιυκο ενόΨει του τελικού του Κυπέλλου Ο ΠΠωΜΟς ΠΡωΙΠΥωνΜΠΊς
κοι φιλικο φιλσνθρωΠικου
> . , Σ. Μ · Τι κάνει η ομσὁτι εὁὡ κοι πέντε εΒόσμόὁες και σνΙὁεν το αλλάξει, ΜΟΗ” Μό ΠΡωΙἐΘλΠμΠἰ ΗΙζΙν
ΧῖἶὅἔἩἶ::ΗΞ;ΞΠ(ΞΜκἔ[Ο με την Ξέινθη μΠσρει ντι ΒρεΘεἰ Προ εΠῶδὐνῶνὰΠλῆΕΣων Νο" ΟΠ] Η “ΠΟ [Π 76 Πω
» » . , ι πι· Ι ι τ·
· Αλλο κοι ποιοι εΒτιλτιν σε σκεψεις τον Περἑ1ρο στο Χονιο... του Ο““μΠΜκω·“ ΑΜΜΟ" μ°
στο Κτιρτιϊσκσκη το τι ό'κτινε κτ'ιθε “ερυθρσλευκος”