Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
1<Ξαος·αιι16ιι·ιΜ›ααόΙ
η Η Μιαγεμν για τα θαύμα, ιι Μααμταελόνα για μια ακόμα νίκα ωΜΜόΜωΜ
4 . ` “ μασ με 1 6ιΜὁ αποτο Ειπα
_τ γ υ17 στον Βασικό πρόταση '
ζ . · _ ζ· 4αουαῳ απώὁσας για τον ' · ' ' · · ·
ζ . α του ι ε Μα..- ΗΜ
. Λιγκμττο σαμαα.ω ¦ ., - '~
ή ὶἐ β ΜΜ”_ωὁ'ω ο 4 Ι ω“ω¦“ωΜωΜ
Ι ο 2 · .αα ααοαα·
Η" ΜΜΜ!" ι · τ “°ιΜ Με ΕΜ ΜΜΜ!
 | οι Η” - ν ”ως ΕΣ· ααιαμτςαναιαΜ ·αωΒαΜῳααό.
Και 2 αφ με Ματς '50 και 7.08.
 στα ° .γ Με
' _ Δ γ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣτοιχΗΜΑΠκΗ _ · Ι
- ` ι Ω ΜΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Λ γ
..Η 12 ΜΥ - .. _ .   . ανευ
.ι ' Ι “
¦ .. έ. Το νέο όνοιγμο του Γόλλου οτον Παναθηναικό
_ "μ 
Ο “- '·· Ι
; ;Ἐ=ῖ=Ἡ ο
~=ῶ“ ή ? ζ_ἔ ἶιΧ
- -. ]·_
" έ Δ · · καινε
 "ΜΗ"... « κι)
_)“ - Π ΡωΨΦὐΜ.α...ωμωαια αλα...Εαιέν, ,
μ Ξ Πατέρα και α αιιΒεβαίωαα ως «γάτας» ·
Ο · οι φήμες για μαόαιμα αιενδντὡν τα καλοκαίρι ω ϊμ""ωῳ°'
τον Αναστααιόδα
Ενηιἐμωαα αιό. . . ΛνααΜἰω για Κῳέλα σπαει ΠΜ( . Σ" ΜΚ Μ ω πω
φαω απανω Ἀγγωο
Π Β ΜΜΜΜΕΣαν.“αέμαοΜΜΜΜΜΠΜΜΓΜΜΜΜαΜὡ
  ΜΜΜιμαΜόκωΜμα...ΜΜΜκΛΜΜΜαΜωΜαΜΜΝΜ Πω
 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ_ _ _ ΧΜΛΡ0' Μ"0|Π' ΠΑ"(ΤΕΣ
τ 88 ι ! · ·
.ἑω“Ε Δεν ααααν σοβαρα
παν -_παααδαπαίαω
ανέβαιΜῷ& 
·ῖα Βότανα" 
και δαψν 
Μ Μα” _ «Κόκκινος» συναγερμός στον ολυμπιακό αν όψει του τελικού με ταν Ξόν8α τω