Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΧΡΩΣΐΛΕἩν
ΜΚΟ Με ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ _
 ααα;; α ` ο ^ - . -ι ~ , ι , ι
τεααἔἑαας του μοστεμ. - ' ο γ' έ __ μ `_ _ > η 7 |, ι
"Ρ°'|'Ἀ¦|| ¦¦ Β|ΝΤ|ῖ¦.
ο' τ ο σασμαιακατεααι τα: ααα για τα ααα από ή ι
ΜΜΕ' ΞΑΝΑ ω" "ΤΜ" ααοοσατη ηραίατοοίαχαεωα αυτοι αααταοαητες ααααανται
τ ί να απαιτουν τον κααήττμα εαυτόιταμς¦ α ναἑαοαννα στιοανγομν έ
· ταν ψυχαμγαατη ταν ηροηγουμανώνταιώντταικανε
, αατμεε τιΑὐκΛταιαι η
β ΤατηαεΦΜημα του
ΖΖ“ι=·ι:ιιιαιιΞ:ι:·ταινιαντ:αίνιαυτων °
 κοιμαται Καρεμαειγια ταν ι
3 ααα-:τα μεσο.νααμαεν ~
ιι Ματ·ατονοανμαιακ6ακν ·- ι _ ι γ - “ ι _ ι
ι_ Λαααααα απατααινεται ~  “ _ ν Ι η γ γ
“ααααΜααν και; · η “ΜΜΜΜΜ“Μ
` ” -' ή' ι ν ' να`ηαοααιαὲανεαειτεσε
Ρ "&|4ΝΜΜΠα`
Διευθυντής Συνταξεως: επιασε ΜΑκΡΗΣ
Τριτη 42 ΜΑΪΟΥ 2045 ο Α.Φ. 45660
1,30 €
ο Βασίηης
:ηανοιίηης με
τον από μας
Παντεηή ΔιαμαντόηουΠο
ο αρχηγός. που ο.Τ| ΜΑΝΗ Το ο. Η , ¦ γ , ¦ _
κΑΝει χΡνεΑοι ιμετραει 3 στις 3 ϊ; ἔΐἔ$ἔ'°ὴἙΏἑ"Ψ σ" Μ" “983
κατακτήσεις στις παρουσίες του σε ν Ι :ωἑ°γέϋἔ“ἰ τω. ' ' ή “ “
Φαιγαα Φορ). παραμενει ήρεμος Ι Λ η ικ°¦°ΜΜΝων¦¦ςω
7777 ή 7  ,ο χ Ξ  ἶ*'°?:Ψάψ6ἶ “ενώ τμήματα
7°°:ΒΨ Ἡ!" “Ἡ°"ῇ°9ἶΧε! - μόνο ήταν ηηακωσαν
°"?"°°4" ο ; "!=`εεἑ Ἑἑ"Ψἐ'°κ οι τραυματισμοί. αηηα
' ί” =° ε· “Ϊ °:"κ καταΦεραμε και
“"ε'"δμμε99 γ, ἶ > σταοήκαμε Μαι
”φα" ' ι
ΐεχαυμε εκηιαηκτικήαημεία ο Ρ
ι και ¦ _υταείναι το όηηονμας¦ Δ `
εναντιαααν των ήπιων ο ο ,
ιιαιααἑτουμε νοοτμοηία νικητή» _
Ηονοητευτική
σύζυγος του ρ “το δικο μας
“ι ΜΜΜ"- μεγαήυτεμο αγχος είναι να
πηγαίνουμε στα Φαιναη Φορ ο
'οταν Φτανουμε εκεί. είμαστε
Κ°Π°»
μεσαίες στα Μιας.
ΑΚΟΜΗ:: ΜΔ
τι »τα έε|υηνσς μαθαίνει ααα τα 'ι 
Βαση του αμμτή τη Φορά. ήταν
τ , ορίσουμε από” Φαιναααοαὐ
" τα είμαστεετσιμοι στα ,παει 
 ι ΜΝ ΜΡ η
ι ο αημμηιακὐα 
ει ο ιιιιιντειιιι: ΔιαΜιιμτοηον7ο: ιοεηισα πι
«Για εμενα ηου Ξερω καηα τη θεση αυτή. η Χρυσή η η ο¦καηατεμας ηροαογητής
Διαμαντοηουηου του οηυμηιακου είναι ήδη η ' ΜΜΜ τανεεατεΜ Μα]
κατώτερη τεμματοΦυηακας στον κοσμο και είναι 7 ' Κα των καριερα μου `
εκηηηκτικό γιατί είναι κατω αηό 2ο κμονὡνιι· ' '
σκατα α 7 τα τ - `1· κι ο ι ι _¦ κ η] .Η  ,, Ι μ Δ
ιτεμματοουὲ » 7- - - 7- ι , ς 1 Ψ · = -τεμασμενα κεΦαηια ειι,εστμεψαν
 Μ .ι “ 'ο ` 1 ~ 'ή 7 -- ' 7 ' ι ν ι ααα Νικαια οι«εμυθμόηευκοι».δίχως να
`ηουντο παραμικμ6:για το τη με τον ηηατανια
χ ; _ ή`γιαὶτοντεηικΒ καηὲηηου
| ή ι :το ημίχρονο ο Δ' Η Μπαρτ ία» με τον
Π Β Ι ή “ ||Μ | ” ' Δ | Δ › ή ο ` - ` ` γ ι ϊ ~ " ' ¦ η, ιηεοειαα εκανε καηοιες ο "Β"Ρ"°6Ψ Πέρασε
κα Μα"Ρ°ῳ Ι 'η ε ° γ β 3 ` “ ἶ ` < γ κ ` συστάσεις στους ηαίκτες Μ"ΜἴΜΜΜ[email protected]ν οι
, °8'ε Τακ". ¦ ή ν η Δ . Δ ο ` ` 7 μ ' ή Ϊ ϊ ` “ ι η' β το" γω να °°β°ρε"¦°ὐν· ' πορ'°γ '80 ¦εΧν!Κ6. γ
Αηοηυτη σιγή ς θι9Π°'9£ θΩἩΜΜει |
εηικοατησε στο οιναηε ΜνΜνᾶαα- τα ,αιωνες
του ματς μας; στο Ρένια ί
“β"ίΜ" ¦°ἐ“`χ “ ' ο.ιιιιιαακαιιΜεα '
__ Η η Ι η _ ι - ν _ τωρα» κιν6υ- Δ] _ η ι ` ~ αναμενε=“·νααΜ“ 
3 1 Ι : ι 4 - 'ί ¦ _ η γ Δ Ι _ η ι ο νεὐε| με ""°β|_ η ή '  |
“ Α"°ἔ;δἴ" ι · ι ,η Δ κι > ι γ γ ς σ η ν _ ι 4¦εβαομαααῖστηνκιιμαετσιε ,
, η Δ “ ¦ η ¦ - '- ~ '° - μ · μασίατΜοιιαααα ζ
Μιχαηῆισοα. τι η Ξ -Ι η .ι α · ν η γ για ταντεαικα ί
ναυρομαμα ›_ γ  ο ζ -¦ . χ ο , ι _ η τΜμηΝττΜο ααα το
Περιοχη: γ ¦ ¦ τι _ ι γ Ξ ο γ χ Δευτέρα οα<μ`ηε στ
ί ' · ο ' _ η Η ,Νέχειακηματιατε τα ις' ς ο ¦ χ
^ἶ=::=;°' ι ` · ~ ' Σ καταθέσεις του ημῷηνημοη νητή της "”_"ῇΨ'9 Η
έμοιαςΔημήτμη καααίττιαα= και του 1
η? “ἔἔ; °ἔἔἑΐἄα με ως» “Νες ο · χι η κέρδισε ηοντους ο ΧΑΡΑ στα Χανια ο ο Πεμειμα είχε
Μωρῇ¦¦ὑ“μ¦βω°¦ ΜΜΜ με `¦Μξ ¦ · ι γ αηοΦασίσει να μαπα Μητι·οτΛογ - ΜηεΝιτετ με την
' ' Ι ' ` " ` · ο Ξανση. αηαα Με" ο «Γερμανος» εγινε... αουτσαιντεμι
γ 4 ' ι η κ η ι η' . χυηαοκειεντοηή ααα τονΑμβανι' 6η* α ν
η γ η “ · η: η 7 ~ > : ' ·- “ κατααυν να σεκαουν ηταίσσοτε στα Χ _ χ τι
. ~ ' | 839 νκοη στο ματς με τσνυαυμηιακ τα η _ ι ο ¦ - γ ι με ~ , »
ο - Αν η ~ γ η 4 . ' _ ? α ιανουαρΐου2Μτ στα“τ.¦καραίσκακηςι ι η Ρ μ ¦ |κοΔααα:;Μισταυωήτι κ »Στα σαββατιατικο οιηικο με τον
9771108 852Ι29 Ο
, του στα: με3-0 Μεσιτών Πειραιωτῶνἶ γ _ _ γμηααή ναηαίςα οταν-χ · - ηαναιτααικό θα γίνει η πρόβα
. _ η ι ι, ' χ” ι 9Μ"¦¦"6ω"μωιεα στα χ· » ναεκ66σςτου κακού
_ Γραφει ο των: αιηαιιιιιτ ισεηίσα το) " ' ` '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα